کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی (GRD) - فرایند پذیرش مقالات