نقش اعتبارات خرد طرح‌های اشتغال‌زایی بنیاد برکت در رفاه اجتماعی روستاییان استان یزد با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، بابلسر، مازندران، ایران

2 دانشیار اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران

3 استادیار جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش برای بررسی اثرات اعتبارات خرد بر رفاه اجتماعی در مناطق روستایی یزد از مدلسازی معادلات ساختاری و روش توصیفی – تحلیلی و به لحاظ ماهوی کاربردی استفاده شده است. براین اساس، با استفاده از روش دلفی و تلفیقی شاخص لگاتوم بومی‌سازی شد و در قالب 5 شاخص و 30 گویه دسته‌بندی گردید. سپس روایی پرسشنامه توسط نخبگان و متخصصین و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تائید شد. جامعه پژوهش شامل متقاضیان استفاده از اعتبارات خرد روستایی در سه شهرستان مهریز، ابرکوه و بهاباد است که از این متقاضیان تعداد 138 نفر به عنوان حجم نمونه براساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. بررسی گویه ها نشان می‌دهد گویه میزان افزایش اشتغال در روستا با میانگین 18/4 توانسته است بنیاد برکت را به هدف خود یعنی رضایت از اشتغال‌زایی در مناطق روستایی برساند. همچنین نتایج گویه‎های سلامت حکایت از آن دارد که اشتغال‌زایی برای متقاضیان سلامت روحی بالایی را به ارمغان آورده و در کنار کاهش میزان افسردگی، امید به زندگی را در آنها افزایش داده است. علاوه بر این، اشتغال‌زایی منجر به افزایش آزادی بیشتر زنان و کاهش سختگیری به آنان شده است. نتایج پژوهش حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری حاکی از آن است که برازش مدل به صورت خوب بوده است و کیفیت اقتصادی با بار عاملی 89/0 و سرمایه اجتماعی با بار عاملی 88/0 بیشترین مؤلفه را در تبیین رفاه اجتماعی را بر عهده داشته‌اند. همچنین بر اساس آزمون t، اثرسنجی اعتبارات خرد بر روی هر یک از مؤلفه‌های رفاه اجتماعی مورد تائید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of microcredits of employment creation projects of Barkat Foundation in the social welfare of the villagers of Yazd province with the approach of structural equation modeling

نویسندگان [English]

