پیش یابی و شناسایی کانون های گردوغباری با استفاده مدل های عددی مطالعه موردی جلگه خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، گروه جغرافیای طبیعی دانشکده جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس. تهران.ایران

3 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، گروه جغرافیایی طبیعی دانشگاه علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی.تهران.ایران

چکیده

مهم‌ترین مشکل آب‌وهوایی استان خوزستان در سال‌های اخیر، پدیده گردوغبار بوده است که پیامدهایی منفی را بر روی سلامت شهروندان، کشاورزی، منابع آب داشته است. برای مقابله با مخاطره محیطی از جمله ریزگردها یا باید از رخداد آنها پیشگیری نمود و یا با پیش‌بینی زمان رخداد آن، به مقابله با آثار ناگوار آن پرداخت. با آگاهی از زمان رخداد گردوغبار می‌توان از آثار زیان بار این پدیده کاست. هدف از این پژوهش شناخت کانون‌های گردو غبار استان خوزستان و پیش‌بینی آن به منظور آمادگی مقابله با آن است. به‌منظور شناسایی کانون‌های گردوغبار و پیش‌بینی آن در جنوب غرب ایران (جلگه خوزستان) به کمک مدل‌های عددی HYSPLIT به روش برگشتی و انتشار استفاده شد. در همین راستا این مدل در 4 غالب برای دوره زمانی 2016-2000 اجرا شد. ابتدا به روش برگشتی برای یک محدوده که جلگه خوزستان مدنظر بود اجرا و مسیرهای انتقالی از 48 ساعت قبل اجرا شد. در ادامه پس از شناسایی کانون‌ها و مسیرها، به روش Forward از کانون‌های شناسایی‌شده غلظت ذرات و حجم انتقالی، عمق اپتیکی و مدت‌زمان رسیدن ذرات گردوغبار به منطقه محاسبه گردید. بررسی‌ها نشان داد 4 کانون اصلی در دوره مذکور مهم شناسایی شد. که اولی واقع در نواحی مرزی شمال غربی خوزستان، دومی واقع در جنوب شرق عراق، سومی غرب عراق و چهارم واقع در شرق اردن هست. بررسی حاکی از آن بود پس از انتشار گردوغبار در منطقه و شارش یافتن آن به منطقه خوزستان در جنوب غرب ایران به‌خصوص گردوغبارهای نشاءت گرفته از کانون‌های دوم و چهارم در منطقه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction and Identification of Dust Centers Using Numerical Models of the Khuzestan Plain Case Study

نویسندگان [English]

