دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، آبان 1401، صفحه 1-158