دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-255 
تحلیل اکولوژی شهر تهران با تأکید بر شاخص‌های اکولوژی امنیتی

صفحه 119-148

10.29252/grd.2018.1245

احمد پوراحمد؛ نسرین اباذری؛ اصغر حیدری؛ هادی غنی زاده قاسم آبادی


تحلیل مورفولوژی برخان‌های غرب لوت با استفاده از خصیصه‌های مورفومتری

صفحه 175-197

10.29252/grd.2018.1247

مهران مقصودی؛ مهدی بهاروند؛ صدیقه محبوبی؛ زهرا خان بابایی؛ ابوطالب محمدی