دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-322 

مقاله پژوهشی

مدل سازی شاخص های موثر بر پذیرش پیاده روی شهروندان (نمونه موردی: شهر کاشان)

صفحه 1-20

یونس غلامی؛ روح الله میرزایی؛ مرضیه رادکیانی