فرایند پذیرش مقالات

مراحل بررسی مقالات ارسالی پس از ثبت نویسندگان مقاله و ارسال مقاله (تعهد نامه و فرم تعارض منافع) به شرح زیر است:

1- دریافت مقاله توسط کارشناس نشریه و کنترل مقاله از نظر رعایت موارد یاد شده در شیوه نامه و فرمت نشریه؛ (در صورت وجود ایراد در فایل ها و رعایت نشدن فرمت نشریه، مقاله برای تکمیل موارد به نویسنده برگشت داده خواهد شد).

2- اعلام نظر سردبیر و اعضای هیات تحریریه؛ (در صورت تکمیل بودن پرونده، مقاله برای بررسی میزان تناسب با محور موضوعی نشریه و تعیین داور برای اعضای دبیران تخصصی ارسال می شود).

3- ارسال به داوری؛ (مقاله همزمان برای 3 داور ارسال می‌شود).

4- دریافت نتایج داوری و ارسال به نویسندگاه جهت انجام اصلاحات؛

5- دریافت اصلاحات و ارسال مقاله برای داوری نهایی؛ ( درصورت کامل بودن فایل ها و رعایت موارد یاد شده در نامه ویرایش، مقاله برای داوران قبلی، جهت کنترل اصلاحات نهایی ارسال می شود).

6- دریافت نظرات داور نهایی و مطرح شدن مقاله در جلسه تحریریه جهت اعلام نظر نهایی؛

  • در صورتی که اصلاحات نویسنده به طور کامل مورد تایید داور نهایی باشد، مقاله جهت تعیین تکلیف  در جلسه تحریریه مطرح می شود.

7- قرار گرفتن مقالات پذیرفته شده در فهرست مقالات آماده انتشار

8- انتشار مقاله. (تمامی مقالات، پس از صفحه آرایی و ویراستاری و قبل از انتشار برای نویسنده مسئول ارسال می شوند، تا در صورتی که مواردی نیاز به کنترل و تغییر داشته باشند، انجام شود و در نهایت، تاییدیه نویسنده برای انتشار اخذ می شود).

  نکته : تمامی مکاتبات با نویسنده مسؤول انجام می شود و تنها مراحل به صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان می رسد.

نوع داوری مقاله

داوری در نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی به صورت دوسویه ناشناس می باشد.

زمان بررسی مقاله

زمان بررسی مقاله با توجه به موضوع و کیفیت مقاله متغیر است (ممکن است یک مقاله نیاز به چندین مرحله داوری و اصلاح داشته باشد). ضمنا برای هر داور در هر مرحله 15 روز فرصت داوری درنظر گرفته شده است.

فرایند پذیرش مقالات به شرح تصویر زیر می باشد.