کلیدواژه‌ها = جزایر حرارتی
تحلیل فضایی جزایر حرارتی شهر قم به عنوان نمایه ای از محیط زیست شهری

دوره 10، شماره 2، آبان 1401، صفحه 1-11

10.22034/grd.2022.17201.1501

فاطمه روانبخش؛ یونس خسروی؛ عبدالحسین پری زنگنه


بررسی اثر تغییرات پوشش اراضی بر دمای سطح زمین در دشت یزد

دوره 9، شماره 2، آبان 1400، صفحه 43-66

فهیمه عربی علی آباد؛ محمد زارع؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری