دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، آبان 1400 
بررسی اثر تغییرات پوشش اراضی بر دمای سطح زمین در دشت یزد

صفحه 43-66

فهیمه عربی علی آباد؛ محمد زارع؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری


شماره‌های پیشین نشریه

نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی. سال نهم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۴۰۰