کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی (GRD) - واژه نامه اختصاصی