نویسنده = زهره علاسرپنائی
سنجش و تبیین ابعاد و سطح وفاداری گردشگری در شهر یزد

دوره 11، شماره 1، تیر 1402، صفحه 143-160

10.22034/grd.2023.19814.1570

محمدرضا رضایی؛ حسن اروجی؛ زهره علاسرپنائی