الگوی بازآفرینی فرهنگ‌مبنا در راستای توسعه پایدار گردشگری بافت تاریخی شهر اصفهان با نقش تعدیل‌کننده راهبردهای مبتنی بر فرهنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 استادیار مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ایران

4 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پبام نور، تهران، ایران

چکیده

بافتهای تاریخی به عنوان قلب تپنده شهر به لحاظ دارا بودن قدمت، میراث کالبدی مهمترین بستر کالبدی-فضایی ارزشهای فرهنگی محسوب میشود. هدف از انجام این پژوهش ارائه‌ی الگوی بازآفرینی فرهنگ مبنا در راستای توسعه پایدار گردشگری در بافت تاریخی شهر اصفهان است این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر مبنای راهبرد پژوهش از نوع پیمایشی است و از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است دادههای جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS مورد پردازش قرار گرفت نتایج حاصل از آزمون های پایداری و روایی شاخص بیانگر آن بود که مدل دارای پایایی و روایی مطلوبی می باشد. نتایج حاصل از بارهای عاملی نشان داد که مولفه فرم با بالاترین ضریب مسیر دارای بیشترین تاثیر بر بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافت تاریخی شهر اصفهان بوده است همچنین در مبحث سنجش توسعه پایدار گردشگری بود خدماتی و رفاهی با بالاترین ضریب مسیر بیشترین تاثیر گذاری را بر این شاخص دارد. آزمون آماری T مربوط به مدل مفهومی تحقیق رابطه بین بازآفرینی فرهنگ مبنا به عنوان متغیری مستقل و توسعه پایدار گردشگری به عنوان متغیر وابسته را تایید می کند. همچنین نتایج مدل معادلات ساختاری بیانگر آن است که مصرف فرهنگی در بافت تاریخی شهر اصفهان در رابطه بین بازآفرینی فرهنگ مبنا و توسعه پایدار گردشگری به عنوان تعدیل گر عمل خواهد کرد این در حالی است که دو مولفه دیگر (تولید فرهنگ و رویداد هنری مشارکتی) در تعدیل رابطه بین بازآفرینی فرهنگ مبنا و توسعه پایدار گردشگری بی تأثیر می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of Cultural-Led Regeneration to Sustainable Tourism Development in Historical Deteriorate Context of Isfahan City with Moderating Role of Culture-based Strategies

نویسندگان [English]

