ارزیابی اثربخشی اقدامات مقابله با خشکسالی در کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان القورات شهرستان بیرجند، استان خراسان جنوبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در حال حاضر، یکی از دغدغه‌های اصلی پایداری روستایی، پدیدۀ خشک‌سالی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خشک‌سالی باعث کاهش امنیت غذایی و افول اقتصاد روستایی می‌شود. در چنین وضعیتی، معیشت روستاییانی که اساس زندگی‌شان بر کشاورزی استوار است، آسیب می‌بیند. ازاین‌رو، اجرای اقدامات مؤثر برای کاهش آسیب در مناطق روستایی بیش ‌از پیش اهمیت می‌یابد. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اقدامات مؤثر مقابله با خشک‌سالی در نواحی روستایی است. دستاورد این پژوهش نیز، دست‌یابی به الگوی مناسب برای اجرایی ‌کردن اقداماتی است که بتواند در کاهش آسیب‌پذیری زندگی روستاییان نقش مؤثری ایفاء کند. در این بررسی، براساس فرمول کوکران، 303 نفر به‌عنوان خانوار نمونه انتخاب شدند. اقدامات مقابله با خشک‌سالی در دسته‌بندی‌های گوناگونی مانند اقدامات زراعی و باغی، اقدامات آبیاری نوین، اقدامات دامی و مدیریت خشک‌سالی بررسی شده‌اند. داده های پژوهش از نوع کمی و کیفی و تجزیه و تحلیل آنها بر بنای مدل آماری ساختاری و تحلیل مسیر انجام شده است. براساس نتایج به‌‌دست‌آمده، روستاییان از اقدامات مقرون ‌به ‌صرفه و عملی استقبال کرده‌اند. اقدامات مختلف زراعت و باغ‌داری با 93 درصد تأثیر، بیشترین میزان گرایش را داشته است. این اقدامات شامل؛ به‌کارگیری کشت نشایی، شخم حفاظتی، تغییر نوع محصول به محصولات با نیاز کمتر به آب، جایگزینی گونه‌های گیاهان با نیاز آبی کم و سازگار با خشکی و کاهش تنوع درختان است. مدیریت خشک‌سالی نیز با ضریب تأثیر 93 درصد اثربخش بوده است و اقداماتی نظیر تقویت مدیریت مالی و مدیریت محلی اهمیت داشته است. از سوی دیگر، اقدامات حفظ منابع آب با محوریتساخت استخر، لایروبی قنات‌ها و به‌کارگیری فنّاوری‌های نوین آبیاری از اقدامات مهم و بسیار اثربخش اجرا شده در آن منطقه است. همچنین، آبیاری قطره‌ای از جمله اقداماتی است که در صرفه‌جویی منابع آب موجود نقش مهمی دارد.اقدامات حفظ منابع آب در محدودۀ بررسی ‌شده با ضریب تأثیر 89 درصد توانسته است به استفادۀ بهینه از آب و مدیریت خشک‌سالی کمک کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effectiveness of anti-drought measures to reduce the vulnerability of rural settlements: A case study of Alghorat District of Birjand County in South Khorasan Province

نویسنده [English]

  • Reihaneh Soltani Moqadas
Assistant Professor of Geography Department, PNU, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The role of agricultural activities is vital in the livelihood of rural households. In recent years, the draught-induced damage of the rural economy has led to social and economic instability in rural settlements. In this regard, due to the vulnerability of rural settlements in the face of drought, it is necessary to take measures to reduce it. Drought vulnerability is of  physical, environmental, economic and social types with direct and indirect effects on welfare, the price of agricultural products and the cost of living. This leads to rural migration, instability and depopulation of villages. Therefore, various measures can be taken to reduce vulnerability. In this regard, in different countries, water conservation measures are a priority which aims to maintain the existing water resources in a cost-effective manner. So, by doing different water projects, they have tried to make the most of the available water. In addition, diversification of villagers’ income is another main solution to reduce drought vulnerability. This is because the extent to which farmers adapt to drought depends on their capital; farmers with more capital have more power to deal with climate change. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of drought control measures in different sectors in a systematic way.
