تحلیل نوسانات دماهای حدی بیشینه با استفاده از مدل‌های سری زمانی هالت- وینتر و من-کندال در یزد

شناسنامه علمی شماره

چکیده

امروزه یکی از مباحث مهم در محافل علمی دنیا، بحث در مورد تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین و پیامدهای آن است که در کشور ما نیز به صورت پراکنده به این مهم پرداخته می­شود. در این پژوهش سعی شده به بررسی افزایش دماهای حدی بیشینه یزد پرداخته شود. بنابراین داده‌های بیشینه مطلق سالانه دمای روزانه ایستگاه همدید یزد طی یک دوره 60 ساله ( 2010- 1951 ) مورد استفاده واقع شد. از روش رگرسیون (پلی­نومیال و لگاریتمی) و آماره من- کندال در محیط نرم افزار مت­لب برای آزمون معنی­داری روند تغییرات سری­های دمایی استفاده شد. نتایج نشان می­دهد که دمای 2 دهه 1970 و 1980، پایین­تر و دهه 2000 بالاتر از متوسط طولانی مدت هستند و دهة 1970 سردترین و دهه 2000  گرم‌ترین دهه است. نتایج کلی این پژوهش نشان می­دهد وجود نوسانات فصلی در سری دماهای حدی بیشینه یزد است که این نوسانات معنی­دار نیستند. همچنین معلوم شد که بهترین مدل برای پیش­بینی دماهای حدی بیشینه یزد، مدل هالت- وینترز است که  حاصل این پیش­بینی نشان می‌دهد در سال‌های 2016 و 2020 دما افزایش ناهنجاری خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the maximum extent of temperature fluctuations using the time series models Holt-Winter and I - Kendall in dry areas: A case study of the city of Yazd

چکیده [English]

Nowadays, one of the important issues in world scientific circles is climate change, global warming and its consequences in different countries. In this study, we try to check the temperature rise in Yazd, which is to be paid maximum attention. The data about the absolute annual maximum daily temperature collected during a 50-year period (2010-1961) were obtained from certain stations.  A regression method (poly Nomial and logarithmic) and the  Kendall trend statistics test were used for significant changes in the temperature series. The results comparatively showed the temperature levels of the 1970s, the 1980s, and the 2000s, suggesting that, in the 1970s, the temperature was higher than the long-term average of the coldest and warmest decades of the 2000. The study also showed that there have been seasonal fluctuations in the temperature range of Yazd, but these fluctuations are not significant. It turned out that the best model for predicting the maximum extent of fluctuation in Yazd is the Holt- winter model. It is predicted that the temperature rise in the years 2016 and 2020 will be challenging.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maximum temperature limit
  • Kendall
  • Time Series
  • Holt-Winter
  • Yazd