بررسی الگوی پراکندگی جرایم و عوامل تأثیرگذار آن در شهر سمنان (موردپژوهش: سرقت موتورسیکلت و دوچرخه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران

10.29252/grd.2018.1472

چکیده

پیشگیری از جرم همواره یکی از موضوعات اساسی و مهم در زندگی بشری بوده که در طول تاریخ به شیوه‌های مختلف اعمال گردیده است. لذا شناسایی پهنه‌های جرم سرقت موتورسیکلت و دوچرخه به‌منظور مدیریت هدفمند نیروهای پلیس و شناسایی عوامل مکانی دخیل در شکل‌گیری جرم، در شهر سمنان به‌عنوان هدف پژوهش انتخاب گردیده است. از سامانه اطلاعات جغرافیایی و همچنین نرم­افزار SPSS به‌منظور تحلیل­های فضایی ـ مکانی و همچنین زمانی استفاده شده است. در این پژوهش جرایم ارتکابی مرتبط با سرقت موتورسیکلت و دوچرخه در محدوده قانونی شهر سمنان به‌عنوان جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی ـ توصیفی و داده­ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش با دو روش کتابخانه­ای و میدانی تهیه شده است. نتیجه پژوهش نشان می­دهد مهم­ترین کانون­های سرقت موتورسیکلت و دوچرخه در محدوده مسکن مهر و محله جهادیه واقع شده است که جزء محدوده کاملاً مسکونی شهر سمنان محسوب می­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Dispersion Model for Crimes and the Factors That Affect them in the City of Semnan: A Case Study of Motorcycle and Bicycle Thefts

نویسندگان [English]

