دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 228-1