سنجش و تبیین ابعاد و سطح وفاداری گردشگری در شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، ایران.

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، ایران.

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، ایران

چکیده

وفاداری موضوعی کلیدی در مدیریت گردشگری است. یکی از مباحث مهم در این حوزه، تحلیل سطح وفاداری گردشگری در ابعاد مختلف است. وفاداری گردشگری در ابعاد مختلف آگاهی، ادراک گردشگر، شخصیت گردشگری، کیفیت خدمات، تصویر ذهنی، اعتماد، امنیت و رضایتمندی گردشگران مورد بحث است. ارزیابی این ابعاد می تواند برنامه‌ریزان گردشگری شهر را در مدیریت بهینه آن یاری نماید. شهر یزد به عنوان یکی از مقصدهای گردشگری کشور، سالانه تعداد زیادی گردشگر را به خود جذب می کند. از این رو توجه به مقوله وفاداری گردشگر اهمیت زیادی دارد. برای این منظور باید سطح وفاداری در ابعاد و شاخص های مختلف مورد تحلیل و تبیین قرار گیرد. هدف اصلی پژوهش، ارزیابی میزان وفاداری گردشگران داخلی شهر یزد در قالب یک مدل مطلوب است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز بر اساس روش کتابخانه ای و میدانی تهیه شده است. جامعه آماری پژوهش برای ارزیابی سطح وفاداری، کلیه گردشگران ورودی در سال 1400 است که بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه معادل 381 نفر برآورد گردید. برای تحلیل سطح وفاداری، از آزمون ها و تحلیل های آماری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد ابعاد وفاداری، تاثیرات نسبتا زیادی بر میزان رضایت گردشگران داشته و این رضایت تاثیر بالایی بر وفاداری گردشگران شهر یزد بر جای گذاشته است. بنابراین مدل تحلیلی سطح وفاداری، نشانگر پیوندهای متقابل بین شاخص ها و ابعاد مختلف وفاداری در شهر یزد می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring and explanation the dimensions and level of tourism loyalty in Yazd city

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rezaei 1
  • Hassan Oroji 2
  • Zohre Alasarpanaei 3
1 Associate professor of geography and urban planning, Geography Department, Yazd University, Yazd, Iran
2 Assistant professor of geography and tourism planning, Geography Department, Yazd University, Yazd, Iran
3 MA graduate of geography and urban planning, Geography Department, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Introduction:

Loyalty of a tourist to a specific destination is a key issue in tourism management. A high level of loyalty in a destination can have positive consequences for the development of tourism in that region. One of the important topics in this field is measuring and analyzing the level of tourism loyalty in different dimensions and components. Each of these components has a series of indicators that have a significant impact on the loyalty of tourists to that destination. Tourism loyalty is discussed in different dimensions of awareness and familiarity, tourist perception, tourism personality, service quality, mental image, trust, security, satisfaction of tourists. Awareness and familiarity with the image of the destination and direct and indirect experiences arise in the minds of tourists. which makes a tourist have the necessary trust, confidence and understanding in that destination and that destination in this direction tries to improve the quality of services and also creates a beautiful and exciting personality for tourists, which ultimately It leads to the satisfaction and loyalty of tourists. The evaluation of these dimensions can help city tourism planners in its optimal management. The city of Yazd, having a variety of tourist attractions, as one of the most tourist-friendly and popular tourist places in Iran, attracts a large number of domestic and foreign tourists every year. Therefore, paying attention to the category of tourist loyalty, considering the high potential that this city has in the field of attracting tourists, will lead to a domino flow of tourists, and then generate multiple incomes, reducing the cost of attracting tourists and economic prosperity, considering that the economy of this city is dependent on It is tourism. Therefore, the main goal of the current research is to evaluate the loyalty of domestic tourists in Yazd city in the form of a suitable model.

Methodology:

The current research is applied in terms of its purpose and descriptive of the survey type based on its nature and method. The required information is prepared based on the library and field method. The statistical population of the research to evaluate the level of loyalty is all incoming tourists in the year 1400, based on Cochran's formula, the sample size was estimated to be 381 people. A simple random method was used to complete the questionnaire. The collected data have been processed based on descriptive and inferential statistical methods using SPSS software and linear regression tests and one-sample t-test.

