داوران

اسامی داوران جلد 7 شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 
 
 
اسامی داوران نشریه کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی

نام و نام خانوادگی

سازمان

دکتر اکبر کیانی

دانشگاه زابل

دکتر صدیقه لطفی

دانشگاه مازندران

دکتر محمدرضا رضایی

دانشگاه یزد

دکتر حمیدرضا باغیانی

دانشگاه یزد

دکتر فرامرز بریمانی

دانشگاه مازندران

دکتر سید علی علوی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد امین خراسانی

دانشگاه تهران

دکتر رضا مختاری ملک آبادی

دانشگاه پیام نور

دکتر پژمان رضایی

دانشگاه یزد

دکتر هاشم داداشپور

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر خدارحم بزّی

دانشگاه گلستان

دکتر محمد اجزا شکوهی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر رودابه فرهادی

دانشگاه پیام نور

دکتر محمد شریفی

دانشگاه یزد

دکتر حسین نگارش

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر ابوالقاسم گورابی

دانشگاه تهران

دکتر محمود قدیری

دانشگاه پیام نور

دکتر محمد حسین سرایی

دانشگاه یزد

دکتر غلامرضا ملک شاهی

دانشگاه مازندران

دکتر منوچهر فرج زاده اصل

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر احمد مزیدی

دانشگاه یزد

دکتر حسین عساکره

دانشگاه زنجان

دکتر سعید کامیابی

دانشگاه ازاد اسلامی، واحد سمنان

دکتر سعید جهانبخش

دانشگاه تبریز

دکتر کمال امیدوار

دانشگاه یزد

دکتر عیسی ابراهیم زاده

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر فرزانه ساسان پور

دانشگاه خوارزمی

دکتر علی موحد

دانشگاه خوارزمی -کرج

دکتر مهدی فلاح تفتی

دانشگاه یزد

دکتر حسن ایزدی

دانشگاه شیراز

دکتر محمود خسروی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر محمد سلمانی مقدم

دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر علی شماعی

دانشگاه خوارزمی

دکتر میرنجف موسوی

دانشگاه ارومیه

دکتر غلامعلی مظفری

دانشگاه یزد

دکتر علی طالبی

دانشگاه یزد

دکتر حمید نظری پور

دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان

دکتر جمال محمدی

دانشگاه اصفهان

دکتر رفعت زارع بیدکی

دانشگاه شهرکرد

دکتر سید علی المدرسی

دانشگاه ازاد واحد یزد

دکتر علی فتح زاده

دانشگاه اردکان

دکتر مصطفی کریمی

دانشگاه تهران

دکتر تقی طاوسی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر داریوش مهرشاهی

دانشگاه یزد

دکتر فرهاد نژادکورکی

دانشگاه یزد

دکتر نجما اسماعیل پور

دانشگاه یزد

دکتر مرتضی خداقلی

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

دکتر ژیلا سجادی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر علی اکبر تشکری بافقی

دانشگاه یزد

دکتر حمیدرضا وارثی

دانشگاه اصفهان

دکتر محمد حسین مبین

دانشگاه یزد

دکتر محمد رحیمی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر حسین افراسیابی

دانشگاه یزد

دکتر بهمن کیانی

دانشگاه یزد

دکتر آناهیتا رشتیان

دانشگاه یزد

دکتر جلال برخورداری

مرکز تحقیقات کشاورزی یزد

دکتر حسین غضنفرپور

دانشگاه باهنر کرمان

دکتر عباس مفیدی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر صادق کریمی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر حسین محمدی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدرضا علمی

دانشگاه یزد

دکتر روح

دانشگاه کاشان

دکتر طاهر پریزادی

دانشگاه خوارزمی -تهران

دکتر سعید زنگنه شهرکی

دانشگاه تهران

دکتر حسین خادمی

دانشگاه پیام نور

دکتر مهدی تازه

دانشگاه اردکان

دکتر سعید ملکی

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر علی شهریار

دانشگاه یزد

‌ دکتر مسعود تقوایی

دانشگاه اصفهان

دکتر حمیدرضا غفاریان مالمیری

دانشگاه یزد

دکتر سیدامیرمحمد علوی زاده

دانشگاه پیام نور

دکتر ایمان روستا

دانشگاه یزد

دکتر محمد حسین معماریان

دانشگاه یزد

دکتر محمد رحیمی

دانشگاه تهران

دکتر صفر قائد رحمتی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محسن پورخسروانی

