فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات به شرح تصویر زیر می باشد.