اخبار و اعلانات

ثبت نشریه کاوش‌های جغرافیایی مناطق بیابانی در پایگاه نشریات دسترسی آزاد DOAJ

نشریه علمی کاوش‌های جغرافیایی مناطق بیابانی  به همت مدیر سامانه نشریه "خانم دکتر عاطفه شهبازی"، در  پایگاه نشریات دسترسی آزاد DOAJ، پس از انجام مکاتبات و ارسال اطلاعات مربوطه و اصلاحات مورد نیاز، ثبت گردید. امیدواریم پیشرفت های روزافزون برای نشریه علمی کاوش‌های جغرافیایی مناطق بیابانی و حضور بیشتر در عرصه بین المللی نشریات، در آینده ای نزدیک میسر شود. پایگاه  DOAJ از طریق آدرس www.doaj.org قابل دسترسی است و محققان در آن می توانند به تعداد زیادی از مجلات الکترونیک رایگان در تمامی حوزه ها به زبان انگلیسی و تعدادی از زبان های دیگر به صورت تمام ...

مطالعه بیشتر

ارزیابی و رتبه بندی نشریات

به اسـتحضار می رساند به منظور ورود نشریات علمی به ارزیابی و رتبه بندی سال1399،سامانه نشریات علمی از تاریخ1/11/1399 تا تاریخ20/11/1399جهت اعمال تغییرات و ارسال به ارزیابی در دسترس می باشد.

مطالعه بیشتر

نشریه "علمی"

آیین نامـۀ نشـریات علمی بـا هـدف گسترش اختیـارات دانشـگاهها، مراکز پژوهش و فناوریو انجمـن هـای علمی، همچنیـن تمرکز ســتاد وزارت متبـوع بر ایفـای نقش سـیاست گـذاری و برنامه ریزی برای ارتقای کیفی نشـریات علمی و نظارت بر عملکرد آنها تـدوین شـده است. به منظور تسـهیل اجرای امور نشریات علمی، از تاریخ ابلاغ آیین نامه به جای دسـته بندی نشریات نشـریات مشـمول این آیین نامه با عنوان «نشریۀ به «علمی-پژوهشـی» یا «علمی-ترویجی» همۀ ِ علمی» شـناخته میشوند. همچنین به جـای صـدور گواهی اعتبـار علمی بـا عنـاوین«علمی- پژوهشی» یا «علمی-ترویجی» ...

مطالعه بیشتر

دریافت درجه علمی-پژوهشی

نشریه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی در جلسه کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیققات و فناوری در اردیبهشت ماه 1397 درجه علمی-پژوهشی دریافت نمود.  

مطالعه بیشتر