سنجش پایداری اجتماعی محیط مسکونی در بافت‌های تاریخی شهری نمونه موردی: شهر بیابانی کاشان

چکیده

مسکن به عنوان یک مولفه کلیدی از محیط مصنوع، نقشی بسیار مهم در توسعه پایدار شهرها ایفا می­کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر در پایداری اجتماعی بخش مسکونی بافت­های تاریخی در شهر کاشان انجام شده است. پژوهشگران در پی آن بوده­اند که به کمک روش پیمایش، میزان تاثیر شاخص­های پایداری اجتماعی مسکن را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند. جامعه آماری پژوهش تعداد 45552 نفر ساکنان شش محله بافت­های تاریخی کاشان هستند. بدین منظور، با استفاده از فرمول نمونه­گیری و با ابزار پرسشنامه، دیدگاه­های 364 نفر از ساکنان بافت­های تاریخی کاشان جمع آوری و تحلیل شد. تحلیل یافته­های پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی نشان داد که دو عامل «هویت و تعلق خاطر» و «شناخت و هم ذات پنداری با مکان» از مهم­ترین عوامل موثر در پایداری اجتماعی مسکن در بافت­های تاریخی شهر کاشان هستند. همچنین نتایج آزمون همبستگی بیانگر آن است که مدت سکونت در بافت تاریخی نیز می­تواند بر میزان رضایت‌مندی ساکنان  تاثیر گذار باشد و رضایت از محل سکونت می‌تواند بر احساس تعلق خاطر به محل تأثیر مثبتی گذاشته و در تشویق ساکنین به مشارکت در امور بافت تاریخی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of social sustainability in the context of historical urban residential district: A case study of Kashan

چکیده [English]

Housing as a key component of a built environment plays a very important role in the sustainable development of cities. This study aims at the factors affecting the social sustainability in the residential district of historical texture in the city of Kashan. The researchers have sought to measure and evaluate the impact of social sustainability indicators of housing. The study population consists of 45,552 inhabitants from six quarters of the historical texture of the city. Therefore, using the formula sample and a questionnaire, the perspectives of 364 inhabitants in the historical texture of Kashan were collected and analyzed. Using factor analysis, the results showed that two factors, namely "Identity and Belonging" and "recognition and identification with the place" are the most important factors affecting the social sustainability of housing in the context of the historic city of Kashan. Also, the results of a correlation analysis showed that the period of residence in the historical texture can also affect the residents' satisfaction, and this satisfaction, in turn, can have a positive impact on the sense of belonging to a place and on encouraging the residents to usefully participate in the affairs of their historical residence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing
  • Social housing
  • Sustainability
  • Social sustainability
  • Urban historical texture