تحلیل بوم شناختی نظم و امنیت در گردشگری روستایی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و بر نامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی و مدیر پژوهش دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، ایران

چکیده

نظم و امنیت از پیش نیازهای اصلی در راستای توسعه گردشگری است. در همین زمینه تحلیل بوم شناختی نظم و امنیت می تواند یک چارچوب کلی بر اساس توانمندی ها و محدودیت های موجود برای برنامه ریزی گردشگری روستایی فراهم نماید. هدف این تحقیق، تحلیل بوم شناختی نظم و امنیت در گردشگری روستایی استان اصفهان است. تحلیل بوم شناختی از نظم و امنیت از بهترین روش ها و چارچوب ها برای شناخت بهتر مناطق و برنامه ریزی برای نظم و امنیت در گردشگری است؛ چرا که بوم شناختی از ترکیب عوامل طبیعی و انسانی شکل می گیرد و در صورتی که بر اساس بوم های مختلف برنامه ریزی انجام گیرد، بسیاری از مشکلات موجود در زمینه نظم و امنیت نیز مرتفع می شود. این تحقیق از نوع مطالعات کیفی و مبتنی بر مصاحبه است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان مرتبط با حوزه گردشگری و توسعه روستایی تشکیل داده اند. حجم نمونه 15 کارشناس بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر تحلیل محتوا کیفی بوده است. نتایج نشان داد که مدیریت آب، مدیریت خشکسالی، توسعه جاذبه توریستی طبیعی، تقویت گردشگری کویر از مهمترین عوامل طبیعی تاثیرگذار و تنوع بخشی به اقتصاد روستاها، تثبیت جمعیت و کاهش مهاجرت، تقویت امکانات، بهبود جاده های دسترسی و کاهش بیکاری از مهمترین عوامل انسانی تاثیرگذار در نظم و امنیت گردشگری روستایی هستند. بخش شرقی استان که دشتی و بیابانی است از نظر نظم و امنیت گردشگری روستایی با محدودیت های بیشتری روبه رو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological Analysis of Order and Security in Rural Tourism of Isfahan Province

نویسندگان [English]

 • hojat sadeghi 1
 • mohammad saib 2
1 Phd Geography and rural planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 AM of psychology and research Director of office of Applied Researches of Police Command in Isfahan province, Ira
چکیده [English]

Introduction
The tourism industry with a multidimensional nature, in addition to meeting the needs of tourists, causes major changes in the host community system. Therefore, the government is trying to provide the opportunity to benefit from the positive aspects of this industry by providing and valuing tourist attractions in areas with potential.Order and security are the main prerequisites for the development of tourism. In this context, ecological analysis of order and security can provide a general framework based on the capabilities and limitations available for rural tourism planning. Ecological analysis of order and security is one of the best practices and frameworks for better understanding of areas and planning for order and security in tourism; Because ecology is formed from the combination of natural and human factors, and if a plan is based on different canons, many of the problems in the field of order and security are also addressed.The purpose of this research is ecological analysis of order and security in rural tourism in Isfahan province.

Methodology
The research method is descriptive-analytical in nature and based on field data. The data of this study are qualitative and collected through interviews. The method of data analysis is qualitative content analysis. The statistical population of the study consisted of experts related to tourism and rural development, which was 15 people according to the theoretical saturation stage and repetitive results. In fact, the snowball method was used to select the sample and due to the fact that the results of the interviews were close to each other and reached the repetition stage, so it was not necessary to continue interviewing more people. After collecting the interviews, coding and data analysis began. In order to analyze the data, the data were coded according to the collected findings. Then they were organized and the final results were obtained.

Discussion and Results
According to the ecological framework, which is based on natural and human factors and the relationship between the two, the study area was divided into three classes. Mountainous area, dry plain and arid-desert. The analysis of various experts on order and security in rural tourism in the mountainous region is included in 11 cases. In interviews with experts, these 11 factors in the field of order and security and its maintenance in the direction of rural development and ultimately rural tourism is considered effective, which is the reason for not using new methods in irrigation to reduce water issues as the most important factor. Experts' analysis of order and security in rural tourism in the dry plain area has been summarized in 12 cases. Accordingly, one of the most important factors that play a role as a threat to order and security in the villages of this area is the lack of proper management methods in the field of water resources. The issue of water in the villages of the province is becoming a problem, and in some cases, it has led to many security issues, and on the other hand, it has overshadowed the order and security of many villages. According to them, the lack of employment and economic activity in the villages of the desert area is one of the most important factors.
Qualitative content analysis is based on the opinions of 15 experts related to rural development and tourism issues. The results were presented in two sections: natural and human factors. According to experts, the natural factors influencing the management of order and security of rural tourism can be summarized in ten key concepts. One of the most important of these concepts is water management. Also, in terms of human factors influencing the order and security of rural tourism in Isfahan province, diversification of the rural economy is one of the first key concepts inferred from interviews with experts.