 • Fariba Bahrami 1
 • Ahmad khademolhoseiny 2
 • Hamid saberi 3
 • Reza Mokhtari Malekabadi 4
1 Ph.D. Student in Geography & Urban Planning, Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Associate Professor of Tourism Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad Iran
3 Assistant Professor of Tourism Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad Iran
4 Associate professor, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Historical regions of cities are important urban spaces which are valuable architectural legacy,
This research is a quantitative research based on the type of data collected and analyzed, and in terms of the type of approach to the problem under study and its entry into it, it is a field study. In this research, the survey technique has been used And field (questionnaire) has been extracted for this purpose by referring directly to statistical centers and statistics; Books, articles and dissertations available in the libraries of different universities have provided comprehensive information for the research and then the research has been completed through the field studies questionnaire. Due to the existence of historical context in the city of Isfahan; the study area of the present article is a part of the historical context of Isfahan that is worn out. The study area of the present study is due to the location of the primary core of Isfahan. The presence of historical index elements in region 3 (Naghsh Jahan neighborhood) and in region 1 (Darb-e-Kushk neighborhood) has been selected. The statistical population of the study includes people living in the worn-out area of Naghsh Jahan neighborhood and the door of the pavilion. Based on Cochran sampling, 374 residents of these two neighborhoods were selected as a sample and interviewed. The data collection tool was a researcher-made questionnaire, the questions of which were prepared based on the Likert scale 33 questions of this questionnaire have been prepared to measure the regeneration of the base culture and 55 questions of the questionnaire have been prepared to measure and evaluate the indicators of sustainable tourism development and 21 questions have been prepared to evaluate the modifying components. the opinions of 30 professors and competent experts have been used to assess the content validity and the reliability of the research tool was calculated using Cronbach's alpha test. Using version 26 of SPSS Cronbach's alpha software, the value of 0.935 was calculated. To analyze the relationships between indicators and to discover the effect of each factor on the independent and dependent variable, PLS path modeling has been used with the help of Smart PLS software.
Considering the values of path coefficients that represent the standardized beta in regression or correlation coefficient of two structures. According to the internal or structural model of the research, the form component with a path coefficient of 0.936 has the greatest impact on the regeneration of the base culture in the study area and the functional and semantic dimensions are in the second place of 0.868 and third place of 0.525, respectively. Also, in measuring the sustainable development of tourism, the service and welfare dimension with the path coefficient of 0.928 is the most effective, followed by urban management with the path coefficient of 0.84, technology with the path coefficient of 0.830, economic with the path coefficient of 0.727 and environmental with the path coefficient of 0.723 And physical with a coefficient of 0.683 and cultural with a coefficient of 0.600, the first ranks until the end of the impact on the index of sustainable tourism development in the historical context of Isfahan and finally the social component with a coefficient of 0.551 has the least impact on development Sustainable tourism in the historical context of Isfahan has been based on the structural equation model in the study area.
The value of t-statistic for the effect of culture regeneration based on sustainable tourism development is 38.358 and the p-value value is 0.000. Significantly effective. On the other hand, the value of the relevant factor is equal to 0.798, which due to its positive relationship is a direct relationship between the two variables of culture-based regeneration and sustainable tourism development, ie with increasing base culture regeneration, sustainable tourism development increases. The value of t-statistic for the effect of regenerating the base culture with the effect of cultural consumption as a moderator on the sustainable development of tourism is 2.634 and the p-value is 0.009. Given that the t-statistic is greater than 1.96 and the p-value is less than 0.05, cultural consumption moderates the relationship between the regeneration of the base culture and the sustainable development of tourism. The value of t-statistic for the effect of culture-based regeneration with the effect of cultural production as a moderator on sustainable tourism development is 0.050 and the p-value is 0.960, considering that t-statistic is less than 1.96 and p-value is greater than 0.05. Thus, cultural production does not moderate the relationship between the recreation of the underlying culture and the sustainable development of tourism. The value of t-statistic for the effect of culture-based regeneration with the effect of the event as a moderator on sustainable tourism development is 0.777 and the p-value is 0.437 considering that t-statistic is less than 1.96 and p-value is greater than 0.05, so The event does not moderate the relationship between the re-creation of the underlying culture and the sustainable development of tourism. Measuring sustainable tourism development Services and welfare with the highest route coefficient had the greatest impact on this index and the social component had the least impact on sustainable tourism development in the study area. The statistical T test related to the research conceptual model confirms the relationship between the recreation of the base culture as an independent variable and the sustainable development of tourism as a dependent variable. Also, the results of this test indicate that cultural consumption in the historical context of Isfahan, which intends to provide places for consumption by residents and tourists through marketing strategies and promotion of places, and thus to revive the inner areas of the city; It will lead to the adjustment of the relationship between the recreation of the base culture and the sustainable development of tourism, while the other two components with the titles of culture production and participatory art event are ineffective in adjusting the relationship between the recreation of the culture and the sustainable development of tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cultural-led regeneration
 • sustainable development of tourism
 • Culture-based Strategies
 • historical deteriorate context
