تحلیل آماری وارونگی دمایی و انواع آن در شهر بیرجند با استفاده از شاخص شدت وارونگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه اقلیم شناسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد گروه اقلیم شناسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دکتری اقلیم شناسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی انواع وارونگی و شدت آن‌ها در ایستگاه بیرجند به رشته تحریر درآمده است. در این پژوهش داده‌های رادیوسوند ایستگاه بیرجند برای ساعت 00 گرینویچ (5/3 محلی) طی سال‌های 2010 تا 2020 اخذ و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحلیل‌ها نشان داد که 1/11 درصد از وارونگی‌های شهر بیرجند از نوع تشعشعی، 4/12 درصد از نوع جبهه‌ای ، و 5/76 درصد از نوع فرونشینی می‌باشد. به دلیل نشست هوا در زیر پرفشار جنب‌حاره، سهم وارونگی‌های فرونشست بیشتر از انواع دیگر وارونگی می‌باشد. میانگین بلندمدت مقدار ضریب شدت وارونگی‌ها نشان داد که وارونگی جبهه‌ای با ضریب 044/0 بیشترین مقدار بوده است، اما بیشترین تعداد شدیدترین وارونگی ها از نوع وارونگی تشعشعی بوده است. از نظر رتبه شدت، وارونگی‌های شدید با 7/0 درصد و وارونگی‌ها ی ضعیف با 92/0 درصد دارای کمترین و بیشترین فراوانی در شهر بیرجند بوده‌اند. همچنین نتایج همبستگی نشان داد که بین شدت وارونگی با دمای لایه وارونگی ارتباط مستقیم در سطح 95 درصد با ضریب 756/0، بین شدت وارونگی و ارتفاع، رابطه معکوس در سطح 95 درصد با ضریب 790/0- برقرار است. همچنین ارتباط بین ضخامت و شدت لایه وارونگی( با ضریب 639/0) نشان داد که با افزایش ضخامت لایه وارونگی، شدت وارونگی‌ها در بیرجند نیز بیشتر شده است چراکه دمای لایه نیز بیشتر بوده در نتیجه وارونگی شدیدتر شده است. همچنین بین شدت و فشار لایه وارونگی ارتباط مستقیم و معناداری در سطح 95 با ضریب 787/0 برقرار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statistical analysis of temperature inversion and its types in Birjand city using by inversion intensity index

نویسندگان [English]

  • Zeynab Dolatshahi 1
  • Mehry Akbary 2
  • Bohlool Alijani 3
  • Meysam Toulabi Nejad 4
1 PhD Student of Climatology, Faculty of Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Climatology, Faculty of Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 Professor of Climatology, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
4 PhD of Climatology, Faculty of Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Statistical analysis of temperature inversion and its types in Birjand city using by inversion intensity index

Introduction
The ambient air temperature in the troposphere usually decreases with increased altitude (per 1000 meters increases the height of 5 to 6 degrees Celsius), but sometimes with increased air temperature, which is called temperature or inversion inversion. Temperature inversion occurs when a layer of hot air is above cold air adjacent to the Earth. In this case, air stability is created and instead of increasing temperature height to a few hundred meters above Earth with increased height. We will increase temperature. The importance of temperature inversion phenomenon is doubled when examining the effects of temperature inversion phenomenon. The phenomenon of temperature inversion is important because it causes fumation. This phenomenon occurs when the sun's radiation is unstable in the vicinity of the surface for a short time after sunrise, then combined with the scattered material in the nightly layer, causing the scattered material to return to the surface. . As a result, the concentration of pollutants increases sharply and the phenomenon of fiomia is created.

Methodology
In this study, the daily data of the radio atmosphere above the Birjand Synoptic Station (Table 1) for 00 Greenwich (3.5 local) over the last 11 years (2010 to 2020) to 11 km high from Earth from Vioming University He got. Indicators used include thermodynamic indices such as SI, LI, KI and TT and potential temperature. Also of other data used in this study, radiosvand transmitted information including inversion height from ground to meter (ZBASE), inversion height from ground to meter (ZTOP), base temperature in base and inversion layer to degree Selicius (TBASE), the temperature difference between the base and the top of the inversion layer to the grade of silicius (DTINV) is the height difference between the base and the apex of inversion to meter (DZINV) and the pressure in the base (PBSE) and the inversion layer (PTOP) from Relationships (1 and 2) are calculated First calculated using the relationship (1) the potential of the ceiling and the floor of the inversion layer of the relationship (1)
Θ: Potential temperature to Kelvin grade
T: Temperature to Kelvin
P: Air pressure to hectopaskal
After calculating the potential temperature of the ceiling and floor of the inversion layer using the relationship (1), we have calculated the intensity of temperature inversion using relationship (2) on a monthly, seasonal and annual time scale. Relationship (2):
Δθ Difference of the temperature potential and the base of inversion to the grade of Kelvin
Δz thick layer of inversion to meter
Z station height to hectometry