  • Karamat Allah Ziyari 1
  • Alireza Derban Astaneh 2
  • Esmaeil Najafi 3
1 Professor of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Ph.D. student of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Prevention of crimes has always been one of the major issues in human life. It has been approached in different ways throughout the history. This study aims to identify the areas where motorcycle and bicycle thefts occur as a crime in order to help the police units have targeted management and identify the factors involved in such crimes in Semnan. The geographic information system and the SPSS software are used for place and time analyses. The statistical society of this study consists of the criminal acts of theft committed in the legal precinct of Semnan. The research method is descriptive-analytical, and the data are provided through library and field studies. The results of the research show that the hottest spots for stealing motorcycles and bicycles are located in Mehr housing complex and Jahadieh district as two residential areas in the city of Semnan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime hot spots
  • Theft
  • Motorcycle and bicycle
  • Geographic Information System
  • City of Semnan
برتاو، عیسی و حاجی­نژاد، علی و عسگری، علی و گلی، علی، (1392)، بررسی الگوهای سرقت مسکونی با به‌کارگیری رویکرد تحلیل اکتشافی داده­های فضایی (مطالعه موردی: شهر زاهدان)، اصفهان، پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال دوم، شماره 6.
پوراحمد، احمد و محمدتقی رهنمایی و محسن کلانتری، (1382)، بررسی جغرافیایی جرایم در شهر تهران، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 44.
پیشگاهی­فرد، زهرا و محسن کلانتری و فریاد پرهیز و احسان حق­پناه، (1390)، تحلیل جغرافیایی کانون­های جرم­خیز جرایم مرتبط با مواد مخدر در شهر کرمانشاه، اصفهان، مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، شماره 11.
تقوایی، مسعود، (1389)، بررسی و مقایسه شاخص­های شش­گانه جرم در سطح مناطق مختلف شهر شیراز، تهران، جغرافیا، شماره 26.
جباری، کاظم، (1388)، شناسایی و تحلیل فضایی کانون­های جرم­خیز شهری با استفاده از سامانه­های اطلاعات جغرافیایی GIS، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محسن کلانتری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی زنجان.
جیسون، سوزان و ویلسون، پل آر، (1390)، طراحی محیطی جرم ستیز: پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی؛ ترجمه محسن کلانتری و ابوذر سلامی بیرامی، زنجان، آذرکلک.
چینی، اسپنسر و تامپسون، لیزا، (1392)، مطالعات موردی نقشه­برداری از جرم: عمل و تحقیقات، ترجمه جاوید بهرام زاد، تهران، دانشگاه علوم انتظامی ناجا.
حاتمی نژاد، حسین و اسماعیل نجفی، (1397)، بررسی و تحلیل فضایی ـ زمانی کانون‌های سرقت جیب‌بری و کش‌روزنی در شهر سمنان، کرمان، جغرافیای اجتماعی شهری، سال 5، شماره 12، صص 121-137.
زنگی‌آبادی، علی و حسین رحیمی نادر، (1389)، تحلیل فضایی جرم در شهر کرج (با استفاده از GIS)، تهران، حقوق، شماره 2.
سجادیان، ناهید و علی شجاعیان و حسین کرملاچعب، (1391)، بررسی مکانی کانون‌های انواع جرائم سرقت در شهر اهواز. فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس، سال 4، ص 165.188
شیخاوندی، داور (1379)، جامعه شناسی انحرافات و آسیب‌شناسی جامعه. مشهد: نشر مرندیز.
عبادی نژاد، سید علی و اکبر نصرتی، (1392)، قابلیت‌های سامانه اطلاعات جغرافیایی در پیشگیری و کشف از سرقت منزل. فصلنامه پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، سال 8، شماره 4، ص 83-109
فلسون، مارکوس و رونالد وی کلارک، (1389)، فرصت و بزهکاری، نگرشی کاربردی برای پیشگیری از جرم، ترجمه محسن کلانتری و سمیه قزلباش، زنجان، آذرکلک.
قدس، محسن و سعید کامیابی، (1393)، استفاده از تکنیک AHP در محیط GIS برای مکان­یابی ایستگاه­های آتش­نشانی (مطالعه موردی: شهر سمنان)، سمنان، کاوش­های جغرافیایی مناطق بیابانی، سال 2، شماره 3.
کامیابی، سعید و سیدخلیل سیدعلی­پور و ابراهیم میرعمادی، (1395)، ارزیابی ایمنی فضای شهری با تأکید بر شاخص­های پدافند غیرعامل با استفاده از روش AHP و TOPSIS مطالعه موردی: شهر سمنان، تهران، پدافند غیرعامل، سال 7، شماره 1.
کامیابی، سعید و طاهری، سید مجتبی، (1394)، بررسی و مکان­یابی مراکز پارکینگ طبقاتی با استفاده از روش AHP وTOPSIS  (مطالعه موردی: شهر سمنان)، مازندران، مطالعات برنامه ریزی شهری، سال سوم، شماره نهم.
کلانتری، محسن و سمیه قزلباش و باشاد یغمایی، (1391)، بررسی الگوهای مکانی بزهکاری در سطوح منطقه­ای مورد شناسی: جرایم مرتبط با مواد مخدر در استان خراسان جنوبی، زاهدان، جغرافیا و آمایش شهری ـ منطقه­ای، شماره 4.
کلانتری، محسن و سمیه قزلباش و کاظم جباری، (1389)، تحلیل فضایی بزهکاری شهری با استفاده از مدل تخمین تراکم کرنل مورد مطالعه: جرایم شرارت، نزاع و درگیری در شهر زنجان، تهران، نظم و امنیت انتظامی، شماره 3، سال 2.
کلانتری، محسن و محمدکاظم جباری، (1392)، آسیب­شناسی کالبدی حوزه­های تمرکز بزهکاری در محدوده منطقه 19 شهر تهران (مورد مطالعه: جرایم مربوط به سرقت به عنف و مواد مخدر)، تهران، جغرافیا، شماره 36.
کلانتری، محسن و مهدی توکلی، (1386)، شناسایی کانون­های جرم­خیز شهری، تهران، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال دوم، شماره دوم.
کلانتری، محسن، (1380)، بررسی جغرافیایی جرم و جنایت در مناطق شهر تهران، پایان­نامه دوره دکتری رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، به راهنمایی محمدتقی رهنمایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
محمودی جانکی، فیروز و وحید دستجردی، فاطمه و بارانی، محمد، (1392)، تأثیر مجاورت محل سکونت بر انتخاب مکان جرم مطالعه موردی: جرم سرقت در شهر تهران، تهران، پژوهش­های انتظام اجتماعی، سال4، شماره2.
مرکز ملی رصد اجتماعی کشور، (1392)، گزارش وضعیت شاخص­های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی استان سمنان در سال­های 91-1375.
نظریان، اصغر و زیاری، یوسفعلی و خزاعی، نساء، (1392)، بررسی نظریات جرم‌شناسی محیطی در ارتباط با پیشگیری از بزهکاری در محیط­های شهری، اصفهان، پژوهش­های علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سال4، شماره21.
یزدانی، محمدحسن و ابراهیم فیروزی مجنده و جواد هاشمی، (1397)، بررسی الگوهای پراکنش فضایی جرائم سرقت در شهر اردبیل به‌منظور شناسایی کانون‌های جرم خیز سرقت، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، سال 6، شماره 22، صص 137-164.
Cozens, P. (2008). Crime prevention through Environmental Design In western australia: Planning for sustainable urban futures, 3(3), 272-292. https://doi.org/10.2495/SDP-V3-N3-272-292
Engel, C., Beckenkamp, M., Glöckner, A., Irlenbusch, B., Hennig-schmidt, H., Kube, S., … Towfigh, E. (2014). International Review of Law and Economics First impressions are more important than early intervention : Qualifying broken windows theory in the lab. International Review of Law & Economics, 37, 126–136. https://doi.org/10.1016/j.irle.2013.07.005
Gau, J. M., Corsaro, N., & Brunson, R. K. (2014). Journal of Criminal Justice Revisiting broken windows theory : A test of the mediation impact of social mechanisms on the disorder – fear relationship. Journal of Criminal Justice, 42(6), 579–588. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2014.10.002
Ha, T., Oh, G., & Park, H. (2015). Comparative analysis of Defensible Space in CPTED housing and non-CPTED housing. International Journal of Law, Crime and Justice, 43(4), 496–511. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2014.11.005
Hedayati, M., Abdullah, A., & Ignatius, J. (2016). International Journal of Law , Crime and Justice Examining the effects of crime prevention through environmental design (CPTED ) on Residential Burglary, 46, 86–102.
Hinkle, J. C., & Yang, S. (2014). Journal of Criminal Justice A New Look into Broken Windows : What Shapes Individuals ’ Perceptions of Social Disorder ? ☆. Journal of Criminal Justice, 42(1), 26–35. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus. 2013.11.002
Lupton, D, (1999), Dangerous places and the unpredictable stranger: constructions offear of crime. Australian and New Zealand Journal of Criminology 32(1), 1–15.
Ratcliffe, Jerry H, (march 2004), the hotspot matrix: a framework for the spatio‐temporal targeting of crime reducation, police practice and research,.
Sampson, R. J., & Raudenbush, S. W. (2004). Seeing Disorder : Neighborhood Stigma and the Social Construction of “ Broken Windows ”, 67(4), 319–342.