ارزیابی دینامیک برخان‌های بند ریگ کاشان در بازه زمانی 2013 تا 2019

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

برخان‌ها از فعال‌ترین لندفرم‌های تراکمی در مناطق خشک می‌باشند و با توجه به میزان جابجایی آن‌ها، می‌توانند سهم بسزایی در زندگی ساکنان مناطق خشک و خلق مخاطرات محیطی داشته باشد. بنابراین با توجه به نقش برخان‌ها در انتقال ماسه‌های روان به سکونتگاه‌ها، هدف این تحقیق شناخت میزان حرکت برخان‌های واقع در جنوب غربی کاروانسرای تاریخی مرنجاب می‌باشد چرا که حرکت این برخان‌ها می‌تواند دسترسی به این منطقه را برای گردشگران مشکل سازد. جهت انجام این پژوهش، 11 برخان از شمال بند ریگ کاشان انتخاب و با انجام بازدیدهای میدانی، استفاده از آرشیو تصاویر گوگل ارث و روش میله کوبی در سال 2013 تا 2019، فاکتورهای مربوط به جابجایی برخان‌ها، در دوره‌های زمانی مختلف بررسی و اندازه‌گیری شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد سرعت متوسط جابجایی برخان‌های منتخب 6/7 متر در سال با دامنه تغییرات بین 5/5 تا 5/8 متر می‌باشد و نرخ جابجایی در سه مقطع زمانی، بیانگر افزایش میزان جابجایی در دوره زمانی جدیدتر نسبت به دو دوره قبل از آن می‌باشد. بررسی و تحلیل ارتباط حجم با میزان حرکت برخان‌ها در آزمون همبستگی پیرسون از وجود همبستگی بسیار ضعیف منفی بین حجم و میزان حرکت برخان‌های منتخب حکایت دارد و شاخص پایایی نیز بیانگر ناپایداری و حرکت برخان های مورد مطالعه می باشد. در نهایت با توجه به دینامیک نسبتا بالای برخان‌های این منطقه مهم گردشگری، پیشنهاد می شود در مباحث مربوط به تثبیت ماسه‌های روان، به برخان‌ها توجه ویژه‌ای شود به خصوص که با توجه به شکل خاص برخان‌ها می‌توان جهت حرکت آن‌ها را به راحتی مشخص نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Evaluation of Barchans in Band-e-Rig Kashan in the Period 2013 to 2019

نویسندگان [English]

 • ghasem lorestani 1
 • Ali Shahriar 2
1 Associate Prof., Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran
2 Assistant Professor of Geography, Yazd University, Yazd , Iran
چکیده [English]

