کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی (GRD) - اصول اخلاقی انتشار مقاله