Conclusion
The results showed that water management, drought management, development of natural tourism attraction, strengthening of desert tourism are from the most influential natural factors and diversification into rural economies, population stabilization and reduction of migration, strengthening of facilities, improving access roads and reducing unemployment the most important human factors Influencing the order and security of rural tourism. The eastern part of the province, which is mostly plain and desert, has more restrictions on the order and security of rural tourism. The most important requirements of security and order in rural tourism can be mentioned to remove blind spots desert, the development of clean energy, division of the province to tourism areas, population stabilization, Local community participation, the management of water resources and etc.
In general, considering the natural and human structures of Isfahan province and in more detail its rural settlements, the model of order and security in rural development and tourism is defined and framed accordingly. In fact, the management challenges of rural tourism order and security in the province are not only due to human issues, but are mostly rooted in natural issues and lack of proper management in this area. Geographical algebra of the environment can be the best description in this field and this issue can not be ignored in the province, especially in the east. Based on this concept and in line with it, the model of order and security in rural tourism should be defined. In fact, the management and model that is implemented in the villages of the mountainous area can not be applied in the desert area; Because, first of all, the type of crimes and security problems are different in these two areas. Secondly, its natural and human structures are very different. Based on the prevailing natural and human structures and according to different ecosystems, the pattern of order and security of rural tourism should be redefined.


Keywords: Ecological Analysis, Order and Security, Rural Tourism, Isfahan Province.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ecological Analysis
 • Order and Security
 • Rural Tourism
 • Isfahan Province
 • Aghasi, A., Irahimzadeh, I., Hadiani, Z.(2009). The role of security in the development of sustainable tourism - a case study of Chabahar city, collection of articles. The First National Conference on Security and Sustainable Development of Tourism, Isfahan (pp. 32-21), Isfahan: Publication of the Applied Disciplinary Research Office of Isfahan Province,(in Farsi).

  Apostolache, M. A. (2014). Regional Development in Romania–From Regulations to Practice, Procedia Economics and Finance, 8(1), 35-41.

  Balan , Burghelea C. (2015). Rural Tourism and its Implication in the Development of the Fundata Village. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 188(14), 276-281.

  Blancas,  F., Gonzalez.  M., Lozano-Oyola.  M.,  Perez.  F.  (2010). The  assessment  of sustainable tourism: Application to Spanish coastal destinations”, Ecological Indicators,10(2).484-492.  

  Fazelnia, G., Shamsuddini, A., Dehghani, K. (2012). An Analysis of the Quality of Location in Rural Settlements of Mamasani County (Case Study: Enemy Section), Journal of Geographical Explorations of Desert Areas, 2 (1), 195-220, (in Farsi).

  Ghaderi, Z.(2004). Principles of Sustainable Development of Rural Tourism, Tehran: Publication of the Organization of Municipalities and Villages, (in Farsi).

  Haji Ismaili, L., Kianpour, M.(2014).Tourism security and its problems from the perspective of managers of tourism services offices in Isfahan province, Journal Strategic Research on Security and Social Order,13 (2), 45-60, (in Farsi).

  Hezar Jaribi, J.(2011). Sense of social security from the perspective of tourism development, Journal of geography and environmental planning, 22 (2), 121-143, (in Farsi).

  Jones,E.(2010).Arab politics and Tourism: Political Change and Tourism in the great Socilist peoples Libyan arab Jamahiriya, Tourism and political change edited by R. Butler and W. Suntikul, Oxford: goodfellow.

  Kadivar, A.A., Saghaei, M.(2007). Organizing Tourism in Suburban Resorts, A Case Study of Akhlamd Valley, Journal of Geographical Research, 21 (4), 111-134, (in Farsi).

  Karami Dehkordi, M., Kalantari, K., Babajani, A.(2011). Identifying and prioritizing barriers to rural tourism development in the field of security using Delphi technique (Case study: Chaharmahal and Bakhtiari province). Journal of Strategic Research on Social Issues in Iran, (41), 59-74, (in Farsi).

  Khodaei, H. (2009). The Relationship between Security, Tourism and Sustainable Economic Development, Proceedings. The First National Conference on Security and Sustainable Development of Tourism, Isfahan (pp. 110-102), Isfahan: Publication of the Applied Disciplinary Research Office of Isfahan Province, (in Farsi).

  Kim,S .(2007).Tourism and political ideologies: A case of tourism in North Korea”, Tourism Management, 28(3).1031-1043.

  Kohzadi, E., Khadem Al-Husseini, A., Fotuhi, Z., Daei, N. (2008). An Analysis of Social and Cultural Security and Its Role in Sustainable Tourism Development, Collection of Articles. The First National Conference on Security and Sustainable Development of Tourism, Isfahan (pp. 89-80), Isfahan: Publication of the Applied Disciplinary Research Office of Isfahan Province, (in Farsi).