Introduction
Wind erosion and the formation of sand dunes are common phenomena in many arid regions around the world. More than 100 types of sand dunes have been classified by geomorphologists based on shape and size criteria (Lancaster, 1995). One of the most common and simple types of sand dunes, in areas with one-way winds throughout the year and the inability of sand to cover the entire surface of the area, is the crescent-shaped hills called Barchan (Suerman et al., 2000). Barchan is a single crescent-shaped hill that forms a cohesive and solid surface on the ground, such as a ridge, pediment, or desert pavement (Cook et al. 1993).
Methodology:
To do this research, 11 barchans from the southwest of Mariana Rig were selected, 30 km from Aranbidgol city. Using the images of the Google Earth software archive, the determination of the area of the study area was carried out and then, with field observations, the measurements of the barchans were made. The Google Earth software was used to check and record the amount of displaced barchans over time periods between 2013 and 2019. Also, by using the bar method in 2013 and estimating the amount of displacement relative to the fixed bars in 2019, the measurement of the speed of the barchans along with parameters of area, volume, height, density, periodic variation and length to width ratio Was evaluated and analyzed. Also, in order to investigate the role of wind in the movement of Aeolian sand and Barchans, the 31-year statistics of Kashan meteorological station were used. For this purpose, the desired data was entered in Wrplot 5.0 software and finally the annual flower of Kashan station was drawn. The wind of Kashan station indicates the prevailing northeast wind in this region.
Findings:
The maximum total total displacement during the years 2019-2013 in Barchan No. 9 has been calculated at 68 meters with an average annual displacement rate of 8.5 per year. The minimum total total displacement during the years 2019-2013 has been calculated in Barchan No. 7 at the rate of 43.9 meters with an average annual rate of 5.5 meters. The rate of 103.5 percent compared to the percentage of negative changes of 93.34, shows the net rate of change of 10.16 percent positive. In other words, during the years 2013 to 2019, the rate of expansion of sand dunes in the study area shows an increasing trend, and on the other hand, the sand zone created during the years 2013 to 2019 has had a lot of area fluctuations. According to the reliability index, the higher the annual displacement of the Barchans, the more unfavorable the reliability index will be. According to Table 8, most of the brooches in the study area with a displacement between 6 to 9 meters are in the category of instability and only one brook is in the category of very low reliability.
Conclusion:
The results show that the average displacement speed of selected Barchans is 7.6 meters per year with a range of changes between 5.5 to 8.5 meters per year and the displacement rate in three time periods indicates an increase in displacement in the period 2019-2017 compared to two The period is before that. Pearson correlation test was used to investigate the relationship between volume and cell movement. Pearson correlation between the two variables is calculated to be -19.19 and sig is equal to 0.558, which indicates a very weak negative correlation between the volume and the amount of movement of the selected braces. It is somewhat reduced and this correlation is not completely linear. However, the study of the relationship between length to width ratio with the amount of cell movement shows that by increasing and decreasing the length to width ratio from a numerical value of one, the amount of cell movement decreases significantly. In other words, the maximum displacement of selected Barchans will be when there is a proportion in the ratio of length and width of Barchans. Looking at the periods under study, it can be seen that during the years 2019-2013, when the length-to-width ratio is around one, the highest amount of Barchans movement has occurred. Precipitation also plays a very important role in the rate of cell displacement. The annual precipitation data of Kashan station during the years 2019-2013 indicate the direct effect of rainfall on the displacement of the Barchans, so that in the years with increasing rainfall, the movement of the studied Barchans has increased and in the years with decreasing rainfall, the movement of the Barchans can be significantly Attention has been reduced. The reliability index also indicates the instability of the studied Barchans, so that according to the calculated amount of movement of selected Barchans, this index indicates the average movement of regional Barchans compared to the amount of movement recorded in previous studies in Iran and the world.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sand dunes
 • Blowing sand
 • Barchans
 • Instability index
 • Band-e-Rig Kashan
 • Ahmadiabadi, A., Karam, A., Saffari, A. and Yazdanpanah, M. (2020). Estimation of surface and elevation displacement of Ardestan sand dunes using radar interferometry and spectral indexing. Quantitative Geomorphological Research, Year 8 , No. 4, pp. 1-17. (in Persian)
 • Arab Ameri, A., Jalal. Shayan, S. and Klorajan, A. (2014). Simulation of Barchans movements for management planning using artificial neural network (Case study: Haj Ali Gholi Desert), Journal of Planning and Planning of space, Article 7, Volume 18, Number 4, Winter 2014, pp. 149-175. (in Persian)
 • Bagnold, R. A., 1954. The Physics of Blown Sand and Desert Dunes. Chapman and Hall, London, 265 pp.
 • Beadnell, H. J. L. (1910). The sand-dunes of the Libyan desert. Geogr. J. 35, 379-395.
 • Cooke, R. , Warren, A. , Goudie, A. (1993). Desert Geomorphology. UCL Press, London, 526 pp.
 • Daniell, J. , Hughes, M. (2007). The Morphology of Barchan-shaped Sand Banks from Western Torres Strait, Northern Australia, Sedimentary Geology, Vol. 202, PP. 638-652.
 • Gay, S. P. (1999). Observations Regarding the Movement of Barchan Sand Dunes in the Nazca to Tanaca Area of Southern Peru, Geomorphology, Vol. 27, PP. 279-293.
 • Glenn, M. , (1979). Glossary In McKee, E. D. (Ed. ), A Study of Global Sand Seas. Geol. Surv. Prof. Pap. 1052, pp. 399-407.
 • Gomez, D., Salvador, P., Sanz, J., Casanova, C., L.(2018). “Detecting Areas Vulnerable to Sand Encroachment Using Remote Sensing and GIS Techniques in Nouakchott”, Mauritania, MDPI, 25 September.
 • Hamdan, M. A ., Refaat, A. A., Abdel Wahed, M.  (2019). Morphologic characteristics and migration rate assessment of barchan dunes in the Southeastern Western Desert of Egypt. Geomorphology, Volume 257, pp. 57-74.
 • Hesse, R. (2008). Do swarms of migrating barchan dunes record pale environmental changes? — A case study spanning the middle to late Holocene in the Pampa de Jaguay, southern Peru, Geomorphology,47: 1-6.
 • Lancaster, N. (1980). The formation of seif dunes from Barchans-supporting evidence for Bagnold’s model from the Namib Desert. Z. Geomorphol. N. F. 24 (21), pp.160-167.
 • Lancaster, N. (1989). The Namib Sand Sea: Dune Forms, Processes, and Sediments. A. A. Balkema, Rotterdam.
 • Lancaster, N. (1995). Geomorphology of Desert Dunes, Routledge, London.
 • Lindsay, J. F. (1973). Reversing Barchan dunes in Lower Victoria Valley, Antarctica. Geol. Sot. Am. Bull. 84, 1799-1805.
 • Lorestani, Gh., Shahriar, A., Maghsoudi, M. (2011). The effect of diameter distribution and frequency of sand particles on the deformation of the main components of Barchan (Case study: Maranjab Barchans), Journal of Geography and Development, Volume 9, Number 25, Winter 2011, pp. 179-196. (in Persian)
 • Maghsoudi, M., Mohammadi, A., Khanbabaei, Z., Mahboubi, S. Baharvand, M. and Hajizadeh, A. (2017), Monitoring the movement of gravel and Barchans in the west of Lut (Psouyeh), Quantitative Geomorphological Research, Fifth Year, No. 4, pp. 176-189.(in Persian)
 • Maghsoudi, M., Neghahban, S., Bagheri, S. (2014), Morphometric analysis of sand arrows from Alhagi maurorum in the west of Lut plain (east of Shahdad), Journal of Geographical Research on Desert Areas, Volume 2, Number 3, pp. 1-20. (in Persian)
 • Mousavi, H., Wali, A. and Moayeri, M. (2010). The effect of Barchan morphometric components on its displacement (Case study: Jam Chah Rig). Journal of Geography and Environmental Planning, Volume 21, Number 38, Issue 2, Summer 2010. pp. 101-118. (in Persian)
 • Pye, K. , Tsoar, H. (1990). Aeolian Sand and Sand Dunes. Unwin Hyman, London, 396 p.
 • Saif, A. and Mousavi, H. (2012). Evaluation morphodynamic index of the Barchan Hills (Case Study: Jam Chah Sand), Quantitative Geomorphological Research, No. 1, pp. 1-18. (in Persian)
 • Sauermann, G. , Rognon, P. , Poliakov, A. , Herrmann, H. J. (2000). The shape of the barchans dunes of Southern Morocco. Geomorph. 36, 47–62.
 • Shahriar, A., Lorestani, Gh., Maghsoudi, M. (2013). Investigation of sand particle shape and granulometry in inland and coastal areas of Iran (Case study: Marnjab sand - Jask beach), Journal of Geographical Research on Desert Areas, First Year, Second Issue, pp. 17-35. (in Persian)
 • Sharifi Pichun, M., omidvar, k., Miri, Z. (2020) Investigation of the morphology of sand dunes and its adaptation to wind data in the Rig-e-Zarrin region, Journal of Geographical Research on Desert Areas, Year 8, Number 1, pp. 1-27. (in Persian)
 • Tsoar, H. (1984). The formation of seif dunes from Barchan-a discussion. Z. Geomotphol. N. F. 28 (11), 99-103.
 • Walker, H. J. , Matsukura, Y. (1979). Barchans and Barchan-like dunes as developed in two contrastin areas with restricted source regions. Annu. Rept. Inst. Geosci. , Univ. Tsukuba 5, 43-46.
 • Yamani, M. (2000). The relationship between sand particle diameter and frequency of wind threshold velocities in bande Rig Kashan area, Geographical Research, No. 38, pp. 115-132. (in Persian)
 • Zhengcai,z., Zhibao, d., Guangyin, H., Eric, J. (2018). Migration and Morphology of Asymmetric Barchans in the Central Hexi Corridor of Northwest China. Geosciencces. 2018,8, 204; doi:10. 3390p. 1-17.