دانشگاه باهنر کرمان

دکتر یوسف قنبری

دانشگاه اصفهان

دکتر مفید شاطری

دانشگاه بیرجند

دکتر محمد اسکندری ثانی

دانشگاه بیرجند

دکتر امیر گندمکار

دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

دکتر حمیدرضا عظیم زاده

دانشگاه یزد

دکتر علی فتح‌زاده

دانشگاه اردکان

دکتر جواد خوشحال

دانشگاه اصفهان

دکتر علی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر پژمان رضایی

دانشگاه یزد

دکتر رسول قربانی

دانشگاه تبریز

دکتر حسن افراخته

دانشگاه خوارزمی

دکتر قاسم عزیزی

دانشگاه تهران

دکتر محمدحسین مختاری

دانشگاه یزد

دکتر حسین ملکی نژاد

دانشگاه یزد

دکتر مصظفی کریمی

دانشگاه تهران

دکتر سیروس قنبری

دانشگاه سیستان وبلوچستان

دکتر محمود جمعه پور

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علی حاجی نژاد

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر بهرام ایمانی

دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر محمد

دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر ابوالفضل قنبری

دانشگاه تبریز

دکتر رحیم آنامراد نژاد

دانشگاه مازندران

دکتر شهرام روستایی

دانشگاه تبریز

دکتر سعید امانپور

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر محمد اخوان قالیباف

دانشگاه یزد

دکتر مجید منتظری

دانشگاه اصفهان

دکتر حسین یغفوری

دانشگاه سیستان وبلوچستان زاهدان

دکتر مهران فاطمی

دانشگاه میبد

دکتر علیرضا دهقان پور

دانشگاه خوارزمی

دکتر رضا ابراهیمی

دانشگاه یزد

دکتر سعیده مؤیدفر

دانشگاه میبد

دکتر شهاب شفیعی

دانشگاه یزد

دکتر حجت

دانشگاه یزد

دکتر محمدرضا اختصاصی

دانشگاه یزد

دکتر علی شمسی پور

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر محمودرضا میرلطفی

دانشگاه زابل

دکتر آییژ عزمی

دانشگاه رازی

دکتر حسن اروجی

دانشگاه یزد

دکتر احمد تقدیسی

دانشگاه اصفهان

دکتر خدیجه بوزرجمهری

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مجتبی روستا

 

دکتر اکبر حیدری تاشه

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر یونس خسروی

دانشگاه زنجان

دکتر حمید حیدری مکرر

دانشگاه زابل

دکتر غلامعلی خمر

دانشگاه زابل

دکتر نورمحمد منجزی

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

دکتر احمد استقلال

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دکتر براتعلی خاکپور

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر صادق کریمی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر عباس مفیدی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر ویکتوریا عزتیان

اداره هواشناسی شهرستان اصفهان

دکتر علی ترابیان

دانشگاه تهران

دکتر یوسف قویدل

دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتر سلیمان کوهی

 

مهندس رضا احمدی

دانشگاه یزد

دکتر عبدالمجید احمدی اورامان

دانشگاه بزرگمهر قائنات

دکتر محمدناصر مودودی

مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام

دکتر مجتبی یمانی

دانشگاه تهران

دکتر احسان لشگری

دانشگاه یزد

دکتر محمدرضا حافظ نیا

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر روح

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سیدعباس احمدی کرچ

دانشگاه تهران

دکتر رسول افضلی

دانشگاه تهران

دکتر هادی اعظمی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهران شبانکاری