Results and Discussion
The results showed that the average annual temperature inversion phenomenon at Birjand Station was about 90 cases per year, as it may not occur in different heights in some days, about 11.1 % of the radiation temperature inversion, front. A 12.4 %, and the other 76.5 % is related to temperature inversion of subsidence. Due to the air session underneath, the share of subsidence inversions is more than other types of inversion. The results showed that the highest average inversion layer in Birjand was formed in 2010 and 2015 at 9 ° C. The highest annual temperature of the inversion is related to the inversion of subsidence, which is due to the subsidence of the air subcutaneous air subcutaneous in the upper layers of the atmosphere and the high temperature on the ground. In terms of annual altitude, the highest height of the inversion layer occurred in 2019 with 4490 meters. In terms of thickness of the inversion, the inversion of the type of subsidence with 207 and the radiation with 145 meters form the thickest and the thinnest layer of inversion. Results of the average inversion layer pressure in Birjand showed that 2014 and 2015 were formed with about 870 miles and 2019 with 592 milligrams. Among the types of inversion, the most severe inversion of the front was 0.044 % and then subsidence with 0.030 %. In terms of the intensity of severe inversion with 0.7 % and poor inversions with 0.92 % were the lowest and the highest in Birjand. In fact, the inversions of the city of Birjand are poor because of their physiographical and geographical properties.

Conclusion
The correlation results also showed that there was a direct and significant relationship between the intensity of inversion and the inversion layer temperature at 99 %. That is, the higher the temperature of the inversion layer, the greater the inversion of inversion and vice versa. But there is a significant relationship between the inversion intensity and the height of the layer at 95 % probability level. This reverse relationship indicates that whenever the inversion layer occurred at the lower altitude, the inversion of inversion has also increased; But the relationship between the thickness and intensity of the inversion layer showed that with the increase in the thickness of the inversion layer, the inversion of inversion in Birjand also increased as the layer temperature was higher as the inversion was more severe. There is also a direct and significant relationship between the intensity and pressure of the inversion layer at 95 % so that with increased pressure, the inversion will increase. In general, the city of Birjand is under the tranquility of the tropical climate because of its specific location, which is also on the roads of 120 -day Sistan, so it will be weak if inversion occurs.

Keywords: temperature inversion, barley thickness, inversion intensity, barley pollution, Birjand

کلیدواژه‌ها [English]

