کلیدواژه‌ها = خشکسالی
ارزیابی اثرات خشکسالی (خشکسالی هواشناسی) بر توسعه روستایی در روستاهای شهرستان نیمروز

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 247-266

سیروس قنبری؛ محسن شایان؛ سیدیونس یوسفی پور