دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-296 
بررسی اثرات عوامل اقلیمی بر گرد و غبار، مطالعه موردی: غرب استان خراسان رضوی

صفحه 25-45

مریم نعیمی؛ محمدجواد یوسفی؛ محمد خسروشاهی؛ سمیرا زندی فر؛ زهره ابراهیمی خوسفی


مدلسازی وردایی زمانی- مکانی بارش فصلی در ایران مرکزی

صفحه 47-71

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ عباسعلی داداشی رودباری


تحلیل اکتشافی نیازهای اقتصادی جوامع روستایی بر اساس نظر مطلعان کلیدی (مطالعه موردی: استان یزد)

صفحه 73-99

حجت رضایی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ علیرضا دربان آستانه