داوران

فرایند ثبت، داوری و انتشار مقالات در این سامانه به صورت الکترونیکی بوده و هیچگونه مبادلات کاغذی در این امر انجام نمی شود. این نشریه از نظرات ارزشمند اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور  به منظور داوری مقالات استفاده می نماید.
 
    لیست داوران محترم نشریه در سال 1401-1400  
نام نام خانوادگی سمت/ سازمان پایگاه های بین المللی
محمود احمدی استادیار گروه جغرافیا طبیعی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران  
حسن اروجی استادیارگروه جغرافیا ، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد  
مرتضی  اسمعیل نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند Publons
احمد استقلال دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد  
فائزه اسدیان اردکانی دانشگاه یزد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری گروه مدیریت جهانگردی  
محمد اکبرپور استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی publons
محمد اسکندری ثانی عضو محترم هیات علمی دانشگاه بیرجند  
نجما اسماعیل پور عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه یزد  
امیر اشنوئی نوش آبادی عضو هیات علمی دانشگاه لرستان  
سید علی المدرسی عضو  هیات علمی دانشگاه ازاد واحد یزد  
کمال امیدوار عضو هیات علمی دانشگاه یزد Publons
مصطفی امیرفخریان عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد  
محمد‌حسین ایران‌نژاد پاریزی هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد  
بهرام ایمانی عضو محترم هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی  
حسین آذرنیوند عضو محترم هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران  
حمید برقی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان  
خدیجه بوزرجمهری گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد  
محسن پورخسروانی عضو محترم هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان  
مهدی تازه استادیار مهندسی منابع طبیعی دانشگاه اردکان  
علی اکبر تقی پور گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران  
علی اکبر تقی لو دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه ارومیه  
عاطفه جبالی دانشگاه یزد Publons
منصور جهان تیغ مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی سیستان،  زابل، ایران  
شیلا حجه فروش نیا عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان  
محمد حجی پور گروه آموزشی جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند  
علی حسینی گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران  
محمد تقی حیدری دانشگاه زنجان - گروه جغرافیا  
براتعلی خاکپور عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد   
امیررضا خاوریان گرمسیر عضو محترم هیات علمی دانشگاه اصفهان  
محمد امین خراسانی عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران  
محمود خسروی عضو محترم هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان  
یونس خسروی گروه علوم محیط زیست دانشکده علوم، دانشگاه زنجان  
رضا جعفری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان publons
رضا خوش رفتار عضو محترم هیات علمی گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان  
علی دلشاد عضو هیات علمی دانشگاه یزد  
حجت اله رحیمی عضو محترم هیات علمی گروه جغرافیا، دانشگاه یزد  
مهرانگیز رضایی استادیار دانشگاه یزد  
محمدرضا رضایی عضو هیت علمی دانشگاه یزد  
حجت رضایی فارغ التحصیل دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران  
محمدرضا رضوانی عضو محترم هیات علمی دانشگاه تهران  
محمد حسین سرایی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد Publons
محمد سلمانی مقدم عضو محترم هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری-  
محمد شریفی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد  
سیدهادی طیب نیا استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/دانشگاه سیستان و بلوچستان  
علی اصغر عبداللهی استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان  
قاسم عزیزی عضو محترم هیات علمی دانشگاه تهران  
حسین عساکره عضو هیات علمی  
سارا عطارچی سنجش از دور- تصاویر راداری  
سیدکاظم علوی پناه عضو هیات علمی دانشگاه تهران  
علی اکبر عنابستانی استاد دانشگاه  شهید بهشتی  
جمشید عینالی عضو هیات علمی دانشگاه زنجان  
حسین غضنفرپور عضو محترم هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان  
حمیدرضا غفاریان مالمیری هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه یزد  
یونس غلامی عضو هیات علمی دانشگاه کاشان  
علی فتح‌زاده عضو هیأت علمی / دانشگاه اردکان  
منوچهر فرج زاده اصل عضو هیئت علمی دانمشگاه تربیت مدرس  
حبیب اله فصیحی عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران  
مریم قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد  
سیروس قنبری دانشیارگروه جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه سیستان و بلوچستان  
مصظفی کریمی عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران  
اکبر کیانی عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه زابل.  
ابوالقاسم گورابی دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران  
پیمان محمودی  عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان  
سید حمید متین خواه عضو محترم هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان Publons
احمد مزیدی هیات علمی دانشگاه یزد  
حسین ملکی نژاد هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد  
داریوش مهرشاهی عضو محترم هیات علمی بازنشسته دانشگاه یزد  
علی موحد عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی -کرج  
مهدی مودودی عضو هیات علمی جغرافیا- دانشگاه بزرگمهر  
میرنجف موسوی دانشگاه ارومیه  
سعیده مؤیدفر استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، ایران  
فائزه‌السادات میرفخرالدینی عضو محترم هیات علمی دانشگاه یزد  
علی اصغر نقی پور عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد Publons
سعید نگهبان استاد دانشگاه شیراز  
حمیدرضا وارثی عضو هییت علمی دانشگاه اصفهان  
داریوش یاراحمدی عضو محترم هیات علمی دانشگاه لرستان  
حسین یغفوری عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان وبلوچستان زاهدان  
مجتبی یمانی استاد دانشگاه، دانشگاه تهران  
 
