کلیدواژه‌ها = توسعه شهری
بررسی و تحلیل توسعه شهری خامشهرها در سازمان فضایی استان سمنان

دوره 11، شماره 1، تیر 1402، صفحه 121-142

10.22034/grd.2023.19930.1573

اسماعیل نجفی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ کرامت الله زیاری؛ علی حسینی


بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر یزد)

دوره 10، شماره 2، آبان 1401، صفحه 152-158

10.22034/grd.2022.2758

سید ولی الله میرحسینی؛ حسین خادمی؛ حمید رضا آخوندی