دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، تیر 1393، صفحه 1-234