Results and Discussion:

The results of the research showed that the dimensions of awareness and familiarity, mental image, trust, perceived value, service quality, security, personality and satisfaction both directly and indirectly (with the mediator role of satisfaction) have a positive and significant effect on the loyalty of tourists in Yazd city. During the surveys, the status of dimensions related to measuring the loyalty of tourists in Yazd shows that the highest average value is related to the dimension of security and satisfaction and the lowest average value is related to the dimension of awareness and familiarity of tourists and also the results obtained from the dimensions indicate It is because the tourists' awareness and familiarity with the city of Yazd has been more through social networks and word-of-mouth advertising, and their mental perceptions of the city in the field of tourism services and facilities, the culture of the people and their participation, tourism costs in relation to the city, in The field of trust towards the destination brand and products, tour leaders and travel agencies, security and comfort of staying in hotels, tours, the city environment, ensuring the order and security of law enforcement officers and entrepreneurs and tourism service providers and the pricing of services and products , in the context of the value of understanding the destination of the tourists in relation to the scientific and historical value and tourism of the city, in relation to the history and attractions, in relation to the cultural and social values, in the field of service quality in relation to the services of historical contexts and tourist places and services Provided to tourism entrepreneurs, infrastructures and services tourist and tourism packages, plans of officials and managers in historical contexts, in the field of city security according to the opinion of tourists regarding the urban economy for tourists and shopping and investment, tourist places and attractions, creating a tourism business, in The field of urban personality in the opinion of tourists, the impact of the globalization of Yazd city, the elements and elements that are appropriate to the historical and urban contexts, the type of religion and beliefs of the city people, the lively and enlightening city, and also the preservation of the ancient religious identity and the general culture of the city people.

Conclusion:

In this research, the dimensions and level of tourism loyalty in the city were examined and analyzed, and in the final result it was found that the dimensions of loyalty are generally at a relatively acceptable level in the city of Yazd. According to the results presented in the final conclusion, plans and suggestions can be made in order to improve the level of loyalty in Yazd city as much as possible. In the end, it should be said that by formulating a vision of tourism loyalty and formulating several scenarios regarding the development of the level of loyalty in the 10-year horizon, the path of tourism in Yazd city can be transformed and Yazd has an acceptable share of the current tourism flow in the region. have the center of the country. Accordingly, attention should be paid to the conditions of the post-corona period. Loyalty level development model in current conditions should be developed compatible with the characteristics of this era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism loyalty"
  • destination mental image"
  • "
  • Yazd city"
Abasgolizadeh, N., Asgarnegad Nouri, B., & Nemati, V. (2019). The effect of perceived value on the mental image of the destination, satisfaction and loyalty of medical tourists (case study: Ardebil city). health and sanitation, 10 (1), 34-49, [In Persian]
Akbari, M., Esmaeilpour, R., Razavi, H., & Hatami Nezhad, M. (2021). Building cultural tourism loyalty: the impact of lasting city experience, cultural connection and participation of Masuleh city tourists. Knowledge of urban planning, 5 (12), 113-132 [In Persian]
Akhoondnejad, A. (2016). Tourist loyalty to a local cultural event: The case of Turkmen handicrafts festival. Tourism Management, 52, 468-477 [In Persian]
Al-okaily, ,  Alzboun, N., Alrawadieh, Z., & Slehat, M. (2023). The impact of eudaimonic well-being on experience and loyalty: a tourism context. Journal of Services Marketing, 5
Asgarnezhad Nouri, B., Nemati, V., & Abbasgholizadeh, N. (2019). The Effect of Perceived Value on the Destination Image Sate isfaction and Loyalty of Medical Tourists: A Case Study in Ardabil. Joumal of Ilealth, 10 (1), 34–19 [In Persian]
Ahmadi, A., Ajili, A., Forouzani, M., & Yazdan panah, M. (2016). Investigating the relationship and the impact of factors affecting tourists' loyalty to tourist areas (case study: Masjed soleiman, Andika and Elli County). tourism and development, 4 (1), 56-75 [In Persian]
Ansari, M. (2022). Evaluating the role of tourism service quality on the loyalty and willingness to revisit tourists (case study: Shahr Khoramabad). Journal of geographic engineering of the land, 14 [In Persian]
Bahari, J., Banafsheh Farahani, B., Bahari, M. (2018). Investigating factors affecting tourists' loyalty to tourist destinations (case study: foreign tourists traveling to Tabriz). Geography and planning, 64, 19-33 [In Persian]
Chiu, Y. T. H., Lee., W. I., & Chen, T. H. (2014). Environmentally responsible behavior in ecotourism: Exploring the role of destination image and value perception. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 19 (8), 876- 889.
Chung, J. Y., & Chen, C. (2017). The impact of country and destination images on destination loyalty: a construal-level-theory perspective. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 23 (1), 56-67.
Chuang, H. M., Chen, Y. S. (2015). Identifying the value co-creation behavior of virtual customer environments using a hybrid expert-based DANP model in the bicycle industry. Human centric and information science, 5 (1), 11.
Campón, A. M., Alves, H. M., & Hernández, J. M. (2016). Loyalty measurement in tourisın: A theoretical reflection. Physica-Verlag A Springer Company, 13-40
Cossío-Silva, F., Revilla-Camacho, M., & Vega-Vázquez, M. (2019). The tourist loyalty index: A new indicator for measuring tourist destination loyalty? Journal of Innovation & Knowledge, 4 (2), 71-77
Cruz-Milán, O. (2023). Loyalty in the time of COVID-19: A review of the literature in tourism destination settings. Department of Management and Marketing, College of Business
Çoban, S. (2012). The effects of the image of destination on tourist satisfaction and loyalty: the case of Cappadocia. European Journal of Social Sciences, 29 (2)
Choo, P., Duk-Byeong, P., & Petrick, J. (2022). Festival tourists’ loyalty: The role of involvement in local food festivals. Journal of Hospitality and Tourism Management, 17, 57-66
Delashad, A. (2021). The effect of intelligence on the competitiveness of the tourist destination of Yazd city. geographical researches in desert area, 10 (1),106-129, [In Persian]
Darzian Azizi, A., Feli, R., Rahimi, F., & Mahmoudi, E. (2016). The effect of cognitive and emotional factors on tourists' loyalty to tourism destinations. New marketing researches, 6 (2), 37-54 [In Persian]
Dadkhah, H., Baghaei, S. (2019). Investigating the relationship between factors of sustainable competitive advantage (case study: rural tourism in Golaestan province). rural researches, 10 (3), 470-486, [In Persian]