Methodology: This research is a descriptive-analytical study based on library and field surveys of rural households. The data collection tool was a questionnaire, and the items were evaluated on the Likert scale. The inferential analysis is the structural analysis of Smart PLS. Factor analysis was done through focal correlation, multivariate regression and path analysis. In such a way, the direct and indirect effects of the variables could be estimated. The variables in this study were considered in different dimensions, and, thus, multivariate regression had to be used for them. The effectiveness of the measures to reduce vulnerability was also assessed.
Results and Discussion: According to the research results, drought and agriculture management measures have the highest correlation with the reduction of vulnerability. Indeed, drought risk management measures have a positive effect on drought reduction. In this regard, the role of drought control measures in reducing the vulnerability of villagers is very significant. These measures stabilize the rural population, maintain the rural economy, strengthen social cohesion and increase household income. According to field studies, the best way to deal with drought in this area is to manage water resources and protect aqueducts. In this area, the villagers pay a lot of attention to preserving and dredging these long-standing and traditional aqueducts. Also, many insulated pools have been constructed to store water. Since much of the water loss occurs in waterways, measures such as building cement canals, piping and using new irrigation technologies such as pressurized and low-pressure irrigation, and making indoor water canals have been taken to prevent evaporation. These have been done through water transfer projects in various villages such as Al-Qour, Mazdab and Glunabad. In addition, due to the decline of the agricultural economy, the villagers have been helped with their income in other economic sectors. In this regard, certain jobs have been created to make the rural livelihood more resilient. For example, various facilities such as livestock units and handicraft workshops have been established in the village, resulting in sustainable livelihoods and job creation for young people and women.
Conclusion: Drought control is one of the effective measures in rural areas. The most obvious consequence of drought is water shortage in agriculture which causes many problems in rural areas. One of the most important measures taken in the field of water resources in rural areas is the construction of pools to use for water storage. The construction of cement water transfer canals is another solution to prevent water evaporation. Another way to practically deal with drought in this rural area is to change the cultivation pattern. In addition, the stabilization of livelihood has occurred through the economic diversification of the measures that have led to rural resilience. In a comparative study of measures, it was shown that the measures to prevent water loss in the cultivation of low-requirement crops are more cost-effective and efficient than the other measures. Economic diversification and job creation in other economic activities have also proved to be important. Therefore, in order for rural households to be resilient, a set of social and economic measures are needed to manage natural hazards such as drought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • Vulnerability
  • Rural instability
  • Crop measures
  • Drought management measures
Abedi Sarvestani,A. (2011).The research of attitude & environmental behaviours of  bachelor students of agriculture sciences & natural resources of Gorgan.The Sciences of Promotion & Agricultural Education of Iran, 14, 77-93. (in Farsi)
Ahmadi, A. & Manochehri, S. (2020). An analysis of the effects of environmental risks (drought) on the sustainability of rural livelihood, the case study: rural settlements of Ghaenat county. Geography & Development, 58, 175-202. (in Farsi)
Alimohamadi, R. (2009). Environmental & economic- social effects of drought on rural householders in Sistan area. The Science of Promotion & Agricultural Education of Iran, 3, 795-799. (in Farsi)
Almasi, H., & Tavakkoli, J. (2019). The effectiveness of drought risk management strategies in western Iran. Journal of Disaster Risk Reduction, In Press. (in Farsi)
Barghi, H., & Memaremamiyeh, M. (2016). The review of drought impacts on rural economy structure using factor analysis (Case study:Golab Dehestan of Kashan County). Journal of Rural Research & Planning, 5, 137-148. (in Farsi)
Baudoin, M., Vogel, C., Nortje, K., & Naik, M. (2017) .Living with drought in South Africa: lessons learnt from the recent El Niño drought period. International Journal of Disaster Risk Reduction, 3, 128–137.