 • abolfazl ghaffari 1
 • alireza pourfaraj 2
 • Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi 2
 • alireza karimi 3
1 PhD student in Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Babolsar, Mazandaran, Iran
2 Associate Professor, Department of Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Mazandaran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Modeling the effects of microcredit on social welfare in rural areas
"A Case Study of Barakat Foundation Employment Plans in Yazd Province"
1- Abolfazl Ghaffari
1- PhD student in Economics, Mazandaran University (Responsible author)
2- Alireza Pourfaraj
2- Associate Professor of Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Mazandaran, Iran
3- Mohammad Taqi Gilak Hakimabadi
3- Associate Professor of Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Mazandaran, Iran
4- Alireza Karimi
4- Assistant Professor of Sociology, Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi University, Tehran, Iran
- Introduction
The microfinance movement began in Bangladesh in the early 1970s in the face of the market failure phenomenon as well as the government's failure to provide credit to the poor and low-income people in the early 1970s. Microfinance, also known as microfinance or microfinance, is a means of providing credit, usually in the form of small unsecured loans, to non-traditional borrowers, such as the poor in rural or underdeveloped areas. A review of the literature on micro-financing goals as one of the tools and methods of economic development for the lower strata of society indicates that the four goals of economic development, poverty reduction, prevention of social unrest and profitability in the form of micro-businesses for microfinance are pursued. The experience of countries shows that microcredit is used in different ways to reduce poverty and therefore, it has different effects and consequences in the target society. Of course, in some countries, banks, as an economic enterprise that aims to maximize profits, do not do so for various reasons, such as the small amount of loans, which reduces their profits through the entry and identification of poor people. Second, paying a loan to this group of customers is associated with a lot of risk. Another issue related to banks not entering into micro-credit allocation is incomplete information that leads to maladaptive selection and ethical risks. According to the Barakat Foundation's approach to job creation and the unemployment rate of 12.7% in Yazd province in 1397, the Barakat Foundation's planning for job creation in some cities of the province, including Abarkooh, Mehriz and Bahabad, began in 1398. However, two years after the implementation of these job creation plans, examining their performance on social welfare selected from the Legatum Social Welfare Index can be effective in continuing the process.
- methodology
The research method used is descriptive and survey in terms of user purpose. The data collection tool is a questionnaire made by a researcher. In this regard, the five main components of social welfare including investment environment, economic quality, economic quality, social capital, health and freedom and individual safety were identified by experts and specialists based on Delphi and integrated methods and classified into 31 items. Then the validity of the questionnaire It was confirmed by elites and experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. In order to confirm the research model, the structural equation model was used and to analyze the data, 24 AMOS and 20 SPSS software were used. Using structural equations and first and second order confirmatory factor analysis, the validity of the original model and the questions were tested.
- Discussion and Results
First, social welfare components were calculated based on the average response scores and used for statistical ranking. Economic quality has been an indicator that most respondents have been satisfied with and health index is an indicator that respondents' satisfaction is in the last rank. Second, the general view of the respondents towards the items of social welfare component was examined statistically, in which the item "the degree of attention to the lack of monopoly formation in projects" in the investment environment, the item "the rate of increasing women's labor force participation" in quality Economic, the degree of opportunity to communicate with others in social capital, the amount of "prevention of high-risk factors such as suicide" in health, and the amount of "reduction of strictness and increase of women's physical health" are in the first place in individual freedom and safety. Third, the effect of each component was examined through t-test and the results indicate the positive effect of microcredit allocation in Barakat Foundation employment models on each of the components of social welfare index, namely investment environment, economic quality, social capital, health and freedom. And has been individual safety. Fourth, the validity of the questionnaire questions was examined and confirmed by the first-order confirmatory factor analysis technique. Fifth, when a large structure itself consists of several latent variables, second-order confirmatory factor analysis is used. The results of the second-order confirmatory factor analysis of the social welfare variable show that its measurement model is appropriate and all numbers and parameters of the model are significant.
- Conclusion
The results of the study on the validity of the scale structure, using the second-order confirmatory factor analysis, showed a high correlation between the hidden variables. Also, based on t-test, the effect of microcredit on each of the components of social welfare such as investment environment, economic quality, social capital, health and freedom and personal safety was confirmed.
-Keywords
Microcredit, Social Welfare, Structural Equation Modeling, Rural Areas, Yazd

کلیدواژه‌ها [English]

 • Microcredit. social welfare
 • Structural equation modeling. rural areas
 • yazd
 • Abdullahi, A., & Taheri, A. (2019). Structural equation modeling using Amos software. Tehran: University Jihad, (in Farsi).
 • Agbola, W. Frank, A. A. & Mahmood, A., (2017). Does microfinance reduce poverty? New evidence from Northeastern Mindanao, the Philippines. Journal of Rural Studies 50 (2017) Pp: 159- 171.
 • Ahmadi, N. (2009). Introduction and critique of Delphi method. Social Science Book Monthly, Year 13, Issue 22, (in Farsi).
 • Ahmadi, F. Nasiriani, Kh. & Abazari. P. (2008). Delphi technique, a tool in research. Iranian Journal of Medical Education, Spring and Summer 2008, pp: 175-185, (in Farsi).
 • Ahmadian, M. (2015). Small and Medium Enterprise Financing Pattern 7. Microfinance, Global experience and the situation in Iran. Report of the Parliamentary Research Center, serial number 15188, (in Farsi).
 • Baharvand, F., Goran, M., & Yaghoubi. N. (2018). Modeling the structural equations of the relationship between emotional intelligence and organizational citizenship behavior." Public Management Research, Year 11, Summer 1397, No. 40, (in Farsi).
 • Barakat Foundation Research and Development Committee. (2019). Executive regulations of the Barakat Employment Support Investment project. Tehran: Tarhan Publications, (in Farsi).
 • Beatriz, A. d., & Murdoch. J. (2005). Microfinance economics. Translation: Motusali, Mahmoud. Tehran: Monetary and Banking Research Institute, (in Farsi).
 • Boudour, B. (2019). Microfinance and The Improvement of Social Welfare of Beneficiary Households: Evidence from Tunisia. Journal of Economics and Related Studies, Vol 1. Issue 3.
 • Faqiri, M., Zarafshani, K., & Ali Beigi. A. (2014). Study of the effect of microcredit fund on empowerment of rural women in Kermanshah province. Rural and Development Quarterly, Volume 17, Number 3, pp: 1-22, (in Farsi).
 • Hassanzadeh, A., Azuji, Aladdin., & Qavidel. Saleh. (2006). Study of the effects of microcredit in reducing poverty and income inequality. Islamic Economics Quarterly, Year 6, Spring 2006, No. 21, pp: 69-45, (in Farsi).
 • Hassanzadeh, A., & Ghavidel. S. (2005). Challenges of Rural Microfinance in Iran". Agricultural Economics and

