جایگاه شهر کوچک زیباشهردرمقایسه باشهرمبارکه درپیوندشهروروستا (مطالعه موردی :سکونتگاههای روستائی بخش گرکن جنوبی شهرستان مبارکه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، جغرافیاوبرنامه ریزی روستائی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

پیوندهای روستایی شهری در تنظیم و بیان سیاستهایی توسعه با هدف کاهش فقر و حمایت از نقش مثبت شهرهای کوچک در توسعه نواحی روستایی پیرامونی مورد تأکید کارشناسان توسعه قرار دارد. هدف کلی ازاین مطالعه بررسی پیوند روستائی- شهری دربخش گرکن جنوبی شهرستان مبارکه بانقش آفرینی شهرکوچک زیباشهر درمقایسه باشهرمبارکه (مرکزشهرستان) می باشد. داده های جمع آوری شده دراین کارتحقیقی بردوشیوه کتابخانه ای (جمع آوری آمارواطلاعات )ومیدانی (تکمیل پرسشنامه )استواربوده است. روائی ابزارتحقیق بااستفاده از بررسی مطالعات مشابه وپایائی ابزاراین پژوهش بااستفاده ازآلفای کرونباخ معادل 77/0بدست آمده است. نمونه آماری پرسش شونده دراین پژوهش 340نفرازسرپرستان خانوار راپوشش داد. برای تحلیل داده هاازنرم افزار SPSSجهت تحلیل های توصیفی واستنباطی بهره گرفته شده است. طی بررسیهای بعمل آمده درخصوص جایگاه شهرکوچک زیباشهر دربرقراری پیوند باروستاهای بخش گرکن جنوبی مشخص شد که روستاهای نزدیک به شهرزیباشهر دربرقراری پیوندهای خدماتی واقتصادی ترجیح می دهند با صرف وقت وهزینه کمتر به این شهرمراجعه کنند ودراین خصوص نقش این شهردرسرویس دهی برخی ازخدمات نسبتاٌپررنگ بوده ولی این پیوند یک سویه بوده وباعث توسعه وپیشرفت روستاهای مذکور نشده است. روستاهائی که فاصله بیشتری بااین شهردارند ترجیح می دهنددربرقراری پیوند های خدماتی واقتصادی ودردریافت تمامی خدمات به شهرمبارکه (مرکزشهرستان)که دارای خدمات سطوح بالااست، مراجعه کنند وازاین بابت شهرمبارکه ازجایگاه ویژه ای برخوردارمی باشد و همچنین مشخص شدکه روستاها بادورشدن از شهرکوچک زیباشهرارتباطشان ضعیف تر و با نزدیک شدن با این شهرقوی ترمی شود و پیوند روستاهای مورد مطالعه با شهرهای زیباشهر ومبارکه تاثیراتی را در قالب تبادل اطلاعات و نوآوری بدنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The location of Zibashahr small city in comparison with mobarakeh city in rural and Urban linkage (Case study: Rural settlements the South Gorken county of Mobarakeh township)

نویسندگان [English]