 • somayeh hajivand paydari 1
 • Hassan Hajimohammadi 2
 • Kobra Shojaeezadeh 3
1 - PhD student in Climatology, Kharazmi University of Tehran, Faculty of Geographical Sciences and Planning. Department of Natural Geography. Tehran. Iran
2 PhD student in Climatology, Tarbiat Modares University, Tehran, Faculty of Geographical Sciences, Tehran, Iran
3 PhD student in Climatology, Shahid Beheshti University of Tehran, Faculty of Earth Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The most important weather problem in Khuzestan province in recent years is the dust phenomenon, which has had important and destructive consequences on the health of citizens, agriculture, water resources, etc. The source of these dusts was mostly foreign, but there are also areas inside the country known as their source. In order to deal with any environmental hazard, including fine dust, one must either anticipate their occurrence or deal with its adverse effects by predicting the time of its occurrence. By knowing the time of dust occurrence, I can reduce the harmful effects of this phenomenon. The purpose of this research is the centers of dust in Khuzestan province and its prediction in order to deal with it. In order to identify the centers of dust and predict it in the southwest of Iran (Khuzestan plain) with the help of HYSPLIT numerical models, back and diffusion methods were used. In this regard, this model was implemented in 4 Ghalib for the time period of 2000-2016. First, it was implemented in a backward way for an area that was intended to be the Khuzestan Plain, and transfer routes were implemented from 48 hours ago. In the following, after identifying the foci and paths, using the Forward method, from the identified foci of particles and the transmission volume, the optical depth and the duration of the arrival of the dust particles to the area are calculated. Investigations showed that 4 main foci were identified in this important period. The first is located in the northwestern border areas of the Khuzestan plain, the second is in the southeast of Iraq, the third is in the west of Iraq, and the fourth is in the east of Jordan. The survey indicated that after the dust was released in the region and its flow to the Khuzestan region in the southwest of Iran, especially the dust originating from the second and fourth foci in the region, due to the less vertical development compared to the heights in the region, it has been overestimated. are more durable; But the dust originating from the west of Iraq showed that it has a very high vertical development and has spread 10 kilometers from the surface of the earth. To predict the dust from the identified centers, the results showed that except for the main center, which was the inner center, it takes between 24 and 28 hours for the dust to enter the inner borders of the region, and it takes 28 to 32 hours to cover the entire region.
Key words: numerical models, dust centers, forecasting, Khuzestan plain.
Abstract
The most important weather problem in Khuzestan province in recent years is the dust phenomenon, which has had important and destructive consequences on the health of citizens, agriculture, water resources, etc. The source of these dusts was mostly foreign, but there are also areas inside the country known as their source. In order to deal with any environmental hazard, including fine dust, one must either anticipate their occurrence or deal with its adverse effects by predicting the time of its occurrence. By knowing the time of dust occurrence, I can reduce the harmful effects of this phenomenon. The purpose of this research is the centers of dust in Khuzestan province and its prediction in order to deal with it. In order to identify the centers of dust and predict it in the southwest of Iran (Khuzestan plain) with the help of HYSPLIT numerical models, back and diffusion methods were used. In this regard, this model was implemented in 4 Ghalib for the time period of 2000-2016. First, it was implemented in a backward way for an area that was intended to be the Khuzestan Plain, and transfer routes were implemented from 48 hours ago. In the following, after identifying the foci and paths, using the Forward method, from the identified foci of particles and the transmission volume, the optical depth and the duration of the arrival of the dust particles to the area are calculated. Investigations showed that 4 main foci were identified in this important period. The first is located in the northwestern border areas of the Khuzestan plain, the second is in the southeast of Iraq, the third is in the west of Iraq, and the fourth is in the east of Jordan. The survey indicated that after the dust was released in the region and its flow to the Khuzestan region in the southwest of Iran, especially the dust originating from the second and fourth foci in the region, due to the less vertical development compared to the heights in the region, it has been overestimated. are more durable; But the dust originating from the west of Iraq showed that it has a very high vertical development and has spread 10 kilometers from the surface of the earth. To predict the dust from the identified centers, the results showed that except for the main center, which was the inner center, it takes between 24 and 28 hours for the dust to enter the inner borders of the region, and it takes 28 to 32 hours to cover the entire region.