دانشگاه آزاد اهواز

دکتر علی اصغر پیله ور

دانشگاه بجنورد

دکتر سید نادر پورموسوی

دانشگاه صنعتی جندی شاپور

دکتر مصطفی تالشی

دانشگاه پیام نور

دکتر قدیر فیروزنیا

دانشگاه پیام نور

دکتر مصطفی امیرفخریان

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر عبدالرحمن دیناروند

معماری جندی شاپور

دکتر محمدتقی دستورانی

دانشکاه فردوسی مشهد

دکتر نفیسه مرصوصی

دانشگاه پیام نور

دکتر مهرانگیز رضایی

دانشگاه یزد

دکتر غریب فاضل

دانشگاه زابل

دکتر اسماعیل قادری

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمود ضیایی

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر حمداله سجاسی قیداری

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر یونس غلامی

دانشگاه کاشان

دکتر کیومرث حبیبی

دانشگاه کردستان

دکتر فائزه‌السادات میرفخرالدینی

دانشگاه یزد

دکتر حمید شایان

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر کورش مومنی

دانشگاه جندی شاپور

دکتر محمد دیده بان

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

دکتر جهانگیر حیدری

دانشگاه بوشهر

دکتر علی دلشاد

دانشگاه یزد

دکتر منصوره ملکیان

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر رحیم حیدری چیانه

دانشگاه تبریز

دکتر مهدی مودودی

دانشگاه بزرگمهر

دکتر عباس امینی

دانشگاه اصفهان

دکتر هوشنگ قائمی

 

دکتر سیدابوالفضل مسعودیان

دانشگاه اصفهان

دکتر مژگان انتظاری

دانشگاه اصفهان

دکتر مجتبی جاویدان

دانشگاه خوارزمی

دکتر مرجان بدیعی ازنداهی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ادوین صفری

دانشگاه تهران

دکتر جمیله توکلی نیا

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر فرامرز خوش اخلاق

دانشگاه تهران

دکتر محمود احمدی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حمید برقی

دانشگاه اصفهان

دکتر عطاءاله عبداللهی کاکرودی

دانشگاه تهران

دکتر مجید کیاورز مقدم

دانشگاه تهران

دکتر سیدیوسف عرفانی فرد

دانشگاه تهران

دکتر مصطفی کابلی

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر فرشاد امیراصلانی

دانشگاه تهران

دکتر سارا عطارچی

دانشگاه تهران

دکتر محسن آزادبخت

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد حجی پور

دانشگاه بیرجند

دکتر پیمان محمودی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر علی درویشی بلورانی

دانشگاه تهران

دکتر سیدکاظم علوی پناه

دانشگاه تهران

دکتر امیر اشنوئی نوش آبادی

دانشگاه لرستان

دکتر علی سرکارگر

دانشگاه امام حسین

دکتر اعظم صفرآبادی

دانشگاه شیراز

دکتر اصغر زارع چاهوکی

دانشگاه یزد

دکتر مهدی زارع

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ایران

دکتر ابراهیم مقیمی

دانشگاه تهران

دکتر وحید محمدنژاد آروق

دانشگاه ارومیه

دانشگاه دکتر مرتضی نعمتی

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر حجت

دانشگاه پیام نور

دکتر سیاوش شایان

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهران مقصودی

دانشگاه تهران

دکتر سیدهادی طیب نیا

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر سید سید زین العابدین حسینی

دانشگاه یزد

دکتر علی اکبر تقی پور

دانشگاه دامغان

دکتر مصطفی ایستگلدی

دانشگاه زابل

دکتر احمد زنگانه

دانشگاه خوارزمی

دکتر حسن نفیسی فرد

دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر علی حسینی

دانشگاه تهران

دکتر یعقوب زنگنه

دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر زهره هادیانی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر عیسی پیری

دانشگاه زنجان

دکتر ابراهیم رستگار

 

دکتر مریم قاسمی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسین نظم

دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر علیرضا شکیبا

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر علیرضا حمیدیان

دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر کاظم کمالی

دانشگاه یزد

دکتر ناصر باغستانی میبدی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

دکتر حسین آذرنیوند

دانشگاه تهران

دکتر مهدی منتظرالحجه

دانشگاه یزد

دکتر محمدرضا نقصان محمدی

دانشگاه یزد

دکتر علی اکبر تقی لو

دانشگاه ارومیه

دکتر محسن کلانتری

دانشگاه تهران

دکتر رضا خوش رفتار

دانشگاه زنجان

دکتر محمد زارع

دانشگاه یزد

دکتر علی اکبر متکان

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدرضا رضوانی

دانشگاه تهران

دکتر مسلم قاسمی

دانشگاه خوارزمی

دکتر داریوش یاراحمدی

دانشگاه لرستان