داوران

فرایند ثبت، داوری و انتشار مقالات در این سامانه به صورت الکترونیکی بوده و هیچگونه مبادلات کاغذی در این امر انجام نمی شود. این نشریه از نظرات ارزشمند اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور  به منظور داوری مقالات استفاده می نماید.
 
    لیست داوران نشریه در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹
نام نام خانوادگی سمت / سازمان
کمال امیدوار عضو هیات علمی دانشگاه یزد
خدیجه بوزرجمهری گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسین سرایی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
محمد اسکندری ثانی عضو محترم هیات علمی دانشگاه بیرجند
حسن اروجی برنامه‌ریزی محیطی
حجت اله رحیمی گروه جغرافیا- دانشگاه یزد
بهرام ایمانی عضو محترم هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
مهرانگیز رضایی استادیار دانشگاه یزد
حسین غضنفرپور عضو محترم هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان
محمودرضا میرلطفی عضو هیات علمی دانشگاه زابل
مصطفی امیرفخریان عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
علی اکبر عنابستانی دانشگاه  شهید بهشتی
فائزه‌السادات میرفخرالدینی دانشگاه یزد
حسین عساکره عضو هیات علمی
میرنجف موسوی دانشگاه ارومیه
مهدی مودودی عضو هیات علمی جغرافیا- دانشگاه بزرگمهر
محمد شریفی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
ابوالقاسم گورابی عضو هیت علمی
محسن پورخسروانی عضو محترم هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان
نفیسه مرصوصی دانشگاه پیام نور
مرتضی خداقلی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
حبیب اله فصیحی عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران
محمد سلمانی مقدم عضو محترم هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری-
احمد مزیدی هیات علمی دانشگاه یزد
محمود احمدی استادیار گروه جغرافیا طبیعی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران
فرامرز خوش اخلاق گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
حمیدرضا غفاریان مالمیری هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه یزد
محمد امین خراسانی عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
سارا عطارچی سنجش از دور- تصاویر راداری
حسین ملکی نژاد هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد
پیمان محمودی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیدکاظم علوی پناه خاکشناسی و سنجش از دور
منوچهر فرج زاده اصل عضو هیئت علمی دانمشگاه تربیت مدرس
امیر اشنوئی نوش آبادی عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
حسین یغفوری عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان وبلوچستان زاهدان
براتعلی خاکپور مشهد مقدس دانشگاه فردوسی مشهد گروه جغرافیا
احمد استقلال دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
علی موحد عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی -کرج
اصغر زارع چاهوکی گروه مرتع و آبخیز، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
مصظفی کریمی عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
قاسم عزیزی عضو محترم هیات علمی دانشگاه تهران
محمود خسروی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محسن رضائی عارفی مدرس دانشگاه آزاد مشهد
حمید برقی دانشگاه اصفهان
سیروس قنبری دانشیارگروه جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی،دانشکده جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی.دانشگاه سیستان وبلوچستان،زاهدان، ایران.
مجتبی یمانی استاد دانشگاه/ دانشگاه تهران
سیدهادی طیب نیا استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/دانشگاه سیستان و بلوچستان
داریوش مهرشاهی دانشگاه یزد. بازنشسته گروه جغرافیای دانشگاه یزد، 1393
اکبر کیانی عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه زابل.
علی اکبر تقی پور گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
جمشید عینالی عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
علی حسینی گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فائزه اسدیان اردکانی دانشگاه یزد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری گروه مدیریت جهانگردی
علی دلشاد عضو هیات علمی دانشگاه یزد
مریم قاسمی عضو هیات علمی
سید علی المدرسی عضو  هیات علمی دانشگاه ازاد واحد یزد
محمدرضا رضایی عضو هیت علمی دانشگاه یزد
یونس خسروی گروه علوم محیط زیستف دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
یونس غلامی عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
محمد‌حسین ایران‌نژاد پاریزی هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد
علی فتح‌زاده عضو هیأت علمی / دانشگاه اردکان
حسین آذرنیوند گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
علی اکبر تقی لو دانشگاه ارومیه
امیررضا خاوریان گرمسیر دانشگاه اصفهان
رضا خوش رفتار گروه جغرافیا- دانشگاه زنجان-زنجان
مهدی تازه دانشگاه اردکان
سعیده مؤیدفر دکترای جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، ایران
محمدرضا رضوانی دانشگاه تهران
نجما اسماعیل پور عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه یزد
داریوش یاراحمدی دانشگاه لرستان
محمد تقی حیدری دانشگاه زنجان - گروه جغرافیا
سعید نگهبان استاد دانشگاه شیراز
محمد حجی پور گروه آموزشی جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند
حمیدرضا وارثی عضو هییت علمی دانشگاه اصفهان
منصور جهان تیغ مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی سیستان،  زابل، ایران
شیلا حجه فروش نیا بخش تحقیقات منابع طبیعی-مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
علی اصغر عبداللهی استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
حجت رضایی فارغ التحصیل دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران