بررسی و تحلیل توسعه شهری خامشهرها در سازمان فضایی استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ارتقاء نقاط روستایی کوچک به شهر با استفاده از تغییرات در قانون تقسیمات کشوری که در سه دهه اخیر بشدت رشد یافته، باعث ایجاد طبقه‌ای جدید در کف نظام شهری کشور بنام خامشهر شده است. هدف از این پژوهش بررسی میزان توسعه شهری خامشهرها در سطح سازمان فضایی استان سمنان است تا مشخص شود که این طبقه شهری دارای چه وضعیتی از حیث رشد شاخص‌های شهری در سطح استان سمنان است. روش تحقیق این پژوهش بصورت توصیفی ـ تحلیلی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل هفت نقطه شهری استان سمنان است که علی‌رغم نرسیدن به حدنصاب جمعیتی به شهر تبدیل شده‌اند. داده‌های مورد نیاز پس از جمع‌آوری از منابع مختلف توسط آزمون‌های آماری موران، نزدیک‌ترین همسایگی، مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار و در نهایت آزمون IDW در نرم‌افزار GIS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. براساس یافته‌های آزمون مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار، اکثریت خامشهرهای استان از حیث جایگاه فضایی در قسمت شرقی و در جهت جنوب‌غربی به شمال شرقی واقع شده‌اند و با توجه به آزمون نزدیک‌ترین همسایگی که برابر با 1.34 است، توزیع خامشهرها در سطح استان سمنان از الگوی خاصی در پراکنش فضایی پیروی نمی‌کنند. از نظر سطح توسعه شهری نیز این شهرها در برخی شاخص‌ها از قبیل کالبدی چندان رشد نیافته‌اند ولی در امر مهاجرپذیری و اشتغال نسبتاً موفق عمل نموده‌اند. بنابراین می-توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که خامشهرهای استان از نظر سطح توسعه شهری در بین دیگر شهرهای استان در جایگاه متوسط قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and analysis of the urban development of premature cities in the spatial organization of Semnan province

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Najafi 1
  • Saeed Zanganeh Shahraki 2
  • Karamat Allah Ziyari 3
  • Ali Hosseini 4
1 Ph.D. student of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 , Professor of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction

During the last century, the process of urbanization accelerated; So that along with the massive migration of villagers to the cities, small rural areas were also upgraded to new cities. The process that first started in developed countries and then from the 1950s onward, it was also given a lot of attention in developing countries. In Iran, during a period of 60 years, the number of cities in the country has increased from 199 cities in 1335 to 1243 cities in 1395. The intensity of this trend has been such that after the Islamic revolution, the number of cities has increased more than 3.05 times. Considering this issue, it can be said that in the past few years, the development of small towns, by upgrading villages to cities, has been considered as one of the main policies to improve the quality of life in rural areas of Iran, and with this purpose, large number of rural centers have been upgraded to cities. Semnan province is not exempted from this rule and the increasing trend of cities in the province has always been upward during the last few decades and has reached 20 cities in 1395 census from 4 cities in 1335 census. Considering the high number of villages that have been converted into cities in Semnan province, this research has led to the answer to the question that what is the process of urban development in the premature cities class in the spatial organization of Semnan province?

Methodology

The current research is of an applied type and according to the investigated components, the approach governing it is descriptive-analytical. Data collection is done in the form of library and documents and through the sources and information of the general population and housing census of 1395, the statistical yearbook of 1399, as well as the information of the Semnan governorate has been collected and analyzed. The statistical population of the research includes 7 urban points of Semnan province, which according to the last census have a population of less than five thousand people and are ranked among the premature cities of the province. In this research, an attempt is made to analyze and investigate the spatial distribution of premature cities in the province by using Moran's models, the nearest neighbor test, the standard deviation ellipse and the center of the mean, and then using the IDW tool in the GIS software to The analysis of the position of premature cities in the urban space organization of the province is discussed.

