تعیین دقت مدل SEBS در برآورد تبخیر و تعرق واقعی در منطقه یزد

نویسندگان

1 کارشناس ارشد منابع طبیعی، دانشگاه یزد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت منابع طبیعی، دانشگاه یزد

3 پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده

 
 
 
با توجه به این­که بخش قابل توجهی از آب مصرفی به کشاورزی اختصاص دارد، محاسبه تبخیر و تعرق می تواند برای برنامه­هایی نظیر توسعه کشت، وضع قوانین مصرف آب، مطالعات هیدرولوژیکی و غیره کاربرد فراوانی داشته باشد. هم چنین روندیابی تبخیر و تعرق می­تواند در بررسی روند خشکسالی در منطقه مفید واقع شود. در این تحقیق با استفاده از تصاویر Landsat 5 TM (41 تصویر)، داده­های هواشناسی مربوط به ایستگاه سینوپتیک یزد و مدل SEBS، تبخیر و تعرق مربوط به دوره زمانی 2011-1990 منطقه مرکزی یزد محاسبه شد و نتایج حاصل با نتایج تشتک تبخیر و معادله  FAO Penman-Monteithمقایسه شد تا صحت این مدل در منطقه خشک یزد برآورد گردد. فایل­های تشعشع مورد نیاز مدل  SEBSبا استفاده از نرم افزار  GRASSدر محیط اسکریپت لینوکس تولید شد. سایر داده‌های سنجش از دور مدل  در محیطILWIS  و داده­های هواشناسی آن با کمک اطلاعات هواشناسی ایستگاه یزد، محاسبه گردید. نتایج نشان داد تبخیر و تعرق به دست آمده با مدل SEBS، با تبخیر و تعرق روش  FAO Penman-Monteith از لحاظ آماری ضریب همبستگی معنی­داری داشت اما از سطح بالای همبستگی برخوردار نبود. این امر می­تواند به دلیل نبود یک پیکره­ی آبی دارای پیوستگی زمانی در محل تحقیق باشد تا امر مقایسه نتایج مدل با واقعیت را تسهیل ببخشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination Accuracy of SEBS Model in Estimating Actual Evapotranspiration in YAZD

نویسندگان [English]

  • maryam hidarnejad 1
  • mohamad zarearnani 2
  • mojtaba pakparvar 3
چکیده [English]

Given that a substantial proportion of water allocated to agriculture, Evapotranspiration can be calculated for the development of programs such as planting, water regulation, hydrological studies and etc. Also the issue evapotranspiration can be useful in the study of drought.
In this research using images from Landsat 5 TM (41 pictures), meteorological data related to Yazd synoptic stations and SEBS, evapotranspiration was calculated for the period 1990 to 2011 of  the central region of Yazd, The results were compared with the results of pan evaporation and FAO Penman-Monteith equation to estimate the accuracy of this model in arid region of Yazd. Emission files required by SEBS model using GRASS software in Linux script was produced. Other data were calculated in ILWIS with the help of Yazd meteorological station data.
Results showed that, the evapotranspiration obtained in SEBS whit the FAO Penman-Monteith evapotranspiration methods had statistically significant correlation, but the correlation was not high. This could be due to a lack of continuity from one body of water ,intended to facilitate the comparison of model results with reality.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landsat 5 TM
  • SEBS
  • Evapotranspiration
  • Yazd