سنجش رضایت از کیفیت زندگی در نواحی روستایی پیراشهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: دهستان چشمه زیارت، شهرستان زاهدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

امروزه بحث کیفیت زندگی در نواحی روستایی پیراشهری از اهمیت زیادی برخوردار است و مطالعات مختلفی در زمینه کیفیت زندگی در این حوزه صورت گرفته است. هدف پژوهش حاضر سنجش سطح رضایت از کیفیت زندگی در نواحی روستایی پیراشهری شهرستان زاهدان است. جامعه آماری پژوهش؛ روستاهای دهستان چشمه زیارت بخش مرکزی شهرستان زاهدان می باشد. طبق سرشماری سال 1395 جمعیت این دهستان 34693 نفر (8821 خانوار) می باشد. تعداد روستاهای بالای 20 خانوار در دهستان چشمه زیارت 126 روستا است. به دلیل زیاد بودن تعداد روستاهای دهستان و عدم امکان بررسی تمام آنها، 10 درصد از روستاهای دهستان که شامل 12 روستا می باشند به عنوان روستاهای نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. با استفاده از فرمول کوکران 283 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و از حیث ماهیت و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از آزمون آزمون t تک نمونه‌ای و مدل تحلیل مسیر که جزئی از مدل‌های معادلات ساختاری است، استفاده شد. نتایج نشان داد که خانوارهای روستایی در منطقه مورد مطالعه از کیفیت زندگی خود رضایت نسبی دارند. همچنین نتایج بدست آمده از مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل استاندارد عوامل تبیین کننده کیفیت زندگی خانوارهای روستایی به ترتیب ضرایب مسیر متاثر از عوامل اقتصادی، محیطی- کالبدی و اجتماعی قرار دارد. مقدار p کلیه پارامترهای لامدا در مدل فوق حکایت از تأیید کلیه روابط دارد. با این حال عامل اقتصادی مهم‌ترین عامل موثر بر کیفیت زندگی روستاییان دهستان چشمه زیارت شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Satisfaction of Quality of Life in Rural Areas Around the Cities and Factors Affecting it (Case Study: Cheshme Ziarat County, Zahedan Township)

نویسندگان [English]

 • Maryam Naruie 1
 • Seyed Hadi Tayebnia 2
 • mehrshad TulabiNeghad 3
1 M.Sc in Geography, University of Sistan and Baluchestan. Zahedan, Iran
2 Assistant Professor of Geography and Rural Planning, University of Sistan and Baluchestan. Iran
3 Assistant Professor of Geography and Rural Planning, University of Sistan and Baluchestan. Iran
چکیده [English]

Today, the issue of quality of life in rural areas of Suburban is very important and various studies have been conducted in the field of quality of life in this area.. The purpose of this study was to evaluate the quality of life satisfaction in rural areas of Suburban in Zahedan. The statistical population of the study includes all the villages of Cheshmeh Ziarat in the central part of Zahedan city. According to the Census of 2016, the population of this village is 34693 people, equivalent to 8821 households. There are 126 villages in Cheshme Ziarat village with over 20 households. Due to the large number of rural villages and the difficulty of surveying all of them, 10% of the 12 rural villages are randomly selected as sample villages by random draw. The population of these 12 villages is 1075 households (3960 persons). Using the Cochran formula, 283 household heads were selected as the statistical sample. The purpose of this study is applied and in terms of nature and method of descriptive-analytical work that has been done in both library study and field survey. The binomial test was used to analyze the findings. The results of binomial test showed that the villagers of the study area were not satisfied with the quality of life in their villages because the mean of all three economic, social and physical-environmental variables were 2.68, 2.89 and 2.75, respectively. They are less than average (3). Thus, the quality of life of the villagers in this area is below average.
Humans have long been seeking ways to improve their living conditions so that they can improve their level of well-being and quality of life; therefore, they have always sought to provide conditions that have the least concern for their lives. The purpose of this study was to evaluate the quality of life satisfaction in rural areas of Suburban in Zahedan. The statistical population of the study includes all the villages of Cheshmeh Ziarat in the central part of Zahedan city. According to the Census of 2016, the population of this village is 34693 people, equivalent to 8821 households. There are 126 villages in Cheshme Ziarat village with over 20 households. Due to the large number of rural villages and the difficulty of surveying all of them, 10% of the 12 rural villages are randomly selected as sample villages by random draw. The population of these 12 villages is 1075 households (3960 persons). Using the Cochran formula, 283 household heads were selected as the statistical sample. The purpose of this study is applied and in terms of nature and method of descriptive-analytical work that has been done in both library study and field survey. The binomial test was used to analyze the findings. The results of binomial test showed that the villagers of the study area were not satisfied with the quality of life in their villages because the mean of all three economic, social and physical-environmental variables were 2.68, 2.89 and 2.75, respectively. They are less than average (3). Thus, the quality of life of the villagers in this area is below average.
therefore, they have always sought to provide conditions that have the least concern for their lives. The purpose of this study was to evaluate the quality of life satisfaction in rural areas of Suburban in Zahedan. The statistical population of the study includes all the villages of Cheshmeh Ziarat in the central part of Zahedan city. According to the Census of 2016, the population of this village is 34693 people, equivalent to 8821 households. There are 126 villages in Cheshme Ziarat village with over 20 households. Due to the large number of rural villages and the difficulty of surveying all of them, 10% of the 12 rural villages are randomly selected as sample villages by random draw. The population of these 12 villages is 1075 households (3960 persons). Using the Cochran formula, 283 household heads were selected as the statistical sample. The purpose of this study is applied and in terms of nature and method of descriptive-analytical work that has been done in both library study and field survey. The binomial test was used to analyze the findings. The results of binomial test showed that the villagers of the study area were not satisfied with the quality of life in their villages because the mean of all three economic, social and physical-environmental variables were 2.68, 2.89 and 2.75, respectively. They are less than average (3). Thus, the quality of life of the villagers in this area is below average.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of Life
 • Structural Equation
 • Suburban Villages
 • Cheshme Ziarat County
 • Zahedan
 • Arghan, Abbas (2017): Investigation and prioritization of factors affecting life satisfaction in rural areas using hierarchical analysis process. A case study of rural areas of Sorkheh Township, Journal of Urban Management, No. 46, pp. 52-33. (In Persian).

