کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی (GRD) - اهداف و چشم انداز