تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بیابان‌زایی بر شهرها (نمونه مورد مطالعه فردوس)

چکیده

مسئله بیابان و بیابان‌زایی یکی از تهدیدهای اساسی زندگی آحاد بشر است و تلاش­ها و ابداعات متعددی برای مقابله با آن مورد توجه قرار گرفته است، اما هم­چنان آثار منفی آن رو به ازدیاد است. تاثیرات بیابان­زایی در حال حاضر از مناطقی که از نظر اقلیمی در شمار پهنه­های بیابانی به حساب می‌آیند، فراتر رفته و مناطق حاشیه­ای را نیز تحت تاثیر قرار داده است. شهر فردوس نیز از آن جمله شهرهاست که چون در حاشیه کویر قرار دارد، تاثیرات و پیامدهای منفی این پدیده را به طور کامل تحمل می­کند. به خصوص این تاثیرات در ابعاد اقتصادی و اجتماعی به حدی بوده است که ساختار سیاسی و جمعیت این شهر را به شکل غیر قابل تصوری تغییر داده است. به همین منظور، این بررسی قصد دارد به شیوه توصیفی و تحلیلی این شرایط را مورد تحقیق قرار دهد. داده­های مورد نیاز از طریق اسناد تجربی و نظرخواهی از متخصصان این حوزه به دست آمده است. تعداد نمونه انتخابی و با استفاده از روش نمونه در دسترس(تمامی شماری)، شامل 50 نفر از متخصصان بود. داده­های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و مدل­های رگرسیون و ...مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج، نشانگر آن است که پدیده بیابان­زایی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی این شهر تاثیر معنی داری داشته و این امر نیز سایر ابعاد مرتبط را متاثر ساخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic and social impacts of desertification on cities: A case study of the city of Ferdows

چکیده [English]

Desertification is one of the major threats to the lives of all humans. So far, many efforts and inventions have been taken into consideration to deal with the issue, but its negative effects are still increasing. The effects of desertification are now beyond regions which are considered as deserts in terms of climate; rural areas are affected too. Ferdows is one of those cities which, because of being on the verge of the desert, suffers from the completely negative effects of this phenomenon. These effects are to such an extent especially in economic and social dimensions that they have changed the political structure and population of the city incredibly. On this basis, this study aims to deal with the situation by descriptive and analytical methods. The required data are obtained through empirical evidence and surveys of experts in this field. The number of samples is selective and determined by using the available sampling method (census) consisting of 50 experts. The collected data are analyzed by SPSS software, regression models, etc. The results indicate that the desertification phenomenon has a significant impact on the economic and socio-cultural development and this, in turn, affects other related aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desertification
  • Economic and social development
  • Survey
  • The city of Ferdows