  • mohammad reza shafiee 1
  • manijeh ahmadi 2
1 Phd Student, Department of Geography and rural planning, Faculty of Humanities, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Associate professor, Department of Geography and rural planning , Faculty of Humanities, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Links are identifying according to individuals ongoing current, invest, goods, information and technology between urban-rural areas. Villages and cities have links and communication with different ways. Urban-rural links to individuals, groups and rural families to be included the part of actual place, space and biological and operational. Urban and rural settlements should have two ways and complement relationships in economics, social, physical and services areas in order to find functional integrity and sustainable development. In this two ways link, small cities have an important role in decentralization, population housing, provision of welfare services and market of agricultural products, prevalence of non-agricultural jobs and reduce of urban problems as an interface between rural areas and urban higher levels.
The point that this research is distinguishing of other investigations is that research happened in one semi-desert area and its economic was based on agriculture and industry and its life is depending to Zayanderood river that it is passing from north of this area and there is only one small city (Zibashahr) and medium city (Mobarakeh) are be locating in this studies area that relationships between settlements are considering by their effects and distance parameter and their role of these two cites.
In this research, town position (Zibashar) was considering in discussion of urban-rural links. Zibashar town is connecting southern Garkan villages to Mobarakeh city that they are 16 rural residences and it is locating as connection ring in the communication route of these villages. Villages of this area to be considered in link with Mobarakeh or Zibashahr town and they were 5927 families and 18436 person according to population census in year of 1395.
Urban rural linkages are emphasized by development experts in developing and articulating development policies aimed at reducing poverty and supporting the positive role of small towns in the development of surrounding rural areas. The general purpose of this study is to investigate the rural-urban linkages in South Garkan Section in Mobarakeh County and the role of creating the zibashahr city in comparison with other cities (County center).
We were trying to realize the object of this research by utilizing of descriptive-analytical ways or two libraries ways (considering of documents and collecting statistics and information) and field (observe, interview and complete the questionnaire).Statistical universe research was consisting of all rural residences in southern Garken ( Mobarakeh city) that number of samples were chosen according to Kokran formula by random sampling way. At least 10 and at most 40 questionnaires were distributed proportional number of rural families and questionnaire questions were consisting of 55 criterions. The validity of the research instrument was based on , by use of survey similar ovservation and the reliability of the tool was estimated to be 77% using Cronbach's alpha. For data analysis, SPSS software for analysis Descriptive and inferential studies have been used.
In this research regarding to Zibashahr town position for establishing links with villages of southern Garkan, we were achieving to these results that villages near to Zibashahr town prefer to visit this town in receiving educational services, therapeutic, bank and preparation of agricultural tools, building materials, agricultural inputs that were considering economics and services formats and here of the role of this city was relatively highlighting but this link was unidirectional and it was not developing those villages in fields of educational, health, economics and social. Villages that have more distance with this town preferring to visit Mobarakeh city for creating economics and services links and receiving all services because Mobarakeh city has higher services. So, in this regard Mobarakeh city has special position. The type of road and time distance had effective role for establishing physical links in southern Garkan villages or Zibashahr and Mobarakeh cities. By using Pearson correlation test, it was realized that when villages are getting away of Zibashar town, their relation become weak or by approaching to this town their relation become strong, such a way that references were daily by approaching to this town and vice versa. Communication of distant villages is in the form of twice or three times a week to Mobarakeh city. Link of studied villages or Zibashahr town and Mobarakeh has some effects in format of information exchange and innovation and these effects were evaluated by using single sample T test or by considering 8 criterions and its positive effect and meaningful was found.
Overall, results of this research have aligned with studies and Mikaniki and Sarzehi(1394) findings ,Sejasi Gheydari and et al(1396), Hossein Abadi and et al(1391),Akbarian Ronizi and et al(1392) regarding to distance agent and communication of far and near villages to nearby cities and also its effect on daily, weekly and monthly resort and with studies of Saidi and et al ,Taleshi and Heydari(1396), Mikaniki and Sarzehi(1394) regarding to being one sided of links between rural settlement with nearby cities and no formation of local net and insufficient complement two way currents between city and village.

کلیدواژه‌ها [English]

  • linkage
  • South Garkan
  • Services
  • Referrals
  • Zibashahr
- Afrakhteh, H., Azizpour, F., zmani, M (2015). metropolitan links and physical-spatial developments of the villages around the case study: Mohammadabad Karaj village; Housing and Environment Magazine, No. 150, p. (In Persian)
-Afrakhteh, H., Azizpour, F. Journbian, MR (2012). The role of spatial flows in the rural creep process Case study: Soleimanabad area, Quarterly Journal of Physical Spatial Planning, First Year, Second Issue. (In Persian)
- Akbarian Ronizi, Sar, Mohammadpour Jaberi, M. Vespahvand, F (2013). The role of small towns in improving the quality of life of the surrounding villages Case study: Roniz section - Estahban city, Rural Research Quarterly, Volume 4, Number 4, Winter 2013. (In Persian)
-Bajarcharya, BN (1994). Small Towns and Rural Development: Astudy of urban- rural relations in the Hill rgion of Nepal (A case study ofregion of Nepal (A case study of Banepa)( phd. D)
-Douglass, M (1998). A Regional Network Strategy for Reciprocad Rural- Urban Linkages: An Agenda for Policy Reserch with Refrence to Indonesia, third World Planning Review.
-Douglass, M (2006). “A Regional Network Strategy for Reciprocal Rural-Urban Linkages: An Agenda for Policy Research with Reference to Indonesia”, Tacoli, Cecilia (Editor), The Earth scan Reader in Rural-Urban Linkages, Earth scan Reader Series, London (January 8, 2006), pp. 124-155;
- Douglass, M (2013).  “Integrated Regional Planning for Sustainable Development in Asia:Innovations in the Governance of Metropolitan,Rural-Urban, and Trans border RiparianRegions”, UNCRD Expert Group Meeting on Integrated Regional Development. Planning, 28-30 May (2013)
-Gaile, GL (1992). Improving Rural- Urban Linkages through Small Town market- Based Development. third world planning Rev.
-Julio, A., Berdegue  FC. ,  Benjamin,  J. ,  Felix,  M  & Isidro,  S (2015). Cities, territories and inclusive growth: unraveling urban – Rural linkages in Chile, Colombia and Mexico, world development vol. 73, pp. 57.
-Jomehpour, M (2006).  Introduction to Rural Development Planning: Perspectives and Methods, Samat Publications. (In Persian).
-Hosseinabadi, M., Portaheri, M., Psychological environment, A (2012). An analysis of the role of small towns in socio-economic development of villages around the case study: Qirokarzin city, Quarterly Journal of Urban and Regional Studies and Research, Fourth Year, No. Thirteen too. (In Persian)
-Mikaniki, J & Varzeshi, Z (2015). The role of small towns in urban villages (Case study: Shahr-e-Sarbisheh), First International Conference on Geographical Sciences, Kharazmi Higher Institute of Science and Technology, Shiraz. (In Persian).
-Mikaniki, C, Sarzehi, Zoo Eskandari Thani, M (2015). Spatial function of small towns in relation to the surrounding villages: Sarbisheh, Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, Fifth Year, No. 1, Spring 2016, 15 consecutives. (In Persian)
- Kaur, R (2007). Urban-Rural Relations and Regional Development. Changing Nature, Intensity and Interaction Mechanisms, Regal Publication, New Delhi.
-Kalantari, K (2001).  Regional planning and development (Hawthorne theory), Khoshbin Publications. (In Persian).
 -Rabinvitch, D (2001). placing rural –urban linkages in the developing about undp.
-Rezvani, MR & Shah Cheragh, SM (2011).  Rural-urban links, rural migration and development networks, studied: Dehmla district, Semnan province, Quarterly Journal of Rural Research, Volume 3, University of Tehran, pp. 130-107. (In Persian)
-Soltani Moghdas, R (2007).  position of investment in rural space, with emphasis on linking rural areas to, rural-urban, case study: A rural area Trghbh (Khorasan Razavi). PhD thesis, University of Shahid Beheshti. (In Persian)
-Sule,  A (2015). The potential of rural – urban linkages for sustainable development and trade international, journal of sustainable development and world policy, NO2, pp. 27 – 32.
-Sarai,  MH & skandari Sani, M (2007).  Conversion of large villages to small towns and its role in regional equilibrium, Kashmar Case Study, Geography and Development Magazine, Sistan and Baluchestan University, Fifth Year, No. 20. (In Persian)
--Saeidi, AS, Javanbakht Ghahfarkhi, Z, Azizpour, F and Tavakoli Nia, J(2018). The role of rural-urban links in the formation of local network in border areas; Case Study: Gomishans section, Golestan Province, Geographical Research Quarterly, Volume 34, Number 1, Winter 1397. (In Persian)
- Saeedi, A., Azizpour, F. , Hosseini Hasil, P. , Khalifa, A. and Rika, J(2012). A comparative study of barriers to the formation of urban-rural links, Case: Marvdasht (Fars) and Koohdasht (Lorestan), Geography (Quarterly Scientific Research Center of the Geographical Society of Iran), Year 10, No. 33. (In Persian)
-Saeedi,  A (2004).  Relations between urban and rural-urban connections. A perceptual study, Geography Magazine, New Volume, Second Year, No. 2, Spring and 2004. (In Persian)
- Saeedi, A (2011).  Relations between city and village and urban village links in Iran, Journal of Geography, New Volume, No. 1, Mehrmino Publishing, Tehran. (In Persian)
-Saeedi, A (2005).  Structural-functional inefficiency of space systems, regional, Baghmalek region (East Khuzestan). Journal of Geography and Regional Development, No. 5. (In Persian)
-Saeedi, A (2005).  Fundamentals of Rural Geography, Samat Publications, sixth edition, Tehran. (In Persian)
-Saeedi, A (2013). Continuity of Rural-Urban Development in the Form of Rural Systems, Quarterly Journal of Physical-Space Planning, Second Year, No. 4, pp. 20-11. (In Persian)
- Sajasi Gheidari, H, Romiani, Ah and Mansouri, Kh(2015). Spatial analysis of urban-rural connections based on the performance of the service influence of urban centers Case study: Koohdasht city, Quarterly Journal of Regional Planning, Year 7, Issue 25. (In Persian)
- Shokooi, H (2000).  Perspectives of Urban Ninety Geography, Volume 1, Fifth Edition, Tehran. (In Persian)
-Tacoli, C (1998). The link Rural- urban interactions: a guid to the literature, Environment and Urbanization, Vol 10, no 1
-Taqvaei, M & Rezaei, M (2008). The Role of Small Cities in Regional Development, Quarterly Journal of Geography, No. 37, pp. 48-38. (In Persian)
-Taghizadeh, F (1383). The role of local markets in rural-urban connections, Mordardkan and Baghmalek, M. Sc. thesis, Department of Geography, Shahid Beheshti University. (In Persian).