 
    لیست داوران نشریه در سال 1400-1399
نام نام خانوادگی سمت / سازمان
کمال امیدوار عضو هیات علمی دانشگاه یزد
خدیجه بوزرجمهری گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسین سرایی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
محمد اسکندری ثانی عضو محترم هیات علمی دانشگاه بیرجند
حسن اروجی برنامه‌ریزی محیطی
حجت اله رحیمی گروه جغرافیا- دانشگاه یزد
بهرام ایمانی عضو محترم هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
مهرانگیز رضایی استادیار دانشگاه یزد
حسین غضنفرپور عضو محترم هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان
محمودرضا میرلطفی عضو هیات علمی دانشگاه زابل
مصطفی امیرفخریان عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
علی اکبر عنابستانی دانشگاه  شهید بهشتی
فائزه‌السادات میرفخرالدینی دانشگاه یزد
حسین عساکره عضو هیات علمی
میرنجف موسوی دانشگاه ارومیه
مهدی مودودی عضو هیات علمی جغرافیا- دانشگاه بزرگمهر
محمد شریفی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
ابوالقاسم گورابی عضو هیت علمی
محسن پورخسروانی عضو محترم هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان
نفیسه مرصوصی دانشگاه پیام نور
مرتضی خداقلی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
حبیب اله فصیحی عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران
محمد سلمانی مقدم عضو محترم هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری-
احمد مزیدی هیات علمی دانشگاه یزد
محمود احمدی استادیار گروه جغرافیا طبیعی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران
فرامرز خوش اخلاق گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
حمیدرضا غفاریان مالمیری هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه یزد
محمد امین خراسانی عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
سارا عطارچی سنجش از دور- تصاویر راداری
حسین ملکی نژاد هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد
پیمان محمودی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیدکاظم علوی پناه خاکشناسی و سنجش از دور
منوچهر فرج زاده اصل عضو هیئت علمی دانمشگاه تربیت مدرس
امیر اشنوئی نوش آبادی عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
حسین یغفوری عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان وبلوچستان زاهدان
براتعلی خاکپور مشهد مقدس دانشگاه فردوسی مشهد گروه جغرافیا
احمد استقلال دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
علی موحد عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی -کرج
اصغر زارع چاهوکی گروه مرتع و آبخیز، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
مصظفی کریمی عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
قاسم عزیزی عضو محترم هیات علمی دانشگاه تهران
محمود خسروی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محسن رضائی عارفی مدرس دانشگاه آزاد مشهد
حمید برقی دانشگاه اصفهان
سیروس قنبری دانشیارگروه جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجتبی یمانی استاد دانشگاه/ دانشگاه تهران
سیدهادی طیب نیا استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/دانشگاه سیستان و بلوچستان
داریوش مهرشاهی دانشگاه یزد. بازنشسته گروه جغرافیای دانشگاه یزد، 1393
اکبر کیانی عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه زابل.
علی اکبر تقی پور گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
جمشید عینالی عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
علی حسینی گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فائزه اسدیان اردکانی دانشگاه یزد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری گروه مدیریت جهانگردی
علی دلشاد عضو هیات علمی دانشگاه یزد
مریم قاسمی عضو هیات علمی
سید علی المدرسی عضو  هیات علمی دانشگاه ازاد واحد یزد
محمدرضا رضایی عضو هیت علمی دانشگاه یزد
یونس خسروی گروه علوم محیط زیستف دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
یونس غلامی عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
محمد‌حسین ایران‌نژاد پاریزی هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد
علی فتح‌زاده عضو هیأت علمی / دانشگاه اردکان
حسین آذرنیوند گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
علی اکبر تقی لو دانشگاه ارومیه
امیررضا خاوریان گرمسیر دانشگاه اصفهان
رضا خوش رفتار گروه جغرافیا- دانشگاه زنجان-زنجان
مهدی تازه دانشگاه اردکان
سعیده مؤیدفر دکترای جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، ایران
محمدرضا رضوانی دانشگاه تهران
نجما اسماعیل پور عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه یزد
داریوش یاراحمدی دانشگاه لرستان
محمد تقی حیدری دانشگاه زنجان - گروه جغرافیا
سعید نگهبان استاد دانشگاه شیراز
محمد حجی پور گروه آموزشی جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند
حمیدرضا وارثی عضو هییت علمی دانشگاه اصفهان
منصور جهان تیغ مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی سیستان،  زابل، ایران
شیلا حجه فروش نیا بخش تحقیقات منابع طبیعی-مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
علی اصغر عبداللهی استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
حجت رضایی فارغ التحصیل دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران