دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهمن 1392 
ظرفیّت‌سنجی گردشگری ساحلی پایدار، مطالعة موردی: شهرستان کنگان

صفحه 123-146

دکتر ژیلا سجادی؛ فرضعلی سالاری سردری،؛ مریم بیرانوندزاده ،؛ محمد حسین بوچانی،