درباره نشریه

بر اساس ابلاغیه شماره 91/68/38 مورخ 1391/03/08 نشریه کاوش‌های جغرافیایی مناطق بیابانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز چاپ یافته است. طی نامه شماره 92/16985 در تاریخ 1392/06/27 از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان نشریه از کاوش های جغرافیایی دانشگاه یزد به کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی تغییر نام یافت. همچنین این نشریه بر اساس ابلاغیه شماره 3/18/55478 مورخ 1397/03/19 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  درجه علمی-پژوهشی دریافت نمود.

اولین شماره این نشریه در بهار و تابستان 1392 منتشر گردید. به دستور کمیسیون نشریات وزارت علوم در سال های 1395 و 1396 شماره ای از این نشریه منتشر نگردید. با تغییرات صورت گرفته این نشریه مجددا از سال 1397 شماره های خود را منتشر کرده است.   

نشریه کاوش های جغرافیایی نتیجه علاقه و تلاش گروه جغرافیای دانشگاه یزد و همکاری ارزشمند کاوش گران عرصه مطالعات جغرافیایی مناطق بیابانی، برای به ثمر نشستن حاصل تحقیقات و کاوش های اندیشمندان این حوزه است. استمرار این حرکت علمی منوط به همکاری محققین توانمند کشورمان در ارائه و ارسال مقالات پژوهشی و اصیل می باشد. امیدواریم بتوانیم با همیاری و همکاری شما عزیزان این مسئولیت خطیر را به خوبی به سرانجام رسانیم. در این مسیر جمع گردآمده در این نشریه از تیمی ورزیده در هیات تحریریه، گروه دبیران و مسئولین نشریه و کادر اجرائی به قرار زیر همکاری می پردازند. مشخصات نشریه به قرار زیر است:

 

توالی انتشار نشریه دوفصلنامه می باشد که در بتدای هر فصل (بهار و پاییز) در وبگاه نشریه منتشر می گردد.

 

عنوان نشریه: کاوش های جغرافیائی مناطق بیابانی

نوع نشریه: دو فصلنامه علمی

صاحب امتیاز: دانشگاه یزد

شاپا چاپی: 2345-332X

شاپا الکترونیکی: 7009-2588

مدیر مسئول: دکتر کمال امیدوار

سردبیر: دکتر محمدحسین سرائی

مدیر اجرایی: دکتر عاطفه شهبازی

آدرس: دانشگاه یزد- ساختمان استقلال- دفتر نشریات

پست الکترونیک: kavoshgeo@journals.yazd.ac.ir