  Kreck, L.A (1998).Tourism on Former Eastern European Sociaeties: Ideology in Confilict with Requisites, Journal of travel research,36(2)..62-67.

  Learmonth, M., Harding, N(2006).Evidencebased management: The very idea”, Public administration, 84(2). 245-266.

  Linela G., Constantin B., Dogaru L.(2015). Advantages and Limits for Tourism Development in Rural Area (Case Study Ampoi and Mureş Valleys). Procedia Economics and Finance. 32(2). 1050-1059.

  Mirkatoli, J., Kanhani, M.R. (2011). Assessment of development levels and regional inequalities with multi-criteria decision model, Case study: Rural settlements of Mazandaran province, Journal of location (geography and land management), 1 (2), 2-17, (in Farsi).

  Mirzaei, R. (2012). Relationship between Security and Rural Tourism Development (Case Study of Oramanat Border Region of Kermanshah Province), National Conference on Border Cities and Security, Challenges and Approaches (pp. 74-74), Zahedan: Sistan and Baluchestan University, (in Farsi).

  Mottaghi, S., Sadeghi, M., Dalalat, M.(2017). The role of security in the development of foreign tourism (Case study: foreign tourists in Yazd), Journal of Urban Tourism, 3 (1), 77-91, (in Farsi).

  Osman, Z., Sentosa, I. (2013). Mediating Effect of Customer Satisfaction on Service Quality and Customer Loyalty Relationship in Malaysian Rural , Malaysian: Rural center press.

  Pramanik P., Ingkadijaya R.(2018). The Impact of Tourism on Village Society and its Environmental. Conference Series Earth and Environmental Science 145. DOI: 1088/1755-1315/145/1/012060.

  Rahimi, M., Pazand, F.(2015). Creative urban tourism model in Iran using hierarchical analytical model, Journal of initiative and creativity in humanities, 6 (3), 97-124, (in Farsi).

  Rahimpour, A.( 2004). Tourism, Security and Development. Marketing Monthly, 17 (2), 33-45, (in Farsi).

  Reeves, D .(2005).Planning for Diversity: Policy and Planning in a World of Difference, London: Routledge.

  Rezvani, A.A.(1385). Geography and Tourism Industry, Tehran: Payame Noor University Press, (in Farsi).

  Saber, E. (2008). Cultural Security and Sustainable Tourism, The First National Conference on Security and Sustainable Tourism Development, Proceedings. The First National Conference on Security and Sustainable Development of Tourism, Isfahan (pp. 65-56), Isfahan: Publication of the Applied Disciplinary Research Office of Isfahan Province, (in Farsi).

  Saidaei, E., Hedayati Moghadam, Z.(2008). The role of security in tourism development, Journal of Social Sciences, Journal of Islamic Azad University, Shushtar Branch, 4 (8), 97-110, (in Farsi).

  Sarirafraz, M. (2009). An Analysis of the Effect of Security on the Dimensions of Tourism Industry Economics in Iran, Collection of Articles. The First National Conference on Security and Sustainable Development of Tourism, Isfahan (pp. 45-34), Isfahan: Publication of the Applied Disciplinary Research Office of Isfahan Province, (in Farsi).

  Setayesh, F., Kiani Salmi, S., Mousavi, H.(2019). Ecological and managerial calibration of desert areas in order to evaluate the potential of nature tourism (Case study: Potas tourism complex, Khor city and Biabank), Journal of Geographical Exploration of Desert Areas, 7 (2), 219-246, (in Farsi).

  Taghdisi Zanjani, S., Anbarani, F. (2007). Rural Tourism as a Model in Rural Planning, Journal of Geography and Regional Development, 83 (1), 179-192, (in Farsi).

  Taghvaei, M., Taghdisi, A.,Boshagh, M.R. (2011). Determining the development position of the cities of Fars province in the main indicators of the agricultural sector, Journal Spatial Planning, 1 (2), 25-40, (in Farsi).

  Taleshi, M., Kafash, H.(2018). Codification and validation of basic criteria for integrated water resources management in rural settlements of arid and semi-arid regions, case study: Bajestan region in southern Khorasan Razavi, Journal Geographical explorations of desert areas, 6 (2), 81-108, (in Farsi).

  Tarlow, P.(2014).Tourism Security: Strategies for Effectively Managing Travel Risk and Safety. United Kingdom: Butterworth-Heinemann press.

  Tosun, C .(2001). Challenges of sustainable tourism development in the developing world: the case of turkey, Journal of Tourism Management, 22(4). 289-303.

  Wang ,  Yotsumoto Y . (2019). Conflict in tourism development in rural China. Tourism Management. 70(1). 188-200.

  Wiley, (2010).Epidemiology Foundations: Epidemiology and Biostatistics, New York : Sgate press.

  Yu, L., Hou, X. Gao, M., Shi, P .(2010). Assessment of Coastal Zone Sustainable Development: A Case Study of Yantai, China, Ecological Indicators, 10(2). 1218-1225.