Key words: numerical models, dust centers, forecasting, Khuzestan plain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Numerical models
 • dust centers
 • forecast
 • Khuzestan plain
 • Dockery, D. W. and Stone, P. H. (2007). Cardiovascular risks from fine particulate air pollution. New England Journal of Medicine 356(5), 511–513.
 • Draxler, R. Gillette, A. Kirkpatrick, Heller, J. (2001), Estimating PM10 air concentrations from dust storms in Iraq, Kuwait and Saudi Arabia. Atmospheric Environment Vol. 35. Pp: 4315-4330.
 • Draxler, R. Hess, G. D. An overview of the HYSPLIT_4 modeling system for trajectories, dispersion and Deposition (1998), Australian Meteorological Magazine. Vol. 47. Pp: 295-308.
 • Draxler, R. Stunder, B. Rolph, G. Stein, A. Taylor, A. (2009), Hybrid single-particle Lagrangian integrated trajectories 4 user's guide. NOAA Tech. Memo, ERL-ARL.
 • Draxler, R.R. G.D.Hess. (1997), Description of the HYSPLIT_4 Modeling System. NOAA Technical Memorandum.ERL ARL. 224: 1-25.
 • Iraji, F. Memarian, M.H. Joghataei, M. and Ghafarian Malamiri, H.R. 2021. Determining the source of dust storms with use of coupling WRF and HYSPLIT models: A case study of Yazd province in central desert of Iran. Journal of Dynamics of Atmospheres and Oceans, 93: 101197. https://doi.org/10.1016/j.dynatmoce.2020.1 01197. (in Fars)
 • Farhadipour, Saeed, Azadi, Majid, Alia Akbari Beidakhti, Abbas Ali, Alizadeh Choubari, Omid, Sayari, Habibaullah (1396). Soil storms in the western and southwestern regions of Iran and their effect on radiative fluxes: A case study. Iranian Journal of Geophysics, Volume 11, Number 3. (in Fars)
 • Gillette, D.A. (1999). A qualitative geophysical explanation for ‘‘hot spot’’ dust emitting source regions: Contributions to Atmospheric Physics 72, 67–77.
 • Lee, J.A. Gill, T.E. Mulligan, K.R. Domı´nguez Acosta, M. Perez, A.E. (2009), Land use/land cover and point sources of the 15 December 2003 dust storm in southwestern North America. Journal.geomorphology 105, 18-27.
 • Malakouti, Hossein, Babahosseini, Samira (1393). Numerical study of the formation and evolution of a heavy dust storm in the Middle East. Geography and environmental hazards. Number twelve. (in Fars)
 • Mesbahzadeh, T. Salajeghe, A. Soleimani Sardoo, F. Zehtabian, G.H. and Ranjbar, A, 2021. Simulation and numerical analysis of dust emission flux using WRFChem model and GOCART wind erosion schema (dust storm: 20 to 22 July 2015). Journal of Range and Wateshed Management, 73(4): 876-882. (in Fars)
 • Mohammad Khan, Shirin (1396). Investigation of the status and trend of changes in dust storms in Iran in the period 1985 to 2005. Journal of Rangeland and Watershed Management - Iranian Journal of Natural Resources. Number 2. (in Fars)
 • Mohammadpour Panjah, Mohammad Reza, Malakouti, Hossein, Babahsini, Samira (2015). Achieving the source of dust storms with the help of numerical models: Introducing an approach to predicting dust storms. Journal of Geography and Environmental Planning. Issue 61. (in Fars)
 • Mohammadpour Panjah, Mohammad Reza, Memarian, Mohammad Hossein, Mirrkani, Majid (1393). Analysis of dust storms in Yazd province based on numerical modeling. Geography and environmental hazards. Number twelve. (in Fars)
 • Rashki, A. Kaskaoutis, D. Rautenbach, C.J.D. Eriksson, P. 2012. Changes of Permanent Lake Surface, and Their Consequences for Dust Aerosol and Air Quality: The Hamoun Lakes of the Sistan Area, Iran. Journal of Atmospheric Aerosol-Regional CharacteristicsChemistry and Physics, 6, 229-111.
 • Rezazadeh, M. Irannejad, P. Shao, Y. (2013). Dust emission simulation with the WRFChem model using new surface data in the Middle East region. Journal of Earth and Space Physics 39(1), 191-212.
 • Rosenfield, J.E. Considine D.B. Meade P.E. Bacmeister J.T. Jackman C. H. and Schoeberl M. R. (1997). Stratospheric effects of Mount Pinatubo aerosol studied with a coupled two-dimensional model. Journal of Geophysical Research 102(D3), 3649–70.
 • Schwartz, S. E. Wagener R. Nemesure S. (1995). Microphysical and compositional influences on shortwave radiative forcing of climate by sulfate aerosols: the American Chemical Society National Meeting 209, 2-ENVR Part 1, DE-AC02-76CH00016.
 • Sobhani, B. and Safrian Zangir, V. (2018). Analyzing and forecasting the phenomenon of dust in southwest Iran. Natural Environment azards, 8(22), 179-198.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=536703. (infars)
 • Tegen, I. Lacis A. A. Fung, I. (1996). The influence on climate forcing of mineral aerosols from disturbed soils. Nature 380, 419–22.