دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 1-241 
پایش فضای شهری با رویکرد عدالت فضایی (پژوهش موردی: مناطق 13 گانه کلانشهر مشهد)

صفحه 187-214

10.29252/grd.2018.1478

براتعلی خاکپور؛ یاسین صیادسالار؛ ابراهیم معمری؛ احمد سعیدی عبدل آبادی