 

 • Development Quarterly, Year 13, Issue 49, (in Farsi).
 • Hoai, A. D. & Hong, S. N., (2014). Effects of Microfinance on Poverty Reduction In Vietnam: A Pseudo-Panel Data Analysis. Journal of Accounting, Finance and Economics, Vol. 4. No. 2, December 2014. Pp: 58 – 67.

 

 • Kafashi, Majid. (2014). Structural Equation Model of Lifestyle Components Affecting Social Identity. Iranian Social Development Studies Quarterly. Volume 6, Number 3, Summer 2014, pp: 105-120, (in Farsi).
 • Kline, R.B., (2005). Principles and Practice of Structural Equation Guilford Press, New York.
 • Mohammadi, Y., Avatefi akmal, F., & Zamiri Arasteh. M. (2018). Effects of Microfinance and Empowerment of Rural Women in Kermanshah and Hamedan Provinces. Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, Seventh Year, Fourth Issue (26th consecutive), Winter 1397, pp: 188-169, (in Farsi).
 • Mohammadi Yeganeh, B., Cheraghi, M., & Ahmadi. K. (2014). Study of the effects of microcredit on the economic empowerment of rural poor Case study: Ghani Bigloo village, Zanjan city. Geography and Development, No. 35, Summer 2014, pp. 247-233.
 • Mohamed, H.A. and Al-Shaigi, R.S.M. (2017), “The role of microfinance in reducing poverty rate in Sudan”, (A Case Study of Saving & Social Development Bank). International Journal of Science, Environment and Technology, Vol. 6, No 2, 2017, 1460 – 1475.
 • Morduch, J. & Haley, B., (2002). “Analysis of the effects of microfinance on poverty reduction”.NYU Wagner working paper.
 • Raghfar, H., Babapour, M., & Yazdanpanah. M. (2015). Study of the relationship between economic growth and poverty and inequality in Iran during the first to fourth development programs. Iranian Journal of Applied Economic Studies, Fourth Year, Issue 16, Winter 2015, pp: 59-79, (in Farsi).
 • Shahidi Nasab, Mu. (2014). Pathology of Microfinance in Iranian Banks: Lessons for Designing an Islamic Microfinance System. Bi-Quarterly Journal of Iranian Economic Research, Eleventh Year, No. 21, (in Farsi).

 

 • Statistics Center of Iran, Abstract of the results of the labor force survey plan in 2018, (in Farsi).
 • Tasan, M., Piraei, Kh., Nonejad, M., & Abdshahi. A. (2021). The effect of macroeconomic variables on growth in favor of the poor in Iran. Iranian Journal of Applied Economic Studies, Year 9, Issue 33, Spring 1399, pp: 227-251, (in Farsi).
 • Vu, H. T. & Daisaku, G., (2020). Does Microfinance Improve the Household Welfare of Ethnic Minorities? Evidence from Bac Kan Province, Vietnam. Progress in Development Studies 20, 1 (2020) pp. 65–83.
 • prosperity.com. The Legatum Prosperity Index. (2020).