کلیدواژه‌ها = خودهمبستگی فضایی
تحلیل فضایی جزایر حرارتی شهر قم به عنوان نمایه ای از محیط زیست شهری

دوره 10، شماره 2، آبان 1401، صفحه 1-11

10.22034/grd.2022.17201.1501

فاطمه روانبخش؛ یونس خسروی؛ عبدالحسین پری زنگنه


بررسی اثرات کاربری‌های مختلف شهرستان اصفهان بر ایجاد جزایر حرارتی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 217-246

صیاد اصغری سراسکانرود؛ بهاره اسدی


مدلسازی وردایی زمانی- مکانی بارش فصلی در ایران مرکزی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 47-71

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ عباسعلی داداشی رودباری