بررسی ویژگی‌های عملکردی رویشگاه‌های بوته‌ای در اقلیم خشک (مطالعة موردی: جنوب غرب استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اکولوژی مرتع، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی دکتری مرتعداری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار پژوهشی اقلیم شناسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده

اکوسیستم­های مرتعی از قطعات متنّوعی تشکیل شده­اند که میزان عملکرد هر یک از آن­ها با یکدیگر تفاوت دارد. خصوصیات ساختاری و عملکردی قطعات مرتعی در اثر فعالیت­های مدیریّتی تغییر می­کند و از این خصوصیات می­توان برای تفسیر آثار مدیریّت استفاده کرد. بدین منظوردر منطقة جنوب غربیاستان اصفهان نمونه­برداری در سطح چشم­انداز که شامل دو گونة Bess Artemisia sieberi(درمنه دشتی) وAnabasis aphylla. L  (شپشو) است، انجام شد و ویژگی­های عملکردی مرتع مورد نظر، مطالعه و سپس با ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاک حاصل از تشریح پروفیل خاک مقایسه شد. نمونه­برداری در دو ترانسکت 50 متری انجام شد و با استفاده از مدل LFA سه ویژگی پایداری، نفوذپذیری و چرخة مواد غذایی تعیین گردید.
 نتایج نشان داد که دو گونة مورد بررسی دارای عملکرد تقریباً یکسانی بوده و این دو قطعه از نظر آماری تفاوت معنی­داری ندارند، اما به مقدار بسیار ناچیزی، گونة.L   Anabasis aphyllaدارای ویژگی عملکردی بالاتریاست. منطقة مورد مطالعه از نظر پایداری در حد متوسّطی قرار داشته، در حالی­که از نظر ویژگی­های چرخة عناصر غذایی و نفوذپذیری در سطح نامناسبی بوده که شاخص نظام سازمان یافتگی در حدود 18/0 حاکی از ساختار نامناسب منطقه است. همچنین نتایج تشریح پروفیل خاک در منطقه، حاکی از نفوذ­پذیری و چرخة عناصر نامناسب و پایداری متوسّط در منطقة مطالعاتی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ainvestigation of the functional characteristics of shrub habits in drought climaticconditions: A case studyof the southwest of Esfahan province

نویسندگان [English]

  • Gholam ali Heshmati 1
  • Raziyah Saboohi 2
  • Morteza Khodagholi 3
چکیده [English]

Rangeland ecosystems are composed of various components and functions. Structural and functional characteristics of patches have changed because of management activities.These characteristics can be used for interpretation of management. For this purpose, sampling was conducted at the landscape level in the south west of Esfahan province which contains the two species Artemisia sieberi Bess and Anabasis aphylla L.The functional characteristics of the rangeland were studied, and then the results were compared with the results of the physical and chemical characteristics of soil profile. Sampling was conducted in two transects of 50 meters and three characteristics of stability, infiltration and nutrient cycling using LFA model. The results showed that the two studied species had approximately the same function, and the two patches had no statistically significant difference, but Anabasis aphylla L. had a little higher function. The study area had moderate stability; however, the nutrient cycle and permeability characteristics were poor, and landscape organization index of about 0.18 indicated that the area was unsuitable. In addition, the results of soil profile in the region showed poor permeability and nutrient cycling but moderate stability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stability
  • Nutrient cycling
  • Ecological patches.Permeability