بررسی میزان تاب آوری کالبدی شهر در برابر زلزله (مورد مطالعه: نورآباد ممسنی)

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 147-171

منصوره یاراحمدی؛ عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی


بررسی تکتونیک فعال در حوضه سمنان (جنوب سمنان) با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 149-174

10.29252/grd.2018.1246

مجتبی یمانی؛ سعیده امیری نژاد ترک؛ فرزانه غلامی؛ رقیه نژادحسینی


تحلیل مورفومتریک تپه های ماسه ای و سرعت جابجایی آن ها در دشت سیستان

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 149-164

مهدی حیدری نسب؛ امیر کرم؛ حسین نگارش؛ احمد پهلوانروی


ارزیابی تطبیقی قابلیت زیست پذیری پایدار محلات شهری (مورد پژوهی: محلات کارکنان شرکت نفت و سادات شهر دوگنبدان)

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 161-185

حسین جنتی؛ احمد استقلال؛ سید علی المدرسی؛ محمدرضا رضایی؛ ملیحه ذاکریان


شناسایی گردوغبار و تحلیل آن بر روی تصاویر ماهواره‌ای مودیس (مطالعه موردی: شهرستان زابل)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 167-186

سعیده حسین آبادی؛ مصطفی یعقوب زاده؛ مهدیه فروزان مهر


پیش یابی و شناسایی کانون های گردوغباری با استفاده مدل های عددی مطالعه موردی جلگه خوزستان

دوره 10، شماره 2، آبان 1401، صفحه 80-89

10.22034/grd.2022.18111.1528

سمیه حاجیوندپایداری؛ حسن حاجی محمدی؛ کبری شجاعی زاده


تحلیل تطبیقی کاربری‌های اوقات فراغت مناطق شهرداری شهر اصفهان در دورة 1385 – 1375

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 147-171

دکتر علی شماعی ،؛ رضا ویسی،؛ سجاد احمدی،


ارزیابی توسعه پایدار شهری در شهر زابل با تأکید بر رویکرد CDS

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 159-183

فرضعلی سالاری سردری،؛ سید دانا علی­زاده،؛ مریم بیرانوندزاده،


مقایسه دقت انواع روش‌های طبقه‌بندی در تهیه نقشه کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر یزد)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 165-178

مرضیه خزائی؛ محمد زارع؛ محمدحسین مختاری؛ آناهیتا رشتیان؛ فهیمه عربی علی‌آباد


طبقه‌بندی انواع دشت سر مبتنی بر رویکرد ژئومورفومتری در منطقه اشکذر یزد

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 173-192

علی احمد آبادی؛ معصومه هاشمی


تحلیل مورفولوژی برخان‌های غرب لوت با استفاده از خصیصه‌های مورفومتری

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 175-197

10.29252/grd.2018.1247

مهران مقصودی؛ مهدی بهاروند؛ صدیقه محبوبی؛ زهرا خان بابایی؛ ابوطالب محمدی


پایش فضای شهری با رویکرد عدالت فضایی (پژوهش موردی: مناطق 13 گانه کلانشهر مشهد)

دوره 6، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 187-214

10.29252/grd.2018.1478

براتعلی خاکپور؛ یاسین صیادسالار؛ ابراهیم معمری؛ احمد سعیدی عبدل آبادی


تحلیل رابطه بین قابلیت پیاده روی و پایداری اجتماعی موردمطالعه: شهر سبزوار

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 187-214

سعید حسین آبادی؛ محمدرضا پور محمدی؛ میرستار صدر موسوی


عوامل کلیدی مؤثر بر آینده بازآفرینی پایدار شهری (مورد پژوهی: بافت ناکارآمد منطقه 14 شهر اصفهان)

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 187-216

الهام ایزدفر؛ فرزانه ساسانپور؛ سیمین تولائی؛ محمد سلیمانی


بررسی پالئوکلیمای حوضه آبخیز جاجرود به کمک شواهد یخچالی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 185-201

دکترسید مرتضی ابطحی