دریافت درجه علمی-پژوهشی

نشریه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی در جلسه کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیققات و فناوری در اردیبهشت ماه 1397 درجه علمی-پژوهشی دریافت نمود.