  AghayariHir, Mohsen; Karimzadeh, Hossein and Aghil Khaleghi (2017): Analysis of Oral Indicators Effective on Measuring Quality of Life in Rural Areas. A case study: Sina County of Varzeqan Township, Journal of Spatial Planning, Volume 21, Number 4, pp. 35-1. (In Persian).

  Amiri Parian, Somayeh (2015): Investigating the Impact of Tourist Quality of Life on Rural Development. Case Study: Harsin and Sahneh Tourism Villages in Kermanshah Province, M.Sc. Thesis, Razi University of Kermanshah, Department of Geography, Kermanshah. (In Persian).

  Jalalian, Hamid and Sedigheh Karami Nasab (2018): Analysis the status of quality of life indicators in the merged villages in Jahrom city, Journal of Spatial Research, Second Year, No. 2, pp. 40-22. (In Persian).

  Jomepour, Mahmoud and Shahrzad Tahmasebi Tehrani (2013): Explaining the viability and quality of life in villages around the city, Journal of Physical-Spatial Planning, Vol. 1, No. 3, pp. 60-49. (In Persian).

  Hatami Nejad, Hossein; Yousefi, Rashid; Hashemi, Asghar and Somayeh Nozar (2018): Evaluation and measurement of mental indicators of urban quality of life. Case study: District 6 of Tehran, Journal of Geography and Urban-Regional Planning, Vol 8, No 29, pp. 126-107. (In Persian).

  Darban Astaneh, Alireza and Manizheh Mahmoudi (2016): Evaluating the quality of life in the village - new cities. Case study: The City of Banoura, Journal of Geography and Development, No. 42, pp. 218-199. (In Persian).

  Rouhi, Leila (2016): A Survey of Urban Quality of Life in Robat Karim City, M.Sc. Thesis, Mohaghegh Ardabili University, Department of Geography, Ardabil. (In Persian).

  Soroush Mehr, Homa; Azami, Moses; Yaghoubi, Ahmad and Nader Mehregan (2017), Evaluation of Rural Quality of Life in Iran Based on Fuzzy Logic, Journal of Social Welfare Research, Vol. 17, No. 65, pp. 102-69. (In Persian).

  Saeedi Rad, Majid and Moslem Namdarzadeh (2018), Strategic Analysis of Improving the Safety of Around Citeis Areas with Emphasis on Passive Defense, Case Study: Rudbar Qasran Aroun City District, Tehran, Journal of Police Geography, Vol 6, No 21, pp. 134-115. (In Persian).

  Salimi Kochi, Jamileh and Payam Ebrahimi (1396), Assessment and evaluation of quality of life components in rural areas. Case study: Karbal District of Shiraz Township, Journal of Rural and Development, Vol 20, No. 3, pp. 41-17. (In Persian).

  Shamanian, Maryam (2013): Spatial analysis of quality of life in rural settlements. Case study: Ghorogh County of Gorgan Township, M.Sc. thesis, Kharazmi University, Faculty of Geography, Tehran. (In Persian).

  Amouzade Khalili, Sajjad; Rashidi, Ahmad and Elaheh Anzaei (2017): Analysis of the effects of quality of life on the security of of Around Citeis. Case study: Villages around the city of Neka, Journal of Geographical Thought, Vol. 9, No. 17, pp. 119-99. (In Persian).

  Ghaffari, ‌ Gholamreza ‌ and ‌ Reza Omidi (2009): Quality of "Life": Index of "Social Development", Shiraze Publications, Tehran. (In Persian).

