کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی (GRD) - پرسش‌های متداول