تعداد مقالات ارسال شده  452
 تعداد مقالات رد شده  239
 تعداد مقالات پذیرفته شده  24
درصد پذیرش 5
 تعداد داوران  252

عنوان خلاصه استاندارد: GRD

ناشر: دانشگاه یزد

ترتیب انتشار: دو فصلنامه (علمی و پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین زمان داوری : 6هفته

نرخ پذیرش: 5 درصد 

نوع داوری: دو سو ناشناس

سیاست انتشار:  دسترسی آزاد به تمامی مقالات

هزینه داوری: 100000 تومان (مقالاتی که از تاریخ 1399/07/01در سامانه دریافت می شوند)

هزینه انتشار: 200000 تومان

شماره حساب: 2007518687، بانک تجارت (کد 20075) شعبه دانشگاه یزد، به نام درآمد انتشارات دانشگاه یزد

(لینک واریز: https://yazd.ac.ir/epay/press)

"نشریه کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) می باشدو از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."

 

دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی، پذیرای مقالات علمی در حوزه جغرافیای انسانی اعم از شهری، روستایی، سیاسی، فرهنگی، گردشگری و حوزه جغرافیای طبیعی اعم از ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی و حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، صرفا مربوط به مناطق بیابانی ایران و جهان می باشد. 

شماره جاری: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-328 

ابر واژگان