Birjand Meteorological Organisation.(2020). Data & Reports. Retrieved March 15, 2020, from http://skhmet.ir/index.php.
Campbell, D., Barker, D., & McGregor, D. (2011) .Dealing with drought: Small farmers and environmental hazards in southern St. Elizabeth, Jamaica. Applied Geography, 31,146-158.
Dabanli, I., Mishra, A., & Zekai, S. (2017).Long-term spatio-temporal drought variability in Turkey. Journal of Hydrology, 552, 779–792.
Djebou, D. (2017). Bridging drought and climate aridity. Journal of Arid Environments, 144, 170-180.
Ebrahimi, M. (2020). The social, economic & environmental vulnerability of farmers to drought: Bekan Oghlid plain. Agricultural Economy & Development, 109, 171-192. (in Farsi)
Ghobadi Aliabadi, S., Chizari, M., & Sedighi, H. (2016).The research of behavior & rural environmental attitude in time of face to drought (The case study: Kermanshah county). Regional Planning, 12, 143-154. (in Farsi)
Ghorbani, A., Anabestani, A.K., & Shayan, H.(2020). Spatial analysis of the effect of social capital on changes in the level of sustainable development in rural areas. The case study: Bojnord county. Journal of Spatial Planning, 10,1-28. (in Farsi)
Hair, J., Sarstedt, M., Hopkins,L., & Kupplwieser,V.(2014). Partial least squares structural equation model(PLS-SEM): An emerging tool for business research.European Business Review,26,106-121.
Hoseini, M., Rosta, K., Zamanipour, A., & Teimori, M. (2016). Farmer’s perceptions of the consequences of  drought with a phenomenological approach- Case study: South Korasan province. Journal of Agricultural Extension & Education Researches, 10, 59-70. (in Farsi)
Iran statistic center. (2016). Rural settlements dictionary of Birjand county.Iran statistic center publication, Retrieved December 15, 2016, from https://www.amar.org.ir/1395.
Jahad Keshavarzi ministry. (2002).The plan of national action of Dealing with desertification and mitigating the effects of drought in Islamic republic of Iran. Tehran: Rural Development Institution. (in Farsi)
Jahad Keshavarzi of Birjand.(2020). Agricultural data & information. Retrieved December 15, 2020,from https://birjand.kj-agrijahad.ir/.
Kanchanaroek, Y., & Aslam, U. (2018). Policy schemes for the transition to sustainable agriculture—Farmer preferences and spatial heterogeneity in northern Thailand. Land Use Policy, 78, 227-235.
Karirmi, S. (2018). The analysis of economic & social drought on rural societies in Semnan county. Rural & Development, 3, 75-95. (in Farsi)
Khalili, N., Arshad, M., Farajzadeh, Z., Kachele, H., & Muller, K. (2020). Effect of drought on smallholder education expenditures in rural Iran: Implication for policy. Journal of Environmental Management, 260, In Press.
Lu, W., & Horlu, G. (2019).Transition of small farms in Ghana: perspectives of farm heritage, employment and networks. Land Use Policy, 81, 434-452.
Maleksabet, M., Zare, M., Mokhtari, M.H., & Kosari, M.R. (2015). Evaluation of Meteorological drought indices & drought indices based on remote sensing data: Geographical exploration of desert areas. Journal of Geographical Research on Desert Areas, 3, 101-118. (in Farsi)
Mohsenin, S., & Esfidani, M.R. (2014).Structural equations based on the partial least squares approach-using Smart-PLS software. Tehran : Mehraban Nashr. (in Farsi)
Movahedi, R., AmiriBavandpour, N., Naderi, & Mahdei, K. (2016). The effective elements on agricultutal sustainability of wheat farms in Kermanshah county. Geography & Environment Sustainability, 6, 97-111. (in Farsi)
Nasrnia, F. & Zibaei, M.(2015). The test of provinces vulnerability dimensions to drought, Approach to risk management in country. Economy & agricultural Development, 4, 353-373. (in Farsi)
Nasrnia, F., Zibaei, M., & Bakhshodeh, M. (2018). The test of farmers vulnerability of Bakhtegan catchment basin before & after drought event. Agricultural Economy, 12, 47-71. (in Farsi)
National Center for Drought Monitoring and Warning. (2020). Birjand drought maps & tables. Retrieved October 1, 2020, from https://ndc.irimo.ir/far/index.php.
Pourtaheri, M., Eftekhari, A., & Kazemi, N. (2016).The level & degree of vulnerability due to drought in rural areas (from point of farmers). Human Geography Researches,48, 19-31. (in Farsi)
Rahmani, F., & Taghilo, A.K. (2019).Analysis of the spatial elements role in the resilience of rural economy, The case study: Cheshmesara district (Shut county).Rural Development Strategies, 6, 231-251. (in Farsi)
Rose, D., Sutherland, C., William J., Barnes, A. P., Borthwick, F., Foulkes, C., Hall, C., & Moorby, J.(2019). Integrated farm management for sustainable agriculture: Lessons for knowledge exchange and policy. Land Use Policy, 88, 834-842.
Rostami, A. (2008). The ways to deal with drought. Barzegar, 1001, 29-40. (in Farsi)
Sadrmosavi, M., Karimzadeh, H., Aghayari Hir, M. & Khaleghi, A. (2019). Pathology of development programs in rural areas by mixed method (Case study: Varzeqan city). Rural Researches, 10, 146-163. (in Farsi)
Saleh, I. & Mokhtari, D. (2007). The effects & economic & social consequences of drought on rural households in Sistan area. The Sciences of Promotion & Agricultural Education in Iran, 1, 99-114. (in Farsi)
Savari, M. & Khosravipour, B. (2018). The analysis of resilience on rural households’s resilience in drought situation in Divandareh county. Spatial Planning,8, 19-40. (in Farsi)
Shafiei Sabet, N., & Mirvahedi, N. (2019). Implications of an expert-centered planning approach to empowerment and development rural sustainability (The case study : Pakdasht & Rey district). Earth Sciences Researches, 11, 110-126. (in Farsi)
Shafiei, B., Barghi, H., & Ghanbari, Y. (2019). The study of drought effects on economic, social & environmental of rural regions from point of householders. The Applied Research of Geographical Sciences, 55, 173-191.(in Farsi)
Sharafi, L. & Zarafshani, K. (2010).The test of economic & social vulnerability of farmers in face of drought- Case study: Wheat work farmers of Kermansh, sahneh & Ravansar. Rural Researches, 4, 129-154. (in Farsi)
Sharafi, L. & Zarafshani, K. (2014). The drought management strategies of wheat work farmers in Kermanshah county.Water Management in Agriculture, 1, 1-12. (in Farsi)
Sheikhi, A. (2008). Drought phenomenon & making sustainable strategies. Moravej, 85, 1-2. (in Farsi)
Tolabinejad, M. & Sadeghi, K. (2018). The farmers strategies in reaction to drought outcomes & the study of its effective elements (The case study: Rashtkhar county). Rural Researches, 9, 608-627. (in Farsi)
UNISDR. (2000). United Nations International Strategy for Disaster Reduction. United Nation, Geneva.Retrieved March 1, 2000, from http://www.unisdr.org/.
Vasquez-Leon, M., West, C, & Finan, T. (2003). A comparative assessment of climate vulnerability: agriculture and Ranching  on both sides of US-Mexico Border. Global Environmental Change, 13, 159-173.
Wilhite, D., Sivakumar, M., & Pulwarty, R.(2014). Managing drought risk in a changing climate: The role of national drought policy. Weather & Climate Extremes, 3, 4-13.
Yang, H., Villamor, G., Su, Y., & Wang, M.(2016). Land-use response to drought scenarios and water policy intervention in Lijiang, SWChina.Land Use Policy, 57, 377–387.