کلیدواژه‌ها = خامشهر
بررسی و تحلیل توسعه شهری خامشهرها در سازمان فضایی استان سمنان

دوره 11، شماره 1، تیر 1402، صفحه 121-142

10.22034/grd.2023.19930.1573

اسماعیل نجفی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ کرامت الله زیاری؛ علی حسینی