ثبت نشریه کاوش‌های جغرافیایی مناطق بیابانی در پایگاه نشریات دسترسی آزاد DOAJ

ثبت نشریه کاوش‌های جغرافیایی مناطق بیابانی در پایگاه نشریات دسترسی آزاد DOAJ

نشریه علمی کاوش‌های جغرافیایی مناطق بیابانی  به همت مدیر سامانه نشریه "خانم دکتر عاطفه شهبازی"، در  پایگاه نشریات دسترسی آزاد DOAJ، پس از انجام مکاتبات و ارسال اطلاعات مربوطه و اصلاحات مورد نیاز، ثبت گردید. امیدواریم پیشرفت های روزافزون برای نشریه علمی کاوش‌های جغرافیایی مناطق بیابانی و حضور بیشتر در عرصه بین المللی نشریات، در آینده ای نزدیک میسر شود.

پایگاه  DOAJ از طریق آدرس www.doaj.org قابل دسترسی است و محققان در آن می توانند به تعداد زیادی از مجلات الکترونیک رایگان در تمامی حوزه ها به زبان انگلیسی و تعدادی از زبان های دیگر به صورت تمام متن دسترسی داشته باشند. 

DOAJ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮد از ﻣﺠﻼت دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﯿﺎن ﻣﯿ ﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻼت دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد، ﻣﺠﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ". راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺠﻼت دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﻗﺮار داده و در اداﻣﻪ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ: در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻮداﭘﺴﺖ از دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد آﻣﺪه اﺳﺖ:"ﺣﻖ دادن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﻧﺪن، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ، ﮐﭙﯽ، ﺗﻮزﯾﻊ، ﭼﺎپ، ﺟﺴﺘﺠﻮ و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت"؛ و اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻣﺠﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در DOAJ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

  ویژگی های پایگاهDOAJ  :

 •    تمام مجلات این پایگاه به صورت رایگان و تمام متن و بدون محدودیت دسترس پذیرند.
 •  پایگاه مذکور پایگاهی جامع بوده و تمام موضوعات علمی را دربر می گیرد.
 • پایگاه DOAJ  دارای ساختاری ساده بوده و دسترسی به متن مقالات آن بسیار راحت است.
 •  همه عناوین در پایگاه DOAJ روزآمد هستند و مجلاتی که دیگر منتشر نمی شوند، از این پایگاه حذف می گردند؛ مگر اینکه عناوین دیگری جایگزین آنها شده باشد؛ و این رویکرد، مزیت آشکاری است، زیرا در این صورت می توان از فهرست عناوین موجود در این پایگاه برای پی بردن به وجود مجلات جاری و فعالِ دسترسیِ آزاد استفاده کرد.
 • یکی از نقاط قوت راهنمای مجلات دسترسی آزاد، تنوع آن است؛ در واقع این پایگاه مجلات را به تمام زبانها در بردارد و اکنون در این پایگاه، زبان انگلیسی رایج ترین زبان است. این عناوین در پایگاه، گستره کاملی از حوزه های دانشگاهی را پوشش می دهند.

 

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﻼت ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش در DOAJ:

 • ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 • ژورﻧﺎﻟﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 • ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، دوﻟﺘﯽ، ﺗﺠﺎری و ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ژورﻧﺎﻟﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • ﻣﺤﺘﻮای ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ ژورﻧﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.üﻣﺠﻼت ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.
 • ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻣﺠﻼت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.
 • دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ژورﻧﺎل ﺑﺪون ﺗﺎﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ژورﻧﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎرهISSN داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.