دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، تیر 1402 
نقش پیکربندی فضایی شبکه خیابانی شهر جیرفت در گسترش اپیدمی COVID-19

صفحه 36-50

10.22034/grd.2022.18058.1527

زهرا افضلی گروه؛ عیسی پیری؛ امیررضا خاوریان گرمسیری؛ احمد پوراحمد


بررسی و تحلیل توسعه شهری خامشهرها در سازمان فضایی استان سمنان

صفحه 121-142

10.22034/grd.2023.19930.1573

اسماعیل نجفی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ کرامت الله زیاری؛ علی حسینی


کمی سازی، چالش اولیه ارزیابی و مدیریت ریسک خشکسالی

صفحه 192-206

10.22034/grd.2023.20370.1588

سوسن حیدری؛ مصطفی کریمی؛ قاسم عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور