کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی (GRD) - شماره جاری