Esmaili, S., Rezaei, N., Abbasi, R., & Eskandari, S. (2017). The Impact of Marketing Mix on Perceived Value, Destination Image and Loyalty of Tourists (Case Study: Khalkhal City, Iran). Modern Applied Science, 11 (11). 96-108 [In Persian]
Esmi, R., Shahbazi Shiran, H. (2020). The effect of destination image and satisfaction on the loyalty of heritage tourists: presenting a conceptual model (case study: sheikh safi collection). social tourism researches, 8 (16), 243-246, [In Persian]
Ebrahimi, L., Kharazmi, O. (2017). Analysis of destination image effects in Tourism loyalty (case study: Tabriz city). geography and urban space development, 4 (1), 56-75, [In Persian]
Giovanis, A. N., Athanasopoulou, P. (2017). Consumer-brand relationships and brand loyalty in technology-mediated services. Retailing and Consumer Services.
Hasan, K.,  Kamariah Abdullah, S., Yew Lew, T., &  Islam, F. (2020). Determining factors of tourists’ loyalty to beach tourism destinations: a structural model. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 32 (1)
Hernandez-Rojas, R., Folgado-Fernandez, J., & Palos-Sanchez, P. (2021). Influence of the restaurant brand and gastronomy on tourist loyalty. A study in Córdoba (Spain). International Journal of Gastronomy and Food Science, 23
Jraisat, L. E., Akroush, M. N., AL-Faouri, R. N., Qatu, L. T., & Kurdieh, D.J. (2015). Perceived brand salience and destination brand loyalty from international.
Lee, S., Jeon, S., & Kim, D. (2011). The impact of tour quality and tourist satisfaction on tourist loyalty: The case of Chinese tourists in Korea. Tourism Management, 32 (5), 1115-1124
Matzler,K., Strobl,A., Stokburger-Sauer, N., Bobovnicky, A., & Bauer, F. (2016). Brand personality and culture: The role of cultural differences on the impact of brand personality perceptions on tourists' visit intentions. Tourism Management, 52 (1), 507-520
Khodamoi, S., Asanlou, B., & Mohammadi, M. (2020). Designing a tourist destination brand loyalty model based on the combined role of destination brand experience, destination brand personality, and destination brand special value from the perspective of foreign tourists. tourism and development, 9 (4), 97-110, [In Persian]
Karoubi, M. (2020). The effect of tourism brand of Yazd city in creating satisfaction and loyalty of domestic tourists. tourism and development, 10 (4), 23-37, [In Persian]
Oppermann, M. (2000). Tourism destination loyalty. Journal of Travel Research, 39 (1), 78- 84.
Parvazi, M. (2017). Analyzing the Special Value of Urban Tourism Brand (Case Study: Baneh Border City). Geography (Regional Planning), 7 (1), 49-69.
Qasemi, M., & Najarzadeh, M. (2015). Investigating factors affecting brand loyalty and its relationship with word-of-mouth recommendation to others (case study of incoming tourists in Isfahan city). Urban tourism, 2 (2), 153-165 [In Persian]
Rezaei, M., Moradi ramghani, R., Akbarian Rounizi, S., & Lashkari Tafreshi, E. (2021). Evaluating the impact of security on tourists' loyalty to the destination, emphasizing the mediating role of satisfaction and destination image (case study: Shiraz city). Urban social geography, 8 (2) [In Persian]
Saraei, M.H., Nouri, M., & Asiabani, Z. (2018). Sustainable tourism development strategy in Niriz city using SOAR strategic analysis. geographical researches in desert area, 6 (1), 106-129, [In Persian]
Sánchez-Sánchez, M., De-Pablos-Heredero, C., & Montes-Botella, J. (2021). A behavior model for cultural tourism: loyalty to destination. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 34 (1), 2729-2746
Suhartanto, D., Brien, A., Primiana, I., Wibisono, N., & Triyuni, N. (2020). Tourist loyalty in creative tourism: the role of experience quality, value, satisfaction, and motivation. Current Issues in Tourism, 23 (7), 867-879
Shahriari, M. (2022). Examining the relationship between social security indicators and loyalty of foreign tourists (case study: Shiraz city). Research of regional and urban sustainable, 3 (2), 84-100 [In Persian]
Tajzadeh Namin, A. (2018). The effect of cognition and emotions on satisfaction and behavioral tendencies from the perspective of visitors the Palace Museum. landscape of governmental managment, 13 (42), 41-65 [In Persian]
Roudsari, M., & Pourahmad, M. (2021). Loyalty evaluation of cultural heritage tourists in Ramsar destination. Spatial geographic planning, 11 (39), 153-166
Usakli, A., Baloglu, S. (2011). Brand personality of tourist destinations: An application of self-congruity theory. Tourism Management, 32 (1), 114-127
Wu, Sh. (2015). Construction and Comparison of Relationship Models of Urban Tourism Development. International Journal of Marketing Studies, 7 (4), 9-23.
Yolal, M., Chi, C. G. Q., & Pesamaa, O. (2017). Examine destination loyalty of first-time and repeat visitors at all-inclusive resorts. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29 (7), 1834-1853.
Zou, P., Wei, W., Ding, Sh., & Xue, J. (2022). The relationship between place attachment and tourist loyalty: A meta-analysis. Tourism Management Perspectives, 43
Zahrani, D., & Hemmati, R. (2014). Investigating factors affecting the satisfaction and loyalty of foreign tourists to Isfahan as a tourism brand. Tourism Planning and development, 10 [In Persian]