اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمدحسین سرائی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/saraei
msaraeiyazd.ac.ir

h-index: 9  

مدیر مسئول

دکتر کمال امیدوار

اقلیم شناسی استاد، گروه جغرافیا، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/omidvar
komidvaryazd.ac.ir

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه

دکتر عیسی ابراهیم زاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/ebrahimzadeh/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
ibranhimzadehyahoo.com

h-index: 9  

دکتر کمال امیدوار

اقلیم شناسی استاد، گروه جغرافیا، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/omidvar
komidvaryazd.ac.ir

h-index: 6  

دکتر مسعود تقوایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان

geoold.ui.ac.ir/~m.taghvaei/
m.taghvaeigeo.ui.ac.ir

دکتر محمود جمعه پور

برنامه ریزی روستایی، شهری و منطقه‌ای استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693121/?lang=fa-ir
mahjom43gmail.com

دکتر سعید جهانبخش

اقلیم شناسی استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?s.jahan
jahanbakhshuma.ac.ir

دکتر محمدحسین سرائی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/saraei
msaraeiyazd.ac.ir

h-index: 9  

دکتر حسین عساکره

اقلیم شناسی استاد، دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/asakereh-hossein
asakereh1yahoo.com

دکتر داریوش مهرشاهی

ژئومورفولوژی دانشیار، گروه جغرافیا، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/mehrshahi
dmehrshahiyazd.ac.ir

دکتر حسین نگارش

ژئومورفولوژی استاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=3391&Culture=fa-ir
h_negareshyahoo.com

h-index: 5  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر علی مدرس

مطالعات شهری استاد، دانشگاه واشنگتن

directory.tacoma.uw.edu/employee/modarres
modarresuw.edu

دکتر ایوب شریفی

استاد موسسه IDEC دانشگاه هیروشیما

seeds.office.hiroshima-u.ac.jp/profile/en.a63149f0ebc98d0e520e17560c007669.html
sharifihiroshima-u.ac.jp

h-index: 38  

ویراستار انگلیسی

دکتر احمد اسلامی زاده

زبان انگلیسی هیات علمی بازنشسته دانشگاه یزد

eslami.ahmadrezagmail.com