فرابینی شاخص‌های شهر یادگیرنده در نواحی شهر یزد

دوره 9، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 87-104

محمد حسین سرائی؛ شهاب الدین حج فروش


بررسی مؤلفه‌های کالبدی – محیطی تأثیرگذار بر امنیت گردشگران در بافت‌های ‌تاریخی ‌شهریزد

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 101-119

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ حسن حکمت نیا؛ اسحاق جلالیان؛ منصور رضاعلی؛ فهیمه جمالی هنجنی


شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از تاکسی‌های اینترنتی و سنجش آن در شهر دامغان

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 119-141

علی اکبر تقی پور؛ ابوالفضل مشایخی؛ پارسا احمدی دهرشید


بررسی و تحلیل توسعه شهری خامشهرها در سازمان فضایی استان سمنان

دوره 11، شماره 1، تیر 1402، صفحه 121-142

10.22034/grd.2023.19930.1573

اسماعیل نجفی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ کرامت الله زیاری؛ علی حسینی


تحلیل بوم شناختی نظم و امنیت در گردشگری روستایی استان اصفهان

دوره 9، شماره 2، آبان 1400، صفحه 137-158

حجت الله صادقی؛ محمد صائب


سنجش و تبیین ابعاد و سطح وفاداری گردشگری در شهر یزد

دوره 11، شماره 1، تیر 1402، صفحه 143-160

10.22034/grd.2023.19814.1570

محمدرضا رضایی؛ حسن اروجی؛ زهره علاسرپنائی


ارزش‌گذاری اقتصادی اکوتوریسم کویر یزد با رویکرد توسعه پایدار

دوره 9، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 149-172

سعیده مؤیدفر؛ سعید دهقان خاوری؛ مهدی اکابری تفتی؛ مهران فاطمی


نقش امنیت در توسعه گردشگریِ روستاهای حاشیه کویر (مطالعه موردی: شهرستان سرخه)

دوره 9، شماره 2، آبان 1400، صفحه 181-201

معصومه پازکی؛ داود شیخی؛ شهرام باسیتی


مدل‌سازی ساختاری سنجش پذیرش اجتماعی شهر فشرده (مورد مطالعه: شهر اهواز)

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 189-216

محمود آروین؛ احمد پوراحمد


کمی سازی، چالش اولیه ارزیابی و مدیریت ریسک خشکسالی

دوره 11، شماره 1، تیر 1402، صفحه 192-206

10.22034/grd.2023.20370.1588

سوسن حیدری؛ مصطفی کریمی؛ قاسم عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور


الگوسازی و سنجش مؤلفه مسکن ایرانی‌-‌اسلامی درکلانشهر مشهد

دوره 9، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 201-219

علی اصغر پیله ور؛ بهاره موستوفیان؛ الهه کاوسی


نقش دولت در توانمندسازی جوامع روستایی موردمطالعه : ناحیه کاشان در ایران مرکزی

دوره 9، شماره 2، آبان 1400، صفحه 203-223

مصطفی طالشی؛ محسن شاطریان؛ محمود گنجی پور