  Ghasemi, Maryam; Omidvar, Neshat; Ashuri, Elham and Zahra Nasimi (2017): A Comparative Study of the Quality of Life of Immigrant Villagers to Around City Villages: Case Study: Tebadkan County, Mashhad Towndhip, Journal of Geography and Regional Development, Vol. 15, No. 1 (28), pp. 149-123. (In Persian).

  Ghani, Mahboubeh; Ismailpour, Najma and Mohammad Hossein Sarai (2017): Measuring the quality of life in urban neighborhoods in order to improve the quality of life. Case study: Qala neighborhood, Bafgh city, Journal of Urban Research and Planning, Year 8, No. 28, pp. 44-21. (In Persian).

  Kazemi Kurd Alivand, Samaneh (2014): Measurement and evaluation of quality of life in rural areas with emphasis on rural Guide Plans. Case study: Central District of Khorramabad Township, M.Sc. thesis, Mohaghegh Ardabili University, Department of Geography, Ardabil. (In Persian).

  Mohammadnia Qarai, Fatemeh; Teymouri, Marzieh and Mohammad Ali Khanizadeh (2017): Mentoring assessment of residents of new and planned neighborhoods in relation to quality of life components. Case study: Jahedshahr neighborhood, Mashhad city, Journal of Geography and Development, No. 49, pp. 242-225. (In Persian).

  Moradi, Mahdieh (2013): Measurement of rural residents' satisfaction from quality of life. Case study: Kuh-e Khajeh County, Hamoon Township, M.Sc. thesis, Sistan and Baluchestan University, Faculty of Geography and Environmental Planning, Zahedan. (In Persian).

  Yazdanpanah, Massoud; Zabidi, Tahereh and Tajri Moghadam, Maryam, (2018), Factors affecting on rural students' satisfaction with life in the village, Quarterly Journal of Village and Development, Year 21, No. 1, pp. 69-49. (In Persian).

  Chen, Y., Sun, G., Guo, X., Chen. S., Chang, Y., Li, Y., and Sun. Y, (2017): Factors affecting the quality of life among Chinese rural general residents: a cross-sectional study, Public Health, Vol. 146, PP. 140-147. doi.org/10.1016/j.puhe.2017.01.023.

  Cummins, R.A, (2018): Moving from the Quality of Life Concept to a Theory, Intellectual Disability research, 49, PP. 699- 706. doi.org/10.1111/j.1365- 2788.2018.00738.x.

  El Din, H.S., Shalaby, A., Farouh, H.E., & Elariane,A, (2013): Principles of urban quality of life for a neighborhood. HBRC Journal,Vol. 9, pp.86-92.

  Farouh, Hend Elsayed, Hamam Serag El Din, Ahmed Shalaby, Sarah A. Elariane, (2013): Principles of urban quality of life for a neighborhood, HBRC Journal, No.9, pp.86 –92.

  Fetsch, Robert J. Jackman, Danielle M. Collins Christina L. (2017): Assessing Changes in Quality of Life and Independent Living and Working Levels among AgrAbility Farmers and Ranchers with Disabilities, Disability and Health Journal, Vol. 9, Issue 2, PP. 226-233. doi.org/10.1016/j.dhjo.2017.08.001.

  Fiona Ferbrache, Richard D. Knowles, (2017): City boosterism and place-aking with light rail transit: A critical review of light rail impacts on city image and quality. Original Research Article Geoforum, Vol. 80, Pp.88- 103.

  Greco, G., Skordis-Worrall, J., Mkandawire, B., Mills, A, (2015): What Is a Good Life? Selecting Capabilities to Assess Women's Quality of Life in Rural Malawi, Social Science & Medicine 130 69-78. doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.01.042.

  Helliwell, J., Layard, R. & Sachs, J, (2016): World Happiness Report 2016. Vol. I, New York: Sustainable Development Solutions Network.

  Higgins, P., Campanera, J.M, (2011): (Sustainable) quality of life in English city locations, Cities, Vol. 28, pp. 290–299.

  Malkoc, A, (2011): Quality of life and subjective well-being in undergraduate students. Procedia-Social and Behavioral Sciences,Vol. 15 , 2843-2847.

  Mohit, M. A, (2014): Present Trends and Future Directions of Quality-Of-Life, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.153, pp.655-

  Morais, P., Camanho, A.S., (2011): Evaluation of performance of European cities with the aim to promote quality of life improvements, Journal of Omega, Vol 39, pp 398–409.

  Shona K. Paterson, Mark Pelling, Luci Hidalgo Nunes, Fabiano de Araujo Moreira,Kristen Guida, Jose Antonio Marengo, (2017): City scale and the asymmetries of climate change adaptation in three coastal towns.Geoforum, Vol. 81,pp.26-39.

  Sun, W., Aodeng, S., Tanimoto, Y., Watanabe, M., Han, J., Wang, B., Kono, Kو (2015): Quality of life (QOL) of the community-dwelling elderly and associated factors: A population-based study in urban areas of China. Archives of gerontology and geriatrics, 60(2), 311-316.