  • temperature inversion
  • atmospheric thickness
  • inversion intensity index
  • pollution
  • Birjand city
Abedi, F., Rahimi, D., Masoodian, SA., Keikhosravi Kiany, MS., (2018). Climatology Analysis of Blocking System in Northern Hemisphere on Iran. Physical Geography Research Quarterly, 50(4),655-667.https://doi.org/10.22059/jphgr.2018.247237.1007151. [In Persian]
Aghlmand, F., (2014). Investigating the Impact of Atmospheric Stability on Tabriz Air Pollution Power. Masters. Tabriz University. September 93. [In Persian]
Alijani, B., Najafi Nik, Z., (2009). Investigating Invarzen Synoptic Patterns in Mashhad Using Factor Analysis. Journal of Geography and Regional Development, 12: 12-1. [In Persian]
Alijani, B., Toulabi Nejad, M., Karbalaie Darei, A., (2019) Investigating the Effects of Global Warming on Subtropical High Pressure. Physical Geography Research Quarterly, 51(1), 33-50. https://doi.org/10.22059/jphgr.2019.258677.1007223. [In Persian]
Azimi, F., (2008). Evaluation of the Impact of Inversion of Temperature on the Policy Trendy of Ahvaz. Journal of Geography of Land, 19: 112. [In Persian]
Batyar, Z., Rasulian, N., (2021). Inversion of temperature and its impact on Iran's metropolises. The first National Conference on Civil Engineering, Architecture, Urban Planning, Environment and Related Sciences،Kerman. https://civilica.com/doc/1259597. [In Persian]
Bei, N., Li, G., Huang, R., Cao, J., Meng, N., Feng, T., Liu, S., Zhang, T., Zhang, Q., & Molina, L.T., (2016). Typical synoptic situations and their impacts on the wintertime air pollution in the Guanzhong basin, China, Journal Atmospheric Chemistry and Physics, 0: 1-34.
Bourne, S.M., Bhatt, U.S., Zhang, J., Thoman, R., (2009). Surface-based temperature inversions in Alaska from a climate perspective. Atmospheric Research, 20, 353-366.
Coshkun, M., Coshkun, S., Gozalan, S., (2020). Temperature Inversion Winter Seasonal in Karabuk-Safranbolu Basin: Possible Effects on Natural and Human Environment (Turkey), International Balkan University Sponsored by IBU, eISSN: 1308-2140.
Dergunov, A., Yakubailik, O., (2020). Analysis of temperature inversions during periods of adverse weather conditions in Krasnoyarsk in the winter period of 2019-2020, E3S Web of Conferences 223, 03021, https://doi.org/10.1051/e3sconf/202022303021
Dolatshahi, Z., Akbari, M., Alijani, B., Yarahmadi, D., Toulabi nejad, M., (2022). Bandar Abbas City temperature inversion analysis using inversion intensity index. Journal of Spatial Analysis of Environmental Ranges. Ready to release. [In Persian]
Dravish Mohammadi, M., (2012). Topoclima and Inversion Phenomenon (Case Study: Isfahan-1389). Master’s Degree in Natural Geography Geomorphology. Isfahan University, October 3911. [In Persian]
Feng, X., Wei, S., Wang, Sh., (2020). Temperature inversions in the atmospheric boundary layer and lower troposphere over the Sichuan Basin, China: Climatology and impacts on air pollution, Science of The Total Environment, Volume 726, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138579.
Ghosh, A., (1999). A Quality-control Procedure for Surface Temperature and Surface Layer Inversion in the XBT data Archive from the Indian Ocean, Journal of Atmospheric and Oceanic Technology.http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html.
Hossein Abadi, N., Tavossi, T., Mofidi, A., & Khosravi, M., (2019). Review the process of temperature inversion of Katen Cities of Iran (Tehran, Mashhad and Tabriz). Journal of Natural Geography Research, 51,713-693. [In Persian]
Iacobellis, S.F.,Norris, J.R., Kanamitsu, M., Tyree, M., & Cayan, D.C., (2009). Climate Variability and California Low-level Temperature Inversions, California Climate Change Center, California Energy Commission, pp. 1- 74.
Kankanala, P., (2007). Doppler Sodar observations of the winds and structure in the lower atmosphere over Fairbanks,Alaska, M.S. Thesis, Department of Atmospheric Sciences, University of Alaska Fairbanks, 74 pp available on-lineat: http://www.uaf.edu/asp/Students/theses/Pavan_thesis.pdf.
Karampour, M., salighe, M., toulabi Nejad, M., & Zarei Choghabalaki, Z., (2016). Investigation of Tehran's air pollution by the critical inversion method. Journal of Spatial Analysis of Environmental Ranges, 1: 64-51. [In Persian]
Karimi, M., Derakhshan, H., (2005). Investigating Temperature Inversion (Inorge) in Isfahan. Proceedings of the 12th Iranian Geophysical Conference, 1-6. [In Persian]
Keikhosravi,Gh., Fadavi, F., (2021).Impact of the inversion and air pollution on the number of patients with Covid-19 in the metropolitan city of Tehran, Urban Climate,Volume 37, https://doi.org/10.1016/j.uclim.2021.100867.
Khalesi, B., Mansouri Daneshvar, M.R., (2020). Comprehensive temporal analysis of temperature inversions across urban atmospheric boundary layer of Tehran within 2014–2018, Modeling Earth Systems and Environment, https://doi.org/10.1007/s40808-020-00732-x
Khosravi, M., Alijani, B., Almasi, F., (2014). Contemporary Analysis of Climate Systems in Khuzestan Province, Climatic Research, 17, 57-77. [In Persian]
LashKari, H., Hedayat, P., (2006). Synoptic pattern analysis of severe inorgies of Tehran. Journal of Geographical Research, 56, 82-65. [In Persian]
NasserZadeh M. H., Toulabi Nejad, M., (2015). The Role of Greenhouse Gases in the Kashkan River's Discharge Fluctuation. Hydro geomorphology, 2(2), 117-135. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23833254.1394.2.2.7.6. [In Persian]
Lutz, S., (2019). Estimating the effect of air pollution on road safety using atmospheric temperature inversions, Journal of Environmental Economics and Management,Volume 98, https://doi.org/10.1016/j.jeem.2019.102250
Nodzu, M.I., Ogino, S.Y., Yamanaka, M., (2006). Climatological description of seasonal variations in lowertropospheric temperature inversion layers over the Indochina Peninsula, Journal of Climate, 24, 3211-.3223
Pankajakshan, T., Ghosh, A.K. Pattanaik, J., Ratnakaran, L., (1999). A Quality-control Procedure for Surface Temperature and Surface Layer Inversion in the XBT data Archive from the Indian Ocean, Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 19, 980-.289
Ranjbar, A., Shakeri, M., (2006). Using Geographic Information System capabilities (GIS) in Tabriz Air Pollution Management, Geomatic Conference 85. Tehran. National mapping agency. [In Persian]
Retallack, B.J., (1973). Compendium of meteorology, WMO, PART 2, Phisical Meteorology, 1(340), 20-36.
Smith, K., (2007). Principles of Applied Climate. Translated by Mohammad Ali Khorshid Dost. Second edition. Yavarian Publications, Tehran. [In Persian]
Soltani, M., (2006). Inversion of temperature (inorgan) in Tabriz. Meteorological Office, East Azarbaijan Province. [In Persian]
Tawasi, T., Hossein Abadi, N., (2017). Evaluation of Inversion Indicators of Tehran Border Layer Layer. Journal of Geographical Research, 2, 13-1. [In Persian]
Toulabi Nejad, M., (2013). Investigating the Effect of Greenhouse Gas on Iranian Rain. Master's Degree. Tehran. Iran. [In Persian]
Zeng, S., Zhang, Y., (2017). The Effect of Meteorological Elements on Continuing Heavy Air Pollution, A Case Study in the Chengdu Area during the 2014 Spring Festival, Atmosphere, 8, 85-94.
Meteorological Office of South Khorasan Province (2020). [In Persian]