 • Isfahan city
 • khdarlovi, A. Hosseinzadeh Delir, K. Soltani, A. (2017). "Evaluation of the factors effective in renewing the historical texture with an attitude of Tourism Development. (Case example: Khoi city)" Quarterly Journal of Geography (Regional Planning), 9(1), 507-521, (in Farsi).
 • Babakhani, M. (2017). "Identify the role of community-based development in urban sustainable renewal (case study: renewal actions in Takhti neighborhood of Tehran 1388-92)" Scientific-research quarterly of research and urban planning, 9(32), 185-196, (in Farsi).
 • Binns, L. (2005). "Capitalizing on Culture: An Evaluation of Culture-led Urban Regeneration Policy", Working Paper, Dublin Institute of Technology: Futures Academy, 1-8.
 • Bird, J. Curtis, B. Putnam, T. Robertson, G. & Tickner, L. (Eds). (1993). "Making the Futures: Local Cultures, Global Changes". London and New York: Routledge.
 • Davari, A. & Rezazadeh, A. (2012). "Structural equation modeling with PLS software", Jihad University, Tehran, (in Farsi).
 • Evans, G. & Shaw, P. (2006). "Literature Review: Culture and Regeneration", Arts Research Digest, 37, 1- 1.
 • Farooqi, F. (2017). "Development of urban design criteria with a culture-based regeneration approach to promoting cultural tourism in the old context (case example: a part of the historical context of Sanandaj)", master's thesis under the guidance of Mahmoud Nasiri Ansari, Faculty of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, (in Farsi).
 • Gerdani, H. Ziari, K. Dehghanpour, H. (2015). "Improvement and renovation of Darb Shazde neighborhood with an emphasis on the tourism approach" Geography Quarterly (Regional Planning), 6(4), 165-182, (in Farsi).
 • Ghale Navii, M. Mozheshidi, A. Shakrami, A. (2015). "Investigation of the role of culture in revitalizing historical neighborhoods" bimonthly research in art and humanities, 1, 43-54, (in Farsi).
 • Gholamzadeh, R. Azar A. Anavati, M. (2012)." Path-Structural Modeling in Management: Application of PLS Smart Software", Negah Danesh Publishing House, Tehran, (in Farsi).
 • Habibi, K. Pourahmed, A. Meshkini, A. (2016). "Improvement and Renovation of Old City Fabrics", Kurdistan University Publications and Urban Development and Urban Development Organization, Kurdistan, (in Farsi).
 • Habibi, M. & Maghsoudi, M. (2006). "Urban Restoration", University of Tehran, Tehran, (in Farsi).
 • Heidari, Ch. Raushi, R. Feizi, Sh. Zangir, S. (2022). "Investigating the Impact of Intangible Attractions on Development of Tourism in Islamic Cities (Case Study of Tabriz Metropolis)" Quarterly Journal of Geography (Regional Planning), 11(3), 471-485, (in Farsi).
 • Hudec, O and Džupka, P. (2017). "Culture-led regeneration through the young generation: Košice as the European Capital of Culture European Urban and Regional Studies", 1 –8.
 • Ishaqiye Firozabadi, E. Salehi, S. & Rashidi, M. (2018). "Measuring the potential of reproducing the base culture in the Fahadan neighborhood of Yazd with the aim of developing tourism in the neighborhood" Journal of Urban Tourism, 6(3), 59-74, (in Farsi).
 • Izadi, A. Nasekhian, S. Mohammadi M. (2019). "Explaining of the Conceptual Framework for Sustainable Regeneration of Historical Fabric (Reviewing Documents, Statements and Regeneration Charters)". Parseh J Archaeol Study, 2 (6), 161-177, (in Farsi).
 • Izadi, M. & Hanachi, P. (2013)." Urban regeneration of a guidebook", Tehran, University of Tehran Press, (in Farsi).
 • Jalalian, M. Malekzadeh, M. Mirabi, V. (2019). "Development of Halal Tourism Development Model with Sustainable Development Approach (Case Study: Kish Island)" Geography Quarterly (Regional Planning), 11(1), 187-201, (in Farsi).
 • Kearns, G. & Philo, C. (1993). "Selling Places: The past as Cultural Capital Past and Present", Oxford: Pergamon Press.
 • Kordavani, P. Ghaffari, V. (2012). "Tourism & Renovation Attitude in the planning of historical contents of cities Case Study: Isfahan City" Geographical Land, 8(No. 2 (series 30)), 19-32, (in Farsi).
 • Landry, Ch. (1995). "The Art of Regeneration: Urban Renewal through Cultural Activity", Demos.
 • Leary, M. E. McCarthy, J. (2013). "The Routledge companion to urban regeneration", Routledge, 1-616.
 • Lees, L. Melhuish, C. (2015). "Arts-led Regeneration in the UK: The Rhetoric and the Evidence on Urban Social Inclusion", European Urban and Regional Studies, Vol 22.
 • Lotfi, S. (2012). "Culture-led Regeneration: A Reflection upon Cultural Fundaments and the Act of Regeneration" Journal of Fine Arts - Architecture and Urbanism, 3(45), 49-62, (in Farsi).
 • Moradi, F. Zarabadi, Z. Sadat, S. Majdi, H. (2018). "An Exploratory Study of Culture-led Urban Regeneration Principles with the Approach of Competitiveness Promotion", Bagh Nazar, 16(70), 5-16, (in Farsi).
 • Oliveira, P. M. (2015). "Culture as an Engine Palo Alto’s Urban Regeneration Process", the online magazine on Waterfront Public Space. Urban Design and Public Art, (37): 7-45.
 • Pourahamed, A. Habibi, K. Keshavarz, M. (2009). "The evolution of the concept of urban regeneration as a new approach in worn-out urban contexts", Iranian Islamic City Studies, 1, 73-93, (in Farsi).
 • Pourahmad, A. & Ahmadifard, N. (2017). "Role of Creative Tourism in Regeneration of Historical Texture (Case Study: District 12 of Tehran)" Urban Planning Geography Research, 6(1), 75-90, (in Farsi).
 • Rajabi, A. (2018). "Tourist City (Tourist-oriented City)" Mehkame Publishing House, Tehran, (in Farsi).
 • Roberts, P. & Sykes, H. (2000). "Urban Regeneration: Handbook", London. Sage Publications.
 • Safdari, S. Pourjafar, M. Ranjbar, E. (2012). "Culture-led regeneration, grounds for promoting cultural interactions (Case Study: the historical context of Mashhad)" Haft Shahr, 4(No. 47 and 48), 25-39, (in Farsi).
 • Shatrian, M. Gholami, Y. Mirmohammadi, M. (2017). "Evaluation Indicators of Tourism Development in the City of Kashan", Journal of Applied Research in Geographical Sciences, (46) 17, 195-214, (in Farsi).
 • Smith, M. (2007). "Tourism, Culture and Regeneration" UK, Oxford, Cabi Press.
 • Taqvai, M., & Safarabadi, A. (2018). "Cultural Tourism Development with an Emphasis on Historical Attractions: A Case Study of Historical Attractions of Isfahan", Welfare Planning and Social Development, 4(12), 59-78, (in Farsi).
 • Williams, S. (2014). "Geography of Tourism", translated by Mahmoud Ziyai, 7th edition, Payam Noor University, Tehran, (in Farsi).
 • Oliveira, P. M. (2015). Culture as an Engine Palo Alto’s Urban Regeneration Process, The online magazine on Waterfront Public Space. Urban Design and Public Art, (37): 7-45
 • Roberts, P. & Sykes, H. (2000). Urban Regeneration: Handbook, Londan. Sage Publications
 • Rowthorn, R., Ramaswamy, R. (1997). Deindustrialization: Causes and Implications, Working Paper of the International Monetary Fund, International Monetary Fund.
 • Smith, M. (2007), Tourism, Culture and Regeneration, UK, Oxford, Cabi Press.