Discussion and Results

The method of distribution of premature cities based on the nearest neighbor test and Moran's index is located in the yellow part of the diagram. Therefore, based on the obtained data, the premature cities of the province did not follow a specific pattern of being clustered or scattered, but their distribution method was random. In the average center test, the central point of the premature cities is located in the middle of the two premature cities of Royan and Amiriyeh. the standard deviation is drawn from southwest to northeast according to the location of premature cities. Regarding the indicators of urban development, the physical condition of premature cities in the province is very weak in the field of apartment building, and all seven premature cities have the lowest amount of apartment building in the entire province. premature cities of the province are weak in terms of strengthening buildings and using metal and concrete frames, and they mostly have the least use of building frames in their buildings compared to other cities of the province, so that all seven premature cities of the province are in the cold part of the map. have been taken and displayed in yellow. In terms of social indicators, the premature cities of the province are weak in terms of literacy and the percentage of illiteracy is still high in them, but they have been somewhat successful in accepting immigrants and have been able to attract the immigrant population in their area of influence to some extent. premature cities have a better employment situation than other cities in the province. Because according to the map, the best situation in terms of employment is related to the two cities of Kohn-Abad and Kalateh-Roudbar, both of which, as premature cities of the province, have the lowest unemployment rate in the entire province.

Conclusion

In terms of position, premature cities have a dual position in terms of physical, economic and social parameters among other cities of the province. In such a way that in terms of physical indicators, such cities have not yet developed much, and the creation of skeletons and apartment buildings in such cities is not very popular due to the low price of land compared to other cities, and in this respect, premature cities class is not in a good place, but in the matter of accepting immigrants and also the level of employment in these cities, they are in an average situation, and premature cities that are far from other relatively developed cities in the province and have a wider sphere of influence have been able to some extent in attracting Immigrants from their surrounding region and also creating employment in various fields should be successful to some extent due to their political-administrative role. In the end, it can be concluded that the premature cities class has an average position in the urban network of the province and considering that the majority of the premature cities class of the province have been promoted from the village to the city due to being the center of the district, with the role of Various, despite their small population, have been successful to some extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • premature cities
  • urban development
  • spatial organization
  • Semnan province
Annez, P. C., Buckley, R. M., & Spence, M. (2009). Urbanization and growth. Commission on Growth and Development: World Bank
Asgari, Ali (2018), Analysis of Spatial Statistics with Arc GIS, first edition, Tehran, Publications of Tehran Municipality Information and Communication Technology Organization.
Azizi, Mohammad Mahdi & Zebardast, Esfandiar & Bornafar, Mehdi (2017), an analysis of the factors and effects of the transformation of the village into a city on the urban system of Gilan province, 1395-1335, Spatial Planning and Development, Volume 22, Number 1, pp. 187-217.
Azizi, Mohammad Mahdi and Mozaal, Esfandiar and Barnafar, Mehdi (2018), measuring the effects of the transformation of the village into a city on the urban system at the district scale: a case study of the districts of Gilan province, 1955-2015, Urban and Rural Management, No. 54, pp. 26-7.
Azizi, Zahra and Shams, Majid (2019), an analysis of the position of small towns in the urban hierarchy system of Kermanshah province (case example: Sarpol Zahab city), Amash Mohit, No. 48, pp. 199-221.
Bahrami, Rahmat (2021), the effect of rural-urban links with an emphasis on economic developments in peri-urban areas of Sanandaj, Journal of Urban Peripheral Development, 3(1), pp. 131-143. DOR: 20.1001.1.26764164.1400.3.1.8.2
Balochi, Mohammad & Lotfi, Haider (2016), Investigation of the system of country divisions in Iran: a case study of Semnan province in order to present a scientific model based on geographical variables, New Perspectives in Human Geography, Year 10, Number 1, pp. 15- 43.
Barkhi, Hamid & Ghanbari, Youssef & Saif Elahi, Mahmoud (2018), surveying the satisfaction of the residents of rural areas in the transformation of rural areas into cities, Geography, No. 31, pp. 215-235.
Berdegué, J. A., & Soloaga, I. (2018). Small and medium cities and development of Mexican rural areas. World development, 107, 277-288.
Bloh, H. V., (2008), "Small Towns as Interfaces for Interaction, Exchange and Transition in Vietnam", Institute of Southeast Asian Studies II, University of Passau, Germany.
Choithani, C., van Duijne, R. J., & Nijman, J. (2021). Changing livelihoods at India’s rural–urban transition. World Development, 146, 105617.
Fan, S., Li, L., & Zhang, X. (2012). Challenges of creating cities in China: Lessons from a short-lived county-to-city upgrading policy. Journal of Comparative Economics, 40(3), 476-491.‌
Foltyński, Marcin. (2016). Management tool for streamlining city logistics, Transportation Research Procedia 16, 2nd International Conference “Green Cities - Green Logistics for Greener Cities”, 2-3 March 2016, Szczecin, Poland pp:89-103.
Gharakhloo, Mehdi & Kalantari Khalil-Abad, Hossein & Eskandari Nodeh, Mohammad (2007), investigation of transformation in the physical structure and architecture of villages and the formation of village-city (Case: Allard and Parandak), Human Geography Researches, No. 65, pp. 53-70.
Ghezelkohi, Donya & Izanlou, Samad (2017), Effects of the transformation of the village into a city on the quality of life: the economic-social situation of residential desirability (case study: Ziarat city in Shirvan city), Nation Research, No. 38, pp. 129-154.
Hafezniya, Mohammad Reza (2011), Political Geography of Iran, Tehran: Samt.
Karimi, Bahram and Badri, Ali and Salmani, Mohammad and Qadiri Masoom, Mojtabi (2013), evaluation of the impact of upgrading villages to cities in the development of mountain areas from the perspective of local people - case study: Dilman section - Siahkal city, Rural Researches, no. 11, pp. 7-32.
Kasai, Mitra and Razavi, Seyyed Reza (2017), investigation of the effective factors in the implementation approach of planning in Semnan province, new attitudes in human geography, 11(1): pp. 131-144. [In Persian]
Lazaro, E., Agergaard, J., Larsen, M. N., Makindara, J., & Birch-Thomsen, T. (2019). Urbanisation in rural regions: the emergence of urban centres in Tanzania. The European Journal of Development Research, 31(1), 72-94.‌
Motei Langroudi, Seyyed Hassan and Farji Sobkbar, Hassan Ali and Behnamzadeh, Elham (2016), analysis of the economic effects of the transformation of villages into cities, case: Mahmood Abad city in West Azarbaijan province, Spatial Economy and Rural Development, No. 17, pp. 153-167.
Omidi, Saber and Khatun-Abadi, Ahmad and Ebrahimi, Mohammad Sadeq (2014), Investigating the economic and social consequences of the transformation of a village into a city (case study: Hasan Abad village, Eqlid city), Urban Structure and Function Studies, No. 10, pp. 11-28. [In Persian]
Rahimian, Mehdi and Hafizi, Fereshte and Gholamrezaei, Saeed and Hossein Nejadmir, Nasreen (2018), The transformation of the village into a city and its impact on the quality of life of the residents (case study: Biran Shahr), Amash Mohit, No. 47, pp. 85 -106. [In Persian]
Rezvani, M. R., & Mansourian, H. (2013). Developing small cities by promoting village to town and its effects on quality of life for the local residents. Social indicators research, 110(1), 147-170.
Saadi, Mohammad & Kohne-Poshi, Omid (2018), an analysis of changes in the level of resilience of rural settlements turned into cities (case study: Barda-Rasheh and Oraman villages in Kurdistan province), planning and spatial planning, Volume 23, Number 2, pp. 51-95. [In Persian]
Safarkhani, Rizvan and Saeedi, Abbas and Meridsadat, Pegah and Ghorchi, Morteza (2021), the place of city-rural relations in the production and supply of carpets in the case of Sanghar district of Kermanshah, Geography, No. 68, pp. 22-37. [In Persian]
Safi Jahanshahi, Elaha and Rad, Siddiqa and Khodadad, Mehdi (2016), survey and analysis of citizens' satisfaction with the process of transformation from village to city (case example: new city of Khalil Shahr), Green Architecture, No. 7, pp. 21-34.
Saman Consulting Engineers (2015), studies of Semnan province's education program, Semnan province's program and budget organization
Statistical Yearbook of Semnan Province (2019), Iran Statistics Center.
Zanganeh Shahraki, Saeed, (2012), the process of transforming rural areas into cities on a national scale and the emergence of premature cities phenomenon, Rural Research, Volume 4, Number 3, pp. 525-557.
Zanganeh, Ahmed & Karmi, Taj-uddin & Talkhabi, Hamidreza & Yousefi Fashki, Mohsen, (2019), analysis of the effects of economic-social performance of villages-cities on the regional development of the case: Central Province, Spatial Economy and Rural Development, No. 33, pp. 165-188.
Ziari, Karamat-oleh & Ehsani-fard, Ali Asghar (2021), small cities with big dreams; Targeted and creative ranking of cities with the structural interpretation technique of ISMT, case study: Semnan city (Dar al-Morhameh, planning and design of space, volume